Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Hanna Klikocka "

Znaczenie siarki w biosferze i nawożeniu roślin


  Postanowienia międzynarodowe o czystym powietrzu drastycznie obniżyły dopuszczalną emisję SO2 w Europie Zachodniej i w Polsce. Spowodowało to wystąpienie makroskopowych objawów niedoboru siarki i potrzebę uzupełniania pierwiastka w produkcji roślinnej. Siarka jest niezbędnym elementem, potrzebnym do wzrostu i funkcjonowania rośliny. Pełni ważną rolę fizjologiczną, chroni roślinę przed chorobami i szkodnikani, adaptuje ją przed stresem. Niedobór siarki osłabia wigor rośliny, odporność na stres i obniża plon. Role of S in growth and physiol. of plants was discussed. Deficiency of S results in redn. of the resistance of plants against diseases and pests and contributes to decreasing the food quality. Literature data on the occurrence of S and its compds. in soil and atmosphere as well as on soil fertilizing with S compds. were reviewed. Niedobór siarki, jako problem żywieniowy w produkcji roślinnej ujawnił się Europie w ostatnich 20 latach. Najwcześniej, gdyż już w II połowie lat osiemdziesiątych XX w. w Europie Zachodniej. Niedobory siarki dla szerokiego spektrum roślin uprawnych (rzepak, zboża) obserwuje się obecnie w północnych regionach Niemiec, Szkocji oraz w Anglii, Danii, Szwecji, północnej części Holandii, Belgii i Kanadzie1-7). W Polsce po raz pierwszy objawy niedoboru siarki w rzepaku (objawy utajone) odnotowano na początku lat dziewięćdziesiątych8). Obecnie problem ten przyciąga coraz większą uwagę naukowców, na co wskazuje rosnąca liczba doniesień naukowych, potwierdzających tym samym wagę zjawiska9-21). Niedobór S pogarsza plonowanie i zdrowotność roślin, m.in. obniża wartość wypiekową pszenicy czy zawartość olejków gorczycznych (glukozylanów) w kapustnych22-24). W tej sytuacji niedobór siarki w roślinach uprawnych nabiera głębokiego znaczenia gospodarczego. Ważnym elementem racjonalnej technologii uprawy wielu roślin jest suplementacja siarki poprzez nawożenie w zależności od wymagań uprawianej rośliny. Histor[...]

Zasoby siarki w Polsce oraz jej znaczenie w przemyśle i rolnictwie


  Zasoby siarki w Polsce są jednymi z największych w świecie. W kraju znajduje się udokumentowanych 18 złóż, o łącznych zasobach ponad 500 mln t. W chwili obecnej wydobycie siarki rodzimej prowadzone jest tylko ze złoża Osiek, ostatniej na świecie dużej kopalni siarki, w ilości 263 tys. t/r. Polska do niedawna była jednym z głównych światowych producentów siarki. Jednak opracowanie metod odzysku siarki z zasiarczonych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej spowodowało radykalny spadek znaczenia złóż siarki rodzimej. Jednakże ograniczone zasoby ropy naftowej na świecie i bogactwo zasobów siarki w Polsce daje nadzieję na jej ponowne wykorzystanie w przyszłości w wielu gałęziach przemysłu chemicznego. W aspekcie rolniczym siarka jest pierwiastkiem niezbędnym dla rozwoju, plonowania, jakości i zdrowotności roślin. W pracy opisano jej znaczący wpływ na mechanizm odporności indukowanej siarką SIR (sulphur induced resistance). Siarka powinna być niezbędnym uzupełnieniem nawożenia azotowego roślin, bowiem te dwa pierwiastki wzajemnie się uzupełniają. Brak siarki w środowisku glebowym i w roślinie doprowadza do gromadzenia azotu niebiałkowego w roślinie, co powoduje choroby i zatrucia u zwierząt i ludzi, konsumujących żywność przenawożoną azotem. Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin, Wydział Nauk Rolniczych, Zamość Hanna Klikocka* Zasoby siarki w Polsce oraz jej znaczenie w przemyśle i rolnictwie Resources of sufhur in Poland and its importance in industry and agriculture Wydział Nauk Rolniczych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 22-400 Zamość, ul. Szczebrzeska 102, tel.: (84) 677-27-54, fax: (84) 639-60-39, e-mail: hanna.klikocka@up.lublin.pl Prof. dr hab. inż. Hanna KLIKOCKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest kierownikiem Zakładu Ogólnej Uprawy Roli i Roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu. Specjalność - uprawa i nawożenie roślin. [...]

Wpływ nawożenia siarką i azotem na azotowo-fosforową gospodarkę kukurydzy DOI:10.15199/62.2017.6.32


  W Polsce obserwuje się systematyczny wzrost powierzchni uprawy kukurydzy, która jest zaliczana do najbardziej wydajnych roślin zbożowych. To powoduje, że ma ona duże wymagania pokarmowe. Ze względu na znaczną masę organów wegetatywnych i generatywnych kukurydza wymaga dużych dawek wszystkich składników pokarmowych, w tym również odpowiedniego zaopatrzenia w siarkę. Nawożenie roślin jako element produkcji integrowanej musi jednak uwzględniać cele plonotwórcze i środowiskowe. Przyjmuje się, że rozwój rolnictwa nie powinien naruszać środowiska życia człowieka i prowadzić do degradacji biosfery1). W praktyce zdarza się jednak,że intensyfikacja rolnictwa, obok zwiększenia wydajność produkcji, prowadzi do niepożądanych skutków ubocznych, do których należą straty finansowe rolnika oraz zanieczyszczenie środowiska1). Problem ten dotyczy głównie azotu i fosforu, które są składnikami biogennymi, inicjującymi eutrofizację wód powierzchniowych. Zbyt wysokie, względem potrzeb roślin uprawnych, nawożenie azotem może prowadzić do jego niecałkowitego pobierania, co powoduje nadmierne gromadzenie się tych związków w glebie. Forma azotanowa azotu, jeśli nie zostanie pobrana przez roślinę, ulega wymyciu w głąb profilu glebowego i przenika do wód gruntowych jako najbardziej labilna, słabo sorbowana forma tego składnika1). W ostatnich latach większą uwagę zwraca się także na znaczny wzrost ilości fosforu pochodzenia obszarowego, przede wszystkim z rolnictwa, jako potencjalnego źródła zanieczyszczenia wód gruntowych2). Fosforany są bowiem drugim po azocie, istotnym składnikiem biogennym decydującym o jakości wód. Te niekorzystne zjawiska są uwarunkowane także wieloma innymi czynnikami, takimi jak typ gleby lub wielkość i rozkład opadów atmosferycznych2). Jednak ważne jest takie ustalenie wysokości dawek składników pokarmowych, aby były w największym stopniu pobierane przez rośliny, a w najmniejszym tracone do wód glebowych. Wydaje się także zasadne[...]

 Strona 1