Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Mariola Saternus"

MAGNEZ TECHNOLOGIA, PRODUKCJA, PERSPEKTYWY

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono podstawowe informacje dotyczące magnezu, jego metod otrzymywania, zastosowania i perspektyw. W ciągu ostatnich lat nastąpiło podwojenie produkcji magnezu i zauważalna jest dalsza tendencja wzrostowa. Związa-ne jest to z wrastającym zapotrzebowaniem na magnez i jego stopy w przemyśle samochodowym. W artykule przedstawiono zmiany zawartości magnezu w częściach samochodowyc[...]

RECYKLING ZUŻYTYCH KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH

Czytaj za darmo! »

Katalizatory samochodowe pozwalają w znacznym stopniu ograniczyć zanieczyszczenie powietrza (m.in. poprzez redukcję NOx i utlenianie CO i HC). Szacuje się, że powszechne stosowanie katalizatorów w nowo produkowanych samochodach za-pobiegło wprowadzeniu do atmosfery ponad 12 bilionów ton szkodliwych spalin. Wraz z gwałtownym rozwojem motoryzacji i surowymi regulacjami dotyczącymi emisji spalin stal[...]

ZUŻYTE KATALIZATORY SAMOCHODOWE JAKO ŹRÓDŁO PLATYNOWCÓW

Czytaj za darmo! »

Wzrost zużycia platynowców w motoryzacji związany jest z coraz większą liczbą produkowanych samochodów z katalizatorami. Spowodowane jest to głównie faktem wprowadzenia zaostrzonych norm dotyczących emisji szkodliwych związków chemicznych. W pracy przedstawiono charakterystykę katalizatorów wykorzystywanych w samochodach z silnikiem benzynowym (TWC — Three Way Catalyst) oraz w samochodach z silnikiem wysokoprężnym Diesla (DOC — Diesel Oxidation Catalyst, DPF — Diesel Particulate Filters, NAC — NOx adsorber catalyst). Na rysunkach pokazano schematy i mechanizmy działania tych katalizatorów. Podano również skuteczność ich działania (zdolność usuwania NOx, HC i CO). Zwiększona produkcja katalizatorów samochodowych spowodowała znaczny wzrost zapotrzebowania na pla[...]

PORÓWNANIE METOD ODZYSKU PLATYNY ZE ZUŻYTYCH KATALIZATORÓW SAMOCHODOWYCH


  Obecnie każdy samochód wprowadzany na rynek musi być wyposażony katalizator, gdzie metale szlachetne takie jak platyna, pallad i rod pełnią funkcje katalityczne. Czas życia katalizatorów samochodowych jest ograniczony, ważne jest zatem właściwe wykorzystanie, bądź zagospodarowanie takiego wycofanego z obiegu reaktora. Przerób 2 t zużytych katalizatorów pozwala uniknąć wydobycia 150 t rudy i całego szeregu etapów następczych, prowadzących do otrzymania czystego metalu. Zużyte katalizatory samochodowe stanowią zatem cenne źródło do odzysku platynowców. Aktualnie w świecie zużyte katalizatory przerabia się na drodze pirometalurgicznej lub hydrometalurgicznej, w technologiach tych mamy do czynienia z wieloma operacjami pośrednimi, zmierzającymi do wydzielenia czystego metalu. W artykule przedstawiono przegląd metod piro‐ i hydrometalurgicznych dostępnych na świecie. Zaprezentowano również wyniki doświadczeń rozpuszczania ceramicznego katalitycznego nośnika w wodzie królewskiej i porównano je z wynikami otrzymanymi podczas stapiania tegoż nośnika z metalem zbieraczem lub z parami metali. Badania te miały na celu zbadanie możliwości zastosowania tych metod w Polsce. Obecnie bowiem w Polsce przerób zużytych katalizatorów samochodowych praktycznie nie istnieje, co wynika z braku przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem, a także złą organizacją systemu skupu i demontażu złomowanych samochodów. Jednakże wiele prywatnych przedsiębiorców w kraju skupuje i eksportuje zużyte katalizatory. Ze względu na dość wysoką cenę platyny, wielu z nich zainteresowanych byłoby opracowaniem metody ich przerobu w kraju. Słowa kluczowe: katalizatory samochodowe, metale szlachetne, platyna, pallad, rod COMPARISON OF METHODS USED IN PGM RECOVERY FROM THE USED AUTO CATALYTIC CONVERTERS The increase of Platinum Group Metals demand in automotive industry is connected with growing amount of cars. Nowadays all produced cars have to be equipped with the catalytic co[...]

Mechanism of nitride phases' formation in the reaction of liquid aluminium with nitrogen

Czytaj za darmo! »

The paper presents the main factors influencing the process of nitriding aluminium. The ability of controlling the kinetics of the reaction helps obtain an appropriate phase composition and morphology of reinforcement. During the liquid-phase process, the following factors determine the possibility of controlling the process of the dispersion reinforcement phases’ formation: the matrix [...]

