Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WITOLD MIKULSKI"

Wpływ zastosowania adaptacji akustycznej na wskaźnik transmisji mowy i czas pogłosu pomieszczenia


  Pomieszczenia wykładowo-konferencyjne powinny się charakteryzować takimi właściwościami akustycznymi, aby zapewnić komunikację słowną na odpowiednim poziomie zrozumiałości mowy. Jednym z elementów mających istotny wpływ na zrozumiałośćmowy, ale także na hałas tła oraz wysiłek głosowymówiącego [1 ÷ 3] jest stosunek dźwięków bezpośrednio docierających od mówiącego do dźwięków odbitych oraz wszystkich innych. W artykule rozpatrzony jest tylko jeden element wpływający na zrozumiałość mowy, tj. wpływ środków technicznych (różnych adaptacji akustycznych pomieszczenia). Zapewnienie odpowiednich warunków akustycznych w pomieszczeniu do komunikacji werbalnej oceniano spełnieniem wymagań dotyczących czasu pogłosu i wskaźnika transmisji mowy STI. Czas pogłosu charakteryzuje właściwości akustyczne pomieszczenia i ma zbliżoną wartość w całej jego objętości. Natomiast wskaźnik transmisji mowy STI charakteryzuje właściwości akustyczne pomieszczenia oraz właściwości pomieszczenia pod względem zrozumiałości mowy. Uwzględnia więc także poziom natężenia głosu mówiącego, właściwości kierunkowej emisji głosu, właściwości głosu, położeniemówiącego oraz słuchacza, hałas tła akustycznego itp. Wynikiem tego jest m.in. fakt, że zrozumiałość mowy zależy od wzajemnego położeniamówiącego i słuchacza, szczególnie w odległości słuchacza od mówiącego poniżej odległości granicznej pomieszczenia rg. W przedstawionych w artykule adaptacjach akustycznych pomieszczeń zastosowano dźwiękochłonny sufit podwieszany oraz wyroby dźwiękochłonne w postaci paneli umieszczane na ścianach pomieszczenia. Badano wpływ wymienionych adaptacji na średnią wartość czasu pogłosu oraz średnią wartość i rozkład wskaźnika transmisji mowy STI w pomieszczeniu. Wymagania akustyczne pomieszczeń o kubaturze do 500 m3 przeznaczonych do komunikacji słownej Oceny akustycznej pomieszczeń, przeznaczonych do prezentacji słownych (niewyposażonych w aparaturę nagłaśniają[...]

Projektowanie adaptacji akustycznej pomieszczenia biurowego open space z wykorzystaniem programu ODEON DOI:10.15199/148.2017.4.5


  W artykule przedstawiono wyniki obliczeń przy użyciu programu ODEON różnych wariantów adaptacji akustycznej pomieszczenia biurowego open space. Znaleziono taki wariant, który w połączeniu z sygnałami maskującymi mowę pozwolił uzyskać spełnienie wymagań akustycznych pomieszczeń określonych wieloma kryteriami podanymi w PN-B-02151-4:2015 i PN-EN ISO 3382-3:2012. W procesie projektowania adaptacji akustycznej pomieszczeń konieczne jest zapewnienie optymalizacji rozwiązań, gdyż różne elementy adaptacji akustycznej w wielu przypadkach powodują spełnienie jednych kryteriów, a jednocześnie niespełnienie innych. Stosunkowo najłatwiej jest uzyskać odpowiednie warunku pogłosowe pomieszczenia oraz odpowiedni poziom dźwięku A w odległości 4 m od mówiącego. Dużo trudniej jest spełnić warunki akustyczne określone spadkiem poziomu dźwięku na podwojenie odległości od mówiącego (stosując dużą liczbę wysokich ekranów akustycznych). Najtrudniej uzyskać odpowiednio małą zrozumiałość mowy (tj. prywatność) określone promieniem rozproszenia (stosując wysokie ekrany akustyczne oraz źródła maskujące mowę). Słowa kluczowe: hałas, akustyka pomieszczeń, adaptacja akustyczna, biura open space, czas pogłosu.Pomieszczenia biurowe open space to pomieszczenia duże, o objętości 150 - 1000 m3, w których pracuje od ok. 10 do 40 pracowników, wykonując prace biurowe. Ze względu na charakter wykonywanej pracy należy w nich zapewnić warunki akustyczne zbliżone do tych, jakie występują w tradycyjnych (tj. mniejszych) pomieszczeniach biurowych [1]. Zgrupowanie wielu pracowników w jednym pomieszczeniu powoduje m.in. zwiększenie hałasu oraz pogłosu w tych pomieszczeniach (względem pomieszczeń tradycyjnych), co stwarza konieczność zastosowania w nich specjalnych technicznych rozwiązań akustycznych, tj. adaptacji akustycznej pomieszczeń oraz w niektórych przypadkach zastosowania sygnałów maskujących mowę. Pogłos w pomieszczeniu charakteryzowany jest chłonnością akustyczną p[...]

 Strona 1