Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ARTUR KULIŃCZAK"

Prędkość unoszenia wirów von Karmana jako funkcja geometrii elementu generującego wiry

Czytaj za darmo! »

Przepływomierz wirowy wykorzystuje zjawisko ścieżki wirowej von Karmana [1-3] polegające na generacji wirów na przeszkodzie umieszczonej w przepływającym płynie. Wiry odrywają się naprzemiennie po obu stronach przeszkody, a ich częstotliwość jest liniową funkcją prędkości przepływu. Istotną - z punktu widzenia zastosowań praktycznych - cechą tego zjawiska jest niezależność częstotliwości generowanych wirów od właściwości fizycznych (lepkość, gęstość) przepływającego medium, którym może być zarówno ciecz jak i gaz. Zjawiska występujące w przepływomierzu wirowym są skomplikowane i jeszcze nie do końca poznane. Wprawdzie podstawowa zależność opisująca częstotliwość generowanych wirów jest niezwykle prosta (1), to brak jest w literaturze całościowego opisu zjawiska uwzględniająceg[...]

Modelowanie ścieżki wirowej von Karmana przy użyciu pakietu ANSYS FLUENT DOI:10.12915/pe.2014.08.046

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem artykułu jest numeryczne modelowanie ścieżki wirowej von Karmana. Przedstawiono wyniki symulacji dla przeszkody w kształcie walca ze szczeliną umieszczonego w rurociągu. Przeanalizowano zmienność amplitudy ciśnienia wzdłuż osi rurociągu i wzdłuż jego promienia. Uzyskane wyniki mogą być użyteczne w kontekście optymalizacji usytuowania ciśnieniowego detektora wirów w przepływomierzu wirowym. Abstract. Numerical modelling of von Karman vortex street is the subject of the article. Results of simulation for circular cylinder with the slit as the bluff body located in the pipe are presented. Changeability of the pressure fluctuations along the pipe axis as well as along the pipe radius has been analysed. The results can be used in the optimization of the pressure sensor location in the vortex flow meter. (Von Karman vortex street modelling with ANSYS FLUENT package application). Słowa kluczowe: ścieżka wirowa von Karmana, modelowanie numeryczne Keywords: von Karman vortex street, numerical modelling doi:10.12915/pe.2014.08.46 Wstęp Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z modelowaniem numerycznym zjawiska generacji ścieżki wirowej von Karmana. Zjawisko to polega na generacji wirów na przeszkodzie umieszczonej prostopadle do przepływającego medium (ciecz lub gaz) i jest przedmiotem obserwacji od setek lat, o czym mogą świadczyć na przykład szkice przedstawiające wiry formujące się na rzece narysowane przez samego Leonardo da Vinci. Cechą charakterystyczną zjawiska jest to, że wiry powstają naprzemiennie raz z jednej raz z drugiej strony przeszkody a częstotliwość ich generacji jest wprost proporcjonalna do prędkości strugi. Właściwość tę odkrył w 1878 r. Strouhal [1] obserwując zmianę wysokości dźwięków generowanych na drucie wystawionym na działanie wiatru. Doszedł on do wniosku, że wysokość dźwięku rośnie wraz ze wzrostem prędkości wiatru i maleje wraz ze wzrostem średnicy drutu. Rok później tj. w 1879 r. lord Ray[...]

 Strona 1