Struktura i właściwości stopu CoCrMo spiekanego metodą SPS DOI:10.15199/24.2015.9.11


  W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych oraz analizy struktury spieków z proszku stopu CoCrMo (ASTM 75) wy- tworzonych metodą iskrowego spiekania plazmowego. Spiekanie realizowano w temperaturze 1050ºC z szybkością nagrzewania 100°C/min, przy ciśnieniu prasowania wynoszącym 100 MPa. Czas spiekania wynosił odpowiednio 5, 10 i 15 minut. Na podstawie uzyskanych wyników badań wykazano wpływ czasu spiekania na właściwości mechaniczne spieków. Największą twardością (381 HV0.5) oraz wytrzymałością na rozciąganie (1280 MPa) i na ściskanie (1847 MPa) odznaczają się próbki spiekane w czasie 5 minut. The paper presents results of strength and structural tests of sintered samples made of CoCrMo powder alloy (ASTM F75) and received by spark plasma sintering. The sintering process was carried out at a temperature of 1050ºC, using a heating rate of 100°C/min under compaction pressure of 100 MPa. Samples were sintered at different times - 5, 10 and 15 minutes. On the basis of research results was rated the impact of sintering time on the mechanical properties of obtained sintered samples. The samples sintered in time 5 minutes had the highest hardness (381 HV0.5), tensile strength (1280 MPa) and compressive strength (1847 MPa). Słowa kluczowe: CoCrMo, metalurgia proszków, iskrowe spiekanie plazmowe, właściwości mechaniczne Key words: CoCrMo, powder metallurgy, spark plasma sintering, mechanical properties.Wprowadzenie. Ze względu na biokompatybilność, odporność na zużycie przez tarcie, odporność korozyjną, a także korzystne właściwości mechaniczne, stopy Co są powszechnie stosowane w medycynie m. in. na endoprotezy, stenty, czy implanty stomatologiczne [1÷3]. Od wielu lat prowadzone są liczne prace badawcze mające na celu poprawę właściwości stopów Co, m.in. poprzez doskonalenie obecnie stosowanych technik ich wytwarzania, do których zalicza się odlewanie (precyzyjne, odśrodkowe oraz próżniowo-ciśnieniowe), kucie, a także cor[...]

Methods for silver recovery from by-products and spent materials Metody odzysku srebra z produktów ubocznych i wtórnych DOI:10.15199/62.2016.1.12


  A review, with 43 refs. Przedstawiono zastosowanie i produkcję srebra w latach 1990-2013 oraz metody jego otrzymywania z rud i produktów ubocznych z przeróbki rud ołowiu i miedzi. Srebro otrzymuje się także z materiałów odpadowych. Omówiono metody odzysku z odpadów galwanotechnicznych, jubilerskich, z przemysłu fotograficznego, szklarskiego, chemicznego, elektronicznego i elektrotechnicznego. Przedstawiono również możliwości zastosowania nanocząstek srebra oraz wykorzystania biotechnologii do odzysku srebra z odpadów. Argentum to po łacinie znaczy biały, jasny, lśniący. Po prostu srebro. Któż nie zna tego metalu, choć oczywiście bardziej pożądanym metalem było złoto. Pozostające w jego cieniu, srebro było jednak w powszechnym użyciu już od ponad 6000 lat. Jako metal szlachetny srebro używane było do wyrobu ozdób i biżuterii, a przede wszystkim w handlu jako środek płatniczy. Już w starożytnej Grecji i Rzymie płacono srebrnymi monetami. Ulepszone technologie i nowoczesne gałęzie gospodarki XX i XXI w. stwarzają szerokie możliwości zastosowań srebra, np. w nanotechnologii lub biotechnologii. Obecnie srebro jest coraz częściej stosowane jako materiał przemysłowy1, 2). Zastosowanie srebra przedstawiono w tabeli 1. Całkowitą ilość produkcji pierwotnej srebra w latach 1493-1993 ocenia się na 1,01-1,02 Tg1). Najwięksi producenci srebra od II połowyXX w. to Peru, Meksyk i Chiny. Do nich w połowie lat siedemdziesiątych XX w. dołączyła Polska, a w latach dziewięćdziesiątych XX w. Chile (tabela 2). Głównym producentem srebra w Polsce jest Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi Miedź SA. Rocznie Kombinat produkuje ponad 1200 Mg srebra rafinowanego. Od lat dziewięćdziesiątych XX w. pozostaje w ścisłej czołówce europejskich dostawców srebra (przeznacza na eksport ponad 80% rodzimej produkcji). Główni odbiorcy to Wlk. Brytania (800 Mg), Niemcy i Belgia13). Otrzymywanie srebra z rud Kopalnie rud srebra są na ogół małymi kopalniami podziemnymi,[...]

