Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Szalińska"

Nauki o środowisku korzystają z pomocy dyrekcji i załogi zespołu zbiorników w Niedzicy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki 8-letniej pracy zespołu szwajcarsko-polskiego, który dzięki funduszom naukowym z obu krajów oraz przychylności i pomocy ZEW Niedzica SA prowadzi badania nad jakością wody i osadów w Dunajcu i zbiorniku czorsztyńskim. Głównym przedmiotem badań jest zanieczyszczenie chromem pochodzącym ze ścieków garbarskich. Stwierdzono, że w okresie jesienno-zimowym stężenia chromu [...]

Rozkład stężeń chromu w osadach dennych zbiornika czorsztyńskiego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad stężeniem chromu w osadach dennych czaszy zbiornika czorsztyńskiego wykonanych w latach 2006-2007 w 69 punktach kontrolnych rozmieszczonych równomiernie w czaszy badanego obiektu. Opisano stan zagospodarowania zlewni zbiornika i źródła jego zanieczyszczenia chromem oraz przedstawiono wnioski wynikające z badań, w tym mapę rozkładu stężeń chromu w osadach de[...]

Mangan w wodach zbiornika Goczałkowice i jego dopływach

Czytaj za darmo! »

Zbiornik Goczałkowice pełni ważną rolę w systemie produkcji wody Górnego Śląska zaopatrując w wodę 30% jego mieszkańców. Po północnej stronie zbiornika zlokalizowane są ujęcia wody w Łące o wydajności 5,3 m3/s dla ZUW (Zakład Uzdatniania Wody) Goczałkowice oraz 1,0 m3/s dla SUW Strumień. Woda pobierana ze zbiornika Goczałkowice poddawana jest procesom ozonowania wstępnego, koagulacji, sedyme[...]

Uwalnianie azotu i fosforu z osadów dennych Zbiornika Dobczyckiego na skutek zmian dynamicznych w obszarze cofkowym DOI:10.15199/62.2017.6.35


  Jako obszar analizy wybrano cofkę zaporowego Zbiornika Dobczyckiego. Akwen położony jest w województwie małopolskim, w sześćdziesiątym kilometrze biegu Raby. Powierzchnia zbiornika dla warunków normalnych to 9,8 km2. Rozciąga się on na długości 10 km.Początkowe 4 km to strefa depozycji większości osadu dostarczanego przez Rabę (obszar cofki)1). Jedną z najważniejszych ról zbiornika jest zaopatrzenie w wodę aglomeracji krakowskiej. Dlatego dbałość o dobry stan ekologiczny rezerwuaru i jakość wody jest tu kwestią priorytetową. Cofka zbiornika retencyjnego to strefa nagłego spowolnienia prędkości płynącej wody na skutek zwiększenia pola przekroju koryta. Spadek prędkości poniżej wartości wystarczającej do unoszenia cząstek zawiesiny powoduje ich depozycję w tym rejonie. Dlatego też obszar cofkowy pełni funkcję osadnika wstępnego1), w którym zatrzymywane jest ok. 95% osadu przyniesionego przez Rabę. Z uwagi na rolniczy charakter zlewni, w której ok. 50% całkowitej powierzchni stanowią użytki rolne, oraz nieuporządkowany charakter gospodarki wodno-ściekowej2, 3) związki biogenne stanowią główny rodzaj zanieczyszczeń dostarczanych przez Rabę do zbiornika. Pod względem wnoszonych ładunków poszczególnych związków (2003-2005) dominuje NO3 - z wielkościami 480-1395 kg/d, w zależności od wysokości opadu/przepływu w ciągu danego roku. W przypadku fosforu całkowitego ładunki kształtowały się w granicach 19-128 kg/d 4). Proces depozycji materiału wnoszonego przez Rabę jest sukcesywny. Średnioroczną wartość odkładanego w cofce Dobczyc materiału1) szacuje się na ok. 185 tys. m3. Powoduje to powstawanie wypłyceń, a w dłuższym horyzoncie czasowym nawet zalądowienie początkowych (zachodnich) rejonów zbiornika. W obszarze samego 96/6(2017) 1387 Dr hab. inż. Ewa SZALIŃSKA w roku 1991 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. W 2002 r. uzyskała stopień doktora, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego na tym s[...]

 Strona 1