Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Kolano"

Impact of flame retardants on smoke generating properties of acrylic pressure-sensitive adhesive transfer tapes Wpływ środków ogniochronnych na właściwości dymotwórcze poliakrylanowych samoprzylepnych taśm transferowych DOI:10.15199/62.2017.5.24


  A com. polyacrylic pressure-sensitive adhesive was modified by addn. up to 35% by mass of 2 com. flame retardants (expanded graphite or a N-P-retardant) used for covering a polyester film substrate, cured with Al acetylacetonate and studied for smoke generation during flame or flameless combustion under IR irradn. of 25 KW/m2 by detg. of sp. smoke d. The expanded graphite was an efficient smoke suppressant. Przedstawiono wyniki badania zmian gęstości optycznej właściwej dymu w czasie w procesie spalania płomieniowego i bezpłomieniowego klejów akrylowych na bazie akrylanu 2-etyloheksylu, akrylanu butylu oraz kwasu akrylowego nie modyfikowanych oraz modyfikowanych różnymi zawartościami środków ognioochronnych, takich jak grafit ekspandowany (EG) oraz bezhalogenowy uniepalniacz azotowo-fosforowy o nazwie handlowej Ecoret MP. W badaniach stosowano metodę testu jednokomorowego. Efektywne stężenia dodatków środków ogniochronnych określono na podstawie uzyskanych zależności maksymalnej gęstości optycznej właściwej (Dsmax), czasu do osiągnięcia Dsmax oraz gęstości optycznej właściwej w 4. min badania (Ds4min). Najmniejsze wartości Dsmax uzyskiwano w przypadku modyfikacji za pomocą EG, zarówno podczas spalania płomieniowego, jak i bezpłomieniowego. Lepszym supresantem dymu w analizowanych materiałach polimerowych okazał się EG. Na dymotwórczość procesu spalania materiałów polimerowych ma wpływ rodzaj spalanego materiału oraz rodzaj spalania (płomieniowe, bezpłomieniowe)1). Dymotwórczość i toksyczność produktów termicznego rozkładu materiałów polimerowych zależą od chemicznego składu podstawowych składników (plastyfikatory, wypełniacze), które są stosowane w celu poprawy właściwości użytkowych materiału polimerowego. Skuteczność antypirenów zależy od ich działania w fazie stałej lub ciekłej2, 3). Ze względu na różne mechanizmy działania podczas spalania mogą one zwiększać ilość wydzielanego dymu, gdy wskutek ich działania dochod[...]

 Strona 1