Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA DĄBROWSKA"

Biomimetyzm i nanotechnologia - materiały i rozwiązania inspirowane naturą DOI:10.15199/148.2017.1.1


  Artykuł przedstawia podstawowe założenia, koncepcje i metody biomimetyki, która w połączeniu z nanotechnologią stanowi przełom w inżynierii materiałowej. Na podstawie licznych przykładów scharakteryzowane zostały główne cechy materiałów biomimetycznych, metody syntezy oraz kierunki rozwoju tej interdyscyplinarnej dziedziny. Słowa kluczowe: biomimetyzm, nanotechnologia, nowe materiały.Fascynująca zdolność żywych organizmów do tworzenia złożonych struktur była od lat przedmiotem wielu badań i dociekań naukowych [11]. Wraz z rosnącymi możliwościami technicznymi jesteśmy w stanie coraz lepiej naśladować naturę. Biomimetyka (rys. 1), rozumiana jako interdyscyplinarna nauka czerpiąca inspiracje z natury przy projektowaniu i wytwarzaniu nowych materiałów, idzie jednak jeszcze o krok dalej. Założeniem tej dziedziny jest nie tylko próba wiernego odtworzenia struktur biologicznych, ale także zrozumienie, opisanie i wykorzystanie naturalnych procesów i optymalnych rozwiązań. Projektowanie biomimetyczne stanowi przełom w sposobie myślenia o materiałach, gdyż z założenia tworzy się je dla konkretnego elementu docelowego z uwzględnieniem jego pożądanych cech. Przy założeniu, że to struktura wpływa na właściwości materiału, mogą być one dopasowane do danych funkcji gotowego obiektu. 1 Jest to jedno z wielu wznowień, zaś pierwsza edycja książki została wydana w 1917 r. Rys. 1. Termin biomimetyka ma kilka znaczeń. Jedno z nich dotyczy zdolności żywych organizmów do maskowania swojej obecności przez upodobniania się do otoczenia. W kontekście tego artykułu chodzi o interdyscyplinarną naukę czerpiącą inspiracje z natury przy projektowaniu i wytwarzaniu nowych materiałów (w tym imitujących otoczenie i dostępne w nim rozwiązania, co zawiera w sobie m.in. pierwotne znaczenie słowa); od lewej: biomimetyzm żmii i kraba, hydrofobowa powierzchnia liścia, zdumiewająca przyczepność łap do podłoża 10 MATERIAŁY rok wyd. LXXVI - zeszyt 1/2017 Agnieszka Dąbr[...]

Kompozytowe materiały ligninowe. Otrzymywanie i charakterystyka


  Przedstawiono metodykę otrzymywania sferycznych cząstek materiałów ligninowych podczas reakcji sieciowania epichlorohydryną w toluenowej zawiesinie w obecności montmorylonitu sodowego (MMT). Scharakteryzowano podstawowe właściwości fizykochemiczne i termiczne oraz dokonano analizy obrazów mikroskopowych cząstek żeli ligninowych modyfikowanych MMT, a także dokonano oceny właściwości sorpcyjnych względem wody oraz wodnych roztworów soli Cu(II) oraz Fe(III). Lignin was filled with com. Na montmorillonite (purified in water), crosslinked with epichlorohydrin at 60°C for 16 h, studied for microstructure, thermal stability and swelling in water and then carbonized in Ar at 500°C for 1 h and used for sorption of Fe3+ and Cu2+ ions from aq. solns. The adsorption capacity of Fe3+ ions (up to 7.5 mg/g) was lower than that known for carbonized biomass. In contrary, the adsorption capacity of Cu2+ ions (21 mg/g) was substantially higher than the literature data (P.J.M. Suhas et al., 2007). Lignina jest polimerem wytwarzanym w przyrodzie, głównie przez rośliny drzewiaste w ilości ok. 200 mln t/r. Stanowi on 10-40% suchej masy drewna1). Jest to silnie rozgałęziony polimer, którego podstawową jednostkę strukturalną stanowią fragmenty fenylopropanowe (rys. 1). Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin Agnieszka Dąbrowska, Tadeusz Spychaj*, Kata rzyna Wilpiszewska Kompozytowe materiały ligninowe. Otrzymywanie i charakterystyka Composite lignin materials. Preparing and characteristics Prof. dr hab. inż. Tadeusz SPYCHAJ w roku 1973 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Szczecińskiej. Stopień doktora nauk chemicznych uzyskał w Instytucie Polimerów Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie w 1979 r. Od 1989 r. jest doktorem habilitowanym nauk technicznych, dyscyplina technologia chemiczna, specjalność technologia polimerów. W 1999 r. został profesorem tytularnym. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Technologii Mat[...]

 Strona 1