Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ MAŁKIEWICZ"

Metody poprawy charakterystyk cyklicznych przetworników A/C


  W artykule przedstawiono wyniki badań w obszarze poprawy efektywnej rozdzielczości i szybkości konwersji w cyklicznych (typu sub-ranging) przetwornikach A/C (CPAC) wykorzystujących nową zasadę konwersji [1-3], polegającą na zastosowaniu adaptacyjnych algorytmów estymacji rozwiniętych w pracy [4]. Architektura części analogowej nowego (inteligentnego) cyklicznego przetwornika A/C (IPC) jest taka sama, jak architektura znanych CPAC typu sub-ranging. W celach ilustracyjnych, prezentację nowych wyników przeprowadzono na przykładzie obecnie produkowanego przetwornika AD678 [5, 6]. Poprawę rozdzielczości IPC uzyskuje się dzięki zastosowaniu w części cyfrowej suboptymalnych algorytmów obliczania kodów i sterowań dostrajających parametry części analogowej (por. rys. 1), co stwarza niedostępne w konwencjonalnych CPAC możliwości poprawy jakości konwersji. Podstawę suboptymalnego algorytmu konwersji stanowią optymalne algorytmy jednoczesnego dostrajania części analogowej i cyfrowej adaptacyjnych systemów estymacji (ASE) wyprowadzone w [4]. Algorytmy te określają sposób dostrajania i parametry części analogowej oraz algorytmy obliczania estyma, przy których dokładność estymacji próbek zostaje zwiększona do teoretycznie osiągalnej granicy. Dodatkową cechą szczególną tych algorytmów jest eliminacja nasycenia, które może wystąpić przy adaptacyjnym dostrajaniu części analogowej. Nieliniowość części analogowej IPC powoduje, że procesy w IPC są nie-Gaussowskie i optymalne algorytmy [4] częściowo tracą swoją optymalność. Stwarza to dodatkowe możliwości poprawy efektywności IPC (rozdzielczości i szybkości konwersji) poprzez ich korektę. W artykule przeanalizowano i porównano nowe oraz wcześniej opracowane [1-3, 7-10] metody korekty Gaussowskiego algorytmu [4] zapewniające maksymalną poprawę rozdzielczości IPC. Niewykorzystane zasoby IPC Na rysunku 1 pokazano uogólniony schemat blokowy przetwornika cyklicznego. Zarówno w IPC, jak i w znanych [...]

Projektowanie i analiza laboratoryjnego prototypu cyklicznego przetwornika A/C wykorzystującego nową zasadę konwersji

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu jest przedstawienie zasad nowej koncepcji konwersji A/C opracowanej w Instytucie Systemów Elektronicznych PW, a także wyników doświadczalnej analizy prototypu zaprojektowanego wspólnie z Instytutem Mikroi Optoelektroniki PW inteligentnego cyklicznego przetwornika A/C realizowanego w technologii CMOS (AustriaMicrosystems C35B4, 0,35 µm). Inteligentne przetworniki cykliczne (IPC) należą do klasy przetworników iteracyjnych, które formują cyfrowe estymaty próbek sygnału wejściowego z wykorzystaniem estymat uformowanych w poprzednim cyklu konwersji. Ta klasa przetworników obejmuje wiele typów, m.in. przetworników aproksymacji wagowej, wielostopniowe, RSD (ang. Redundant Signed Digit), sigma-delta i kaskadowe [1-3]. Architektura części analogowej IPC jest podob[...]

 Strona 1