Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Gołofit"

New technology for removal of volatile components and modification of the powder combustible layer in a pilot plant Opracowanie nowej technologii usuwania składników lotnych i modyfikacji warstwy palnej prochu w instalacji doświadczalnej DOI:10.12916/przemchem.2014.1591


  The new pilot plant for studying the simultaneous removal of volatile components and modification of the combustible surface layer of the powder (capacity 100 kg/30 h) was constructed and successfully taken into operation. The plant consists of a reactor (working vol. of 1 m3) equipped with turbine stirrer (operated at 10-70°C and pressure 100-1500 mbar) and 3 containers used for reactor loading and for storing the H2O-EtOH and Et2O/EtOH distillates. W wyniku badań prowadzonych w Zakładzie Materiałów Wysokoenergetycznych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w skali wielkolaboratoryjnej (5 kg wsadu), w Zakładach Mesko SA, Oddział w Pionkach zbudowano instalację doświadczalną (100 kg wsadu). Głównym jej elementem jest reaktor o pojemności roboczej 1 m3, wyposażony w mieszadło turbinowe, z możliwością prowadzenia procesów w temp. 10-70°C i pod ciśnieniem 100-1500 mbar. Stanowisko badawcze wyposażone jest w 3 zbiorniki służące do załadunku reaktora i odbioru destylatów woda-etanol i eter-etanol. Przeprowadzono usuwanie składników lotnych, modyfikację warstwy palnej oraz jednoetapowy proces usuwania składników lotnych i modyfikacji warstwy palnej. Procesy zoptymalizowano w skali doświadczalnej, co pozwoliło na wykonanie ich w ciągu ok. 30 h. Uzyskane wyniki wskazują, że można przystąpić do procedury wdrażania nowej technologii usuwania składników lotnych i modyfikacji warstwy palnej prochu w pełnej skali. Produkcja prochu nitrocelulozowego jednobazowego jest wieloetapowa. Pierwszym etapem produkcji jest przygotowanie ciasta prochowego z nitrocelulozy i mieszaniny lotnych rozpuszczalników: alkoholu etylowego i eteru dietylowego. Ilość użytych rozpuszczalników jest bardzo duża i wynosi 70-150 cz. mas. na 100 cz. mas. suchej nitrocelulozy. W dalszych etapach jest ona usuwana. Powstałe ciasto prochowe wytłacza się przez matryce w prasie hydraulicznej, uzyskując sznury prochowe. Po rekuperacji wstępnej, trwającej ok. 50 [...]

Komercyjnie dostępne żywice epoksydowe jako surowce do produkcji 2,2-bis[4-(2,3- -dihydroksypropoksy)fenylo]propanu DOI:10.15199/62.2017.7.33


  Three com. epoxy resins and pure bisphenol A diglycidyl ether were studied for thermal stability. The bisphenol A diglycidyl ether was prepd. by vacuum distn. of an epoxy resin. The 2,2-bis[4-(2,3-dihydroxypropoxy)phenyl]propane dicarbonate was prepd. in high yield (85-96%) by conversion of the ether. Its structure was confirmed by spectroscopic methods. The biscyclic carbonate showed a high thermal stability. Zbadano właściwości komercyjnie dostępnych żywic epoksydowych Epidian 4, 5 i 6 oraz czystego eteru diglicydylowego bisfenolu A. Eter ten uzyskano przez próżniową destylację żywicy Epidian 6. Z tego eteru otrzymano z dużą wydajnością (85-96%) diwęglan 2,2-bis[4-(2,3- -dihydroksypropoksy)fenylo]propanu. Jego budowę potwierdzono metodami spektroskopowymi. Zbadano stabilność termiczną eteru oraz żywic. Biscykliczny węglan bisfenolu A odznaczał się dużą stabilnością termiczną. Produkcja poliuretanów (PU), otrzymywanych w reakcji polioli z diizocyjanianami, osiągnęła w 2016 r. 18 mln t1). Podczas otrzymywania diizocyjanianów w jednym z etapów syntezy powstają stechiometryczne ilości chlorków uciążliwych dla środowiska naturalnego. Diizocyjaniany są rakotwórcze, mutagenne i reprotoksycz-ne2). Pomimo ich powszechnego stosowania w różnych gałęziach przemysłu, Unia Europejska i Agencja Ochrony Środowiska wprowadziły liczne obostrzenia w ich stosowaniu, transporcie i handlu3-5). Konwencjonalne PU z powodzeniem mogą być zastąpione przez bezizocyjanianowe poli(hydroksyuretany) (non-isocyanate poly(hydroxyurethane)), które są otrzymywane w wyniku poliaddycji diamin do biscykliczych węglanów pięcio- lub sześcioczłonowych6-12). Podczas syntezy polihydroksyuretanów (PHU) nie powstają żadne produkty uboczne, a sam proces przebiega bez dodatkowego katalizatora, co jest bardzo pożądane z punktu widzenia ekologii i ochrony środowiska11). Istnieje wiele metod otrzymywania biscyklicznych węglanów pięcio- i sześcioczłonowych. Jedną z tańszy[...]

