Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ TENDERENDA"

Charakterystyki spektralne siatek Bragga na przewężeniach światłowodowych poddawanych działaniu naprężeń i temperatury

Czytaj za darmo! »

Rośnie zainteresowanie technologiami światłowodowymi w związku z ideą doprowadzenia szerokopasmowego kabla optycznego do domu - FTTH (ang. Fiber-To-The-Home). Termicznie wykonywane przewężenia światłowodowe BTF (ang. Biconically Tapered Fibers) powodujące rozszerzanie pola modu są znane od dawna jako jedna z popularnych metod wykonywania biernych podzespołów światłowodowych. Stosowane są jako elementy systemu w metrologii optycznej lub telekomunikacji (np. ekspandery modu, sprzęgacze i multipleksery). Kamieniem milowym w rozwoju techniki światłowodowej było opracowanie metod nanoszenia siatek dyfrakcyjnych na rdzeniu włókna światłowodowego (1989 r.). Obserwowane zjawisko jest spektralnie selektywne, a odbicie braggowskie uzyskuje się dla ściśle określonej długości fali światł[...]

System do pomiaru Apertury Numerycznej w światłowodach specjalnych


  W światłowodach klasycznych, światło jest prowadzone w materiale na podstawie różnicy we współczynniku załamania pomiędzy rdzeniem a płaszczem. Apertura Numeryczna (NA) w tym typie światłowodów wykazuje niewielkie właściwości dyspersyjne w całym spektrum, zatem pomiar dla pojedynczej długości fali jest zupełnie wystarczający do scharakteryzowania NA. Inną sytuację mamy w przypadku światłowodów mikrostrukturalnych (MSF) gdzie światło jest prowadzone na podstawie geometrii wewnętrznych otworów. W tym typie światłowodów NA zmienia się wraz ze wzrostem długości fali. Właściwości NA w zależności od rodzaju prowadzenia przedstawione są na rysunku 1. Odmienny charakter NA dla różnych włókien był motywacją do stworzenia układu precyzyjnego wyznaczania NA w światłowodach specjalnych. Dzięki tak zdobytej wiedzy o aperturze numerycznej mierzonych światłowodów możliwe jest optymalizowanie efektywnego łączenia, sprzęgania oraz wprowadzania światła do różnorodnych typów światłowodów[1]. Ponadto w światłowodach nie posiadających symetrii kołowej NA może się zmieniać nie tylko z długością fali ale, również z obrotem włókna wokół własnej osi. Dlatego system do [...]

Właściwości czujnikowe światłowodowych siatek Bragga na kilkumodowych wysoce dwójłomnych włóknach mikrostrukturalnych


  Jednym z najciekawszych tematów w dziedzinie fotoniki i technologii światłowodowej w ostatnich latach stały się włókna mikrostrukturalne MSF (ang. Microstructured Fibers), zwane również włóknami fotonicznymi PCF (ang. Photonic Crystal Fibre) [1]. Dzięki praktycznie nieograniczonym możliwościom doboru parametrów i właściwości propagacyjnych poprzez odpowiednie zaprojektowanie geometrii i domieszkowania, znalazły one zastosowania w bardzo wielu dziedzinach fotoniki (w generacji supercontinuum [2], w laserach światłowodowych [3], jako włókna kompensujące dyspersje lub jako włókna o zmniejszonej wrażliwości na makrozgięcia [4, 5]). Ponadto włókna MSF doskonale nadają się do zastosowań metrologicznych w światłowodowych czujnikach interferometrycznych oraz polarymetrycznych różnych wielkości fizycznych (między innymi temperatury, ciśnienia, wydłużenia, wygięcia oraz współczynnika załamania otoczenia [6-8]). W [9] przedstawiono teoretyczną oraz eksperymentalną analizę wpływu rozkładu oraz rozmiaru otworów powietrznych w trzech wysoce dwójłomnych włóknach mikrostrukturalnych dedykowanych do zastosowań czujnikowych na ich polarymetryczną czułość na temperaturę (KT). Okazało się, że dzięki odpowiednio zaprojektowanej geometrii włókna możliwe jest nie tylko znaczące wpływanie na wartość czułości temperaturowej, ale również zmiana jej znaku, co z kolei umożliwiło zaprojektowanie włókna o zerowej czułości temperaturowej. Wyniki te potwierdzają, że możliwe jest zaprojektowanie włókna do zastosowań w czujnikach mechanicznych niewymagających dodatkowych układów do kompensacji temperatury. W naszej niedawnej pracy [10] przedstawiliśmy inne włókno o innowacyjnej geometrii charakteryzujące się z kolei bardzo wysoką i stabilną dwójłomnością drugiego modu (~ 1,7 × 10-3 na 1550 nm). Jako że maksima modu drugiego rzędu[...]

Pomiar czułości włókien mikrostruturalnych przy wykorzystaniu interferometru Macha-Zehndera


  Unikalne właściwości światłowodów mikrostrukturalnych (MSF lub fotonicznych PCF), takie jak: nieskończona jednomodowa praca [1], niezwykłe właściwości dyspersyjne [2-5], bardzo duża średnica pola modu [6], wysoka dwójłomność [7] itd. Właściwości te wynikają z geometrycznego prowadzenia światła w światłowodzie. Zasadniczo PCFy zbudowane są z jednego materiału oraz z macierzy otworów powietrznych na całej długości włókna światłowodowego. Włókna takie maja szereg zalet w porównaniu do standardowych włókien światłowodowych (takich jak np. SMF- 28). Największą zaletą takich włókien jest obniżona czułość na temperaturę takiego włókna. Wynika ona z braku naprężeń termicznych występujących pomiędzy rdzeniem (domieszkowanym Ge), a płaszczem włókna światłowodowego. Właściwość ta była naszą motywacją do wykorzystania włókien MSF(PCF) jako ramię czujnikowe w światłowodowym interferometrze Macha-Zhendera. MSF i PCF były rozważane jako elementy czujnikowe przez ostatnich parę lat ze względu na ich niezwyczajne właściwości i teoretycznie niższą czułością temperaturową. Włókna te były wykorzystywane w różnych układach czujnikowych [7-8]. Jednakże według naszej wiedzy nie istnieją publikacje opisujące czujnikowe aplikacje światłowodowych interferometrów Macha-Zhendera na włóknach MSF do pomiarów rozciągania, zginania, ciśnienia statycznego i dynamicznego etc. Wiele publikacja pokazuje nieczułe temperaturowo interferometryczne czujniki światłowodowe oparte o konfiguracje interferometru Sagnaca (lub Fiber Loop Mirror) [8-10] gdzie do pomiarów zastosowane są źródła o szerokim zakresie spektralnym oraz optyczny analizator widmowy, które są elementami drogimi. Należy pamiętać że interferometr Sagnaca jest często ograniczony warunkami polaryzacji (zastosowanie włókien trzymających polaryzację). Kolejnym przykładem wykorzystania włókien MSF jest interferometr dwu-modowy [11-13] który może być wykorzystany jako sprzęgacz między modowy, selektywny fi[...]

 Strona 1