Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Gabriela Tomanek"

Effect of salicylic acid particle size on their specific surface area and shape of the particles Wpływ wielkości uziarnienia na powierzchnię właściwą i kształt cząstek kwasu salicylowego DOI:10.15199/62.2017.4.27


  Salicylic acid was micronized by a fluidized-bed opposed jet mill to study the effect of particle size on their sp. surface area and shape. The micronization resulted in decreasing the particle size down to below 30 μm and dubbing their sp. surface. The shape factor remained, however, unchanged. Przedstawiono wyniki badań nad wpływem wielkości cząstek na powierzchnię właściwą i kształt cząstek zmikronizowanego kwasu salicylowego. Mikronizację kwasu salicylowego przeprowadzano na potrzeby farmacji przy zastosowaniu młyna strumieniowego przeciwbieżnego AFG. Ciała stałe w postaci rozdrobnionej składają się zwykle z cząstek o bardzo zróżnicowanych rozmiarach. Stopień rozdrobnienia tego samego materiału decyduje często o jego właściwościach i dalszym wykorzystaniu technicznym, dlatego umiejętność określenia podstawowych parametrów zbioru cząstek ma olbrzymie znaczenie w różnych gałęziach przemysłu1). Rozmiar i kształt cząstek substancji wpływają na parametry procesu technologicznego oraz uwalnianie substancji czynnej z leku, a co za tym idzie jego biodostępność2). Z rozmiarem cząstki związana jest również wielkość powierzchni właściwej, która także wpływa na przebieg procesu wytwarzania substancji farmaceutycznych oraz ich biodostępność. Zmniejszenie rozmiarów cząstek powoduje zwiększenie powierzchni właściwej, a tym samym intensywności wchłaniania substancji czynnej.O właściwościach fizykochemicznych materiału decyduje nie tylko jego rodzaj i rozdrobnie[...]

Aktywacja popiołów lotnych przez mikronizację


  Przedstawiono wyniki badań nad wytworzeniem dodatku z popiołu lotnego do modyfikacji odporności kompozytów cementowych. Na podstawie badań SEM, RTG, DTG a także analiz chemicznych oraz granulometrycznych określono, jak na skutek mikronizacji poprzez obróbkę trybochemiczną zmieniają się cechy fizykochemiczne popiołu. Efekt rozmiarowy wpływa na kierunek i szybkość zachodzących przemian, co wskazuje na możliwość uzyskania pożądanych, specyficznych właściwości kompozytów cementowych poprzez ich modyfikację tym dodatkiem.[...]

Technology for production of drill cuttings, drilling fluids and waste residues-based agents for improving soil properties Technologia otrzymywania środków poprawiających właściwości gleby na bazie zwiercin, płuczek i osadów ściekowych DOI:10.15199/62.2016.6.7


  Spent drilling fluids and drill cuttings from the extn. of shale gas were mixed with waste residues, sewage sludges and burnt lime and used for prodn. of mixts. improving soil properties. The mixts. were studied for chem. compn. and then recommended for agricultural use. Przedstawiono wyniki badań nad możliwością wykorzystania odpadowych płuczek i zwiercin z procesu wydobywania gazu z łupków oraz osadów ściekowych do wytwarzania środków poprawiających właściwości gleby. Uzyskane dane doświadczalne pozwoliły na opracowanie technologii wytwarzania środków o projektowanych właściwościach poprawiających właściwości gleby. Produkty odpadowe powstające w wyniku eksploatacji gazu z formacji łupkowych stanowią w Polsce znaczący strumień odpadów. Pojawienie się szansy na uniezależnienie krajowej gospodarki od dostaw energii z zagranicy doprowadziło do wzrostu zainteresowania niekonwencjonalnymi złożami gazu. W ostatnich latach specjalistyczne firmy poszukiwawcze otrzymały koncesje na prace udostępniające i wydobywcze. Mimo że obecnie niektóre z nich ograniczają działalność, to w konsekwencji podjętych prac wiertniczych, w obrębie obszarów górniczych, na powierzchni terenu powstały składowiska odpadów, głównie osadniki dla zużytych płuczek wiertniczych. W wieloletniej perspektywie ilość i jakość zgromadzonych odpadów stanowić będzie zagrożenie dla środowiska naturalnego, prowadząc do pogorszenia jakości życia człowieka. Kierując się zasadami zrównoważonego rozwoju i spełniając zapisy dokumentów normatywnych1-3), należy podejmować działania zmierzające m.in. do poszukiwania coraz skuteczniejszych metod unieszkodliwiania, zagospodarowania i utylizacji odpadów wiertniczych. Według katalogu odpadów płuczki wiertnicze należą do grupy 01 i podgrupy 05. Zgodnie z tą klasyfikacją mogą one być poddawane odpowiednim procesom odzysku i recyklingu "R" oraz unieszkodliwiania "D", zdefiniowanym w ustawie o odpadach. Zgromadzone odpady stanowią mi[...]

 Strona 1