Bezizocyjanianowe polihydroksyuretany z biscyklicznego sześcioczłonowego węglanu. Synteza, właściwości i zastosowanie DOI:10.15199/62.2017.8.38


  Poliuretany (PU) są jedną z najważniejszych grup polimerów. Są stosowane m.in. w przemyśle samochodowym, opakowaniowym, w urządzeniach medycznych oraz farbach i powłokach1-3). Tradycyjnie PU otrzymuje się w wyniku poliaddycji polioligoizocyjanianów, takich jak diizocyjanian difenylometanu (MDI) lub 2,4-diizocyjanianotoluen (TDI). Powszechnie wiadomo, że izocyjaniany, które są stosowane do syntezy konwencjonalnych PU są nie tylko bardzo szkodliwe, lecz także rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne4). Popularnie stosowany MDI objęto regulacjami europejskimi REACH ograniczającymi jego obrót. Ponadto, do produkcji izocyjanianów niezbędny jest toksyczny fosgen, a jako produkt uboczny powstają stechiometryczne ilości chlorków. Ze względu na ogólną tendencję do szukania nowych ekologicznych procesów oraz obostrzone rozporządzenia Unii Europejskiej, mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, wiele procesów wymaga dostosowania do nowych warunków5-9). Konwencjonalne PU mogą być zastąpione przez bezizocyjanianowe polihydroksyuretany NIPU (non-isocyanate poly(hydroxyurethane)s). Są one nową grupą polimerów, która powoli wchodzi na rynek. NIPU są otrzymywane w procesie, w którym zamiast toksycznych izocyjanianów stosuje się biscykliczne węglany oraz di- lub poliaminy. Podczas tej reakcji nie powstają żadne produkty uboczne ani też nie są stosowane katalizatory, co jest bardzo pożądane z punktu widzenia ekologii i ochrony środowiska10). Ponadto, NIPU można otrzymać z tzw. biosurowców (surowców pochodzenia naturalnego)11-18). Znane są pierwsze komercyjnie dostępne PU otrzymane w procesie bezizocyjanianowym (green polyurethaneTM), które znalazły już zastosowanie w piankach oraz klejach19). Można stwierdzić, że NIPU są ekologiczną alternatywą dla PU otrzymywanych z toksycznych i niestabilnych izocyjanianów. Większość prac badawczych dotyczy metod syntezy nowych NIPU, a nie szukania innowacyjnych, komercyjnych [...]

Carbonated epoxy resin Epidian 6 as a raw material for synthesis non-isocyanate poly(hydroxyurethanes DOI:10.15199/62.2017.9.39


  Tani i łatwo dostępny ditlenek węgla można z powodzeniem zagospodarować do otrzymywania polimerów, takich jak poliwęglany lub bezizocyjanianowe poli(hydroksyuretany). Najczęściej monomerami w syntezie tych polimerów są cykliczne węglany pięcio- i sześcioczłonowe1). Pięcioczłonowe węglany biscykliczne, do których należy diwęglan 2,2-bis[4-(2,3-dihydroksypropoksy)fenylo]propanu można produkować z tanich i łatwo dostępnych surowców: eteru diglicydylowego bisfenolu A i ditlenku węgla. W wyniku reakcji insercji ditlenku węgla do cząsteczki oksiranu otrzymuje się pięcioczłonowy pierścień cyklicznego węglanu2, 3). Reakcja biegnie wobec katalizatora. Najczęściej stosuje się chlorki, bromki i jodki amoniowe lub potasowe. Proces ten prowadzi się w temp. powyżej 100°C pod ciśnieniem większym niż 1 MPa.Bezizocyjanianowe poli(hydroksyuretany) można otrzymać w łagodnych warunkach z w wyniku addycji diaminy lub poliaminy do biscyklicznych węglanów pięcio- lub sześcioczłonowych4, 5). Reakcja może być prowadzona bezrozpuszczalnikowo w masie, dzięki czemu upraszcza się proces syntezy i unika się emisji lotnych rozpuszczalników do atmosfery. Pięcioczłonowy pierścień węglanowy jest niesymetryczny i w zależności od tego, z której strony nastąpi atak azotu z grupy aminowej na karbonylowy atom węgla i otwarcie pierścienia można otrzymać odpowiedni izomer zawierający grupę hydroksylową w pozycji β lub γ6). Zawartość poszczególnych izomerów w mieszaninie jest zmienna i zależy od warunków prowadzenia procesu. Uważa się, że poli(hydroksyuretany) mogą zastąpić klasyczne poliuretany w wielu zastosowaniach, takich jak pianki7-9), kleje10, 11), powłoki do farb i lakierów12-14) lub powłoki o małej przepuszczalności gazów15). Niewiele jest jednak prac opisujących właściwości powłok z poli(hydroksyuretanów) i uwzględniających swobodną energię powierzchniową. Cena czystego eteru diglicydylowego bisfenolu A, dostępnego np. w firmie Sigma-Aldrich, jest [...]

 Strona 1