Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ BARSZCZ"

Innowacyjne rozwiązania środków ekologicznego transportu kołowego w Polsce - współpraca jednostek naukowych z przemysłem DOI:10.15199/148.2017.3.3


  Tradycje budowy lekkich pojazdów elektrycznych sięgają w Polsce lat 70. ubiegłego stulecia. Większość współczesnych konstrukcji wywodzi się jednak z konstrukcji rekreacyjnych lub przemysłowych, stąd konieczność wypracowania nowego podejścia do pojazdu elektrycznego - jako przystępnego technologicznie i jednocześnie oferującego odbiorcom oczekiwane parametry eksploatacyjne. Wynikiem kolejnych projektów są nie tylko nowe pojazdy, ale również współpraca na styku nauki i przemysłu. Wynikiem podjętych na szczeblu rządowym działań legislacyjnych może być impuls do dalszego rozwoju tych pojazdów, dzięki stworzeniu podstaw rynkowych - m.in. przez wprowadzenie przemyślanych systemów zachęt dla nowych i restrykcji dla starych technologii. W niniejszym artykule zostaną zaprezentowane zarówno spektrum rynkowe, jak i proponowane dla rodzimych producentów rozwiązania techniczne - na podstawie prowadzonych, z udziałem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, projektów międzynarodowych PLUS-MOBY i FREE-MOBY. Słowa kluczowe: pojazd elektryczny, samochód elektryczny, konstrukcje ochronne, strefy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo czynne, bezpieczeństwo bierne, napęd elektryczny, obliczenia wytrzymałościowe.Zwiększanie udziału transportu w światowej strukturze gospodarczej w proporcjonalny sposób skutkuje zwiększaniem emisji zanieczyszczeń, a tym samym obciążenia dla środowiska naturalnego. Podjęto więc, również w Polsce, działania związane ze zmianami struktury transportu (innowacje logistyczne), propagowaniem nowych rozwiązań napędów (innowacje technologiczne) oraz wprowadzeniem nowych form użytkowania pojazdów (innowacje społeczne). Wprowadzanie tych innowacji musi być jednak powiązane z uzyskaniem akceptacji społecznej, wzrostem zamożności społeczeństw, jak również ich świadomości ekologicznej. Niektóre rządy wspomagają te zmiany przez wspieranie rynku pojazdów niskoemisyjnych i zeroemisyjnych (w tym elektrycznych) przy sukcesyw[...]

Płyty styropianowe perforowane do ocieplania budynków


  Izolacje termiczne budynków wykonane z płyt styropianowych charakteryzują się niskimi kosztami, stabilnością kształtu i odpornością na zawilgocenie, ale utrudniają odprowadzenie wody technologicznej z konstrukcji budynku. Sytuację może poprawić zastosowanie styropianu perforowanego, ale jego podaż jest ograniczona z uwagi na brak technologii umożliwiającejmasową produkcję.Wtej sytuacji w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, we współpracy z ZPB "JerzyMaciejewski", podjęto się realizacji projektu badawczego, finansowanego przez NCBiR, dotyczącego technologii oraz urządzeń domasowej produkcji styropianu perforowanego. W opracowanej technologii perforowanie zachodzi na drodze wytapiania otworów przez rozgrzane wgłębniki, a pakiet płyt jest perforowany w dwóch przejściach roboczych. Urządzenie uzyskuje wydajność 20 m3/h dzięki możliwości perforowania całych, zafoliowanych pakietów płyt. Wyniki badań W latach 2009 - 2010 w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego przeprowadzono badania porównawcze stosowanych obecnie materiałów termoizolacyjnych - wełny mineralnej, styropianu tradycyjnego, a także styropianu perforowanego o różnych rozstawach otworów. Zakres badań porównawczych, ich metodyka oraz przyjęte kryteria oceny zostały opracowane w celu umożliwienia rzetelnej analizy wyników - w odniesieniu do tych samych warunków otoczenia zewnętrznego dla każdej z badanych próbek. Założono przeprowadzenie badań płyt styropianowych standardowych oraz modyfikowanych (ze zróżnicowanym rozstawemotworów o przyjętej wstępnie średnicy)[...]

Linia technologiczna do produkcji rur betonowych WIPRO DOI:10.15199/148.2016.11.3


  W artykule przedstawiono opracowanie i wdrożenie do produkcji seryjnej linii technologicznej do produkcji rur betonowych WIPRO. Projekt został zrealizowany wspólnie przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów PREFABETKURZĘTNIK Sp. z o. o. oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Istotne znaczenie w pracach badawczych miało opracowanie wysokoefektywnego wibratora osiowego, zapewniającego intensywne zagęszczanie mieszanki betonowej w całej objętości formy. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano doboru odpowiednich parametrów zagęszczania mieszanki betonowej zależnie od wymiarów stosowanych form produkcyjnych. Opracowana linia technologiczna ma uniwersalne zastosowanie do wytwarzania rur betonowych o różnych długościach oraz średnicach zewnętrznych i wewnętrznych,zarówno zbrojonych, jak i niezbrojonych. Dodatkowo, opracowana technologia zapewnia precyzyjne odwzorowanie i zachowanie kształtu oraz wymiarów kołnierzy uszczelniających, co istotnie poprawia walory użytkowe produkowanych wyrobów. Słowa kluczowe: rury betonowe WIPRO, prefabrykacja, zagęszczanie mieszanki betonowej, receptura mieszanki betonowej.Od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wprowadzane są coraz bardziej restrykcyjne wymagania w zakresie ochrony środowiska. W ramach tych działań narzucono wykonawcom prac inwestycyjnych konieczność realizacji połączeń [...]

 Strona 1