BADANIA WPŁYWU KONSTRUKCJI WIRNIKA URZĄDZENIA DO RAFINACJI OKRESOWEJ ALUMINIUM NA HYDRODYNAMIKĘ PROCESU DOI:10.15199/67.2017.4.2


  W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem modelu fizycznego reaktora do rafinacji okresowej aluminium metodą barbotażu. Skupiono się głównie na konstrukcji wirnika doprowadzającego gaz rafinujący do ciekłego metalu. Zaprojektowano dwa różne rodzaje wirników, które następnie zostały wydrukowane przy użyciu drukarki 3D. Konstrukcja wirnika oraz dobór odpowiednich parametrów procesowych, mają duży wpływ na pożądany, równomierny poziom dyspersji pęcherzyków gazowych w metalu. Badania przeprowadzono dla natężenia przepływu gazu od 10 do 30 dm3/min oraz prędkości obrotowej rotora od 240 do 400 obr./min. Na podstawie wyników testów wyznaczono krzywe RTD, umożliwiające określenie minimalnego czasu mieszania znacznika w cieczy modelowej dla obu testowanych wirników. Przeprowadzono również badania wizualizacji stopnia dyspersji pęcherzyków gazowych w objętości reaktora. Słowa kluczowe: aluminium, proces rafinacji, modelowanie fizyczne, krzywe RTD RESEARCH CONSIDERING THE INFLUENCE OF THE CONSTRUCTION OF ROTARY IMPELLER ON THE HYDRODYNAMICS OF THE ALUMINIUM BATCH REFINING PROCESS Results of research conducted with the use of physical model of reactor applied for batch aluminium refining process by barbotage method were presented and discussed. The main focus was put on the construction of rotary impeller, which introduces the refining gas into the liquid metal. Two different rotary impellers were designed, which consequently were printed using 3D printer. The impeller construction and the choice of appropriate processing parameters influence greatly on the desirable uniform level of gas dispersion in the metal. The research was carried out for the flow rate of refining gas from 10 to 30 dm3/min and the rotary impeller speed from 240 to 400 rpm. Basing on the tests results the RTD curves were determined, which give the possibility to estimate the minimal time of mixing the tracer in the modelling liquid for both types of impe[...]

Metale ziem rzadkich. Otrzymywanie i odzysk z materiałów odpadowych DOI:10.15199/62.2017.7.30


  Lantanowce wraz ze skandem i itrem są nazywane metalami ziem rzadkich. Nie jest to właściwa nazwa, ponieważ niektóre pierwiastki należące do tej grupy nie są wcale tak rzadkie. Najwięcej w skorupie ziemskiej można znaleźć ceru i itru, a najmniej jest tulu i prometu. Ten ostatni jest produktem rozszczepienia uranu. Pierwsze lantanowce zostały wyekstrahowane w XVIII w. z gadolinitu przez fińskiego chemika Johana Gadolina. Gadolinit zawiera terb, erb, itr, lutet, holm, tul i dysproz. Pozostałe pierwiastki (cer, lantan, neodym, prazeodym, samar, gadolin i europ) zostały wydzielone z cerytu. Tylko promet został odkryty w 1941 r. jako produkt reakcji jądrowych1-5). Większość metali ziem rzadkich ma coraz większe znaczenie we współczesnym świecie. Stosowane są jako katalizatory (23%), magnesy (22%), lasery medyczne i wojskowe oraz do wyrobu szkła i wielu stopów (tabela 1). Wiele z nich wykorzystuje się codziennie, używając energooszczędnych lamp LED, telewizorów lub laptopów. W tabeli 2 przedstawiono zawartość (zużycie) metali ziem rzadkich w lampach LED. Table 1. Examples of application of rare earth metals6) Tabela 1. Przykłady zastosowania metali ziem rzadkich6) Zastosowanie Y La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu Stopy + + + + + + + + + + + + + + + Akumulatory - + + + + - - - + - - - - - - Katalizatory + + + + + + - + - - - - - - + Ceramika + + + + + + + + - + + + + - + Elektronika + + + + + - - - + + - + - - - Szkło + + + + + + + + + + + + + + + Lampy + + + + - + + - + + + + + - - Lasery + + + + + + + + + + + + + + + Magnesy - - + + + + + + + + + - - - - Fosfory + + + - - + + + + + + + + + + 1596 96/7(2017) Mgr inż. Magdalena LISIŃSKA w roku 2015 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach. Od 2016 r. jest doktorantką na tym samym wydziale. Specjalność - logistyka przemysłowa. Dr inż. Agnieszka FORNALCZYK w roku 1999 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Mater[...]

 Strona 1