Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"JACEK DUSZA"

Odpady opakowaniowe w modelach gospodarowania odpadami niemedycznymi w szpitalach


  1. Wstęp Wzwiązku zwejściemwżyciewdniu 23 stycznia 2013 r nowej Ustawy o odpadach [1] oraz w dniu 1 stycznia 2014 r Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi [2] gospodarowanie odpadami przyjmuje nowe, bardziej zorganizowane formy. Jako substancje i przedmioty niespożytkowane w sensie produktówbytowych oraz działalności gospodarczej człowieka, odpady stale powstają i będą namtowarzyszyćwprzyszłości. Jedynym konstruktywnym rozwiązaniem jest więc zarządzanie procesami ich odzyskiwania lub unieszkodliwiania [3], [4]. Wśród odpadów powstają również te, które sąwytwarzanewsystemie szpitalnym, zarówno odpady medyczne, jak też niemedyczne wymagające prawidłowego i bezpiecznego gospodarowania. Trzeba nimi prawidłowo i bezpiecznie gospodarować [5], [6], [7], [8]. Dla szpitali istotny jest problemodpowiedzialności za odpady powstające na jego terenie wynikający z faktu, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów powstających i znajdujących się na terenie jego nieruchomości. Ustawa o odpadach w kwestii ich własności obok właściciela definiuje również pojęcie posiadacza odpadów, niezależne od osobowości prawnej (osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej), a także pośrednika w obrocie odpadami. Nakłada to ważny obowiązek całościowego zarządzania gospodarowaniem odpadami bez względu na ich rodzaj. Występujący w ustawie pośrednik może organizować przetwarzanie odpadów w imieniu szpitala (i innych podmiotów), nie obejmując odpadów fizycznie w posiadanie. Zasada selektywności zbierania zawarta w ustawie wymusza na szpitalu to, aby strumienie odpadów były przygotowane do specyficznego unieszkodliwienia lub przetwarzania (segregowane ze względu takie same właściwości i takie same cechy). Jednak w warunkach rzeczywistych zasada ta może stwarzać wiele problemów. Zgodnie z Ustawą o odpadach na szpitale został nałożony obowiązek segregowania wszystkich odpadów wytwarzanych na ich t[...]

Metoda modelowania chodu człowieka za pomocą obliczeń średniego podwójnego kroku

Czytaj za darmo! »

Biomechanika jest dziedziną wiedzy zajmującą się ruchem i mechanizmami ten ruch wywołującymi, ze szczególnym uwzględnieniem ruchu człowieka. Proces poznania ruchu zaczyna się od obserwacji chodu lub innych zachowań. Obserwacja ta może stanowić cenne źródło informacji o prawidłowym funkcjonowaniu mięśni, kończyn, kręgosłupa, stawów etc. Tworzenie teoretycznych modeli ruchu wymaga podania wielu wielkości opisujących geometrię oraz dynamikę ciała człowieka. Modele te, zwane hominoidami [1], są modelami mechanicznymi ciała ludzkiego, spełniającymi warunek antropomorfizmu. Innym problemem mechaniki jest klasyfikacja typu ruchu, na podstawie której można z dużym prawdopodobieństwem twierdzić, że badany osobnik może odbiegać od normy, tzn. cierpieć ból, być chorym, mieć wadę postawy[...]

 Strona 1