Wyniki 1-10 spośród 24 dla zapytania: authorDesc:"Marzena Półka"

Zagrożenia toksyczne powstałe podczas eksploatacji kabli elektroenergetycznych w warunkach pożarowych

Czytaj za darmo! »

Dane opublikowane w światowym piśmiennictwie pożarniczym, jednoznacznie wskazują, że 60-80% ludzi ginie w wyniku oddziaływania gazów pożarowych i dymu. Celem niniejszego artykułu jest chemiczna analiza ilościowa emisji toksycznych produktów rozkładu termicznego i spalania powstałych podczas spalania izolacji kabli zgodnie z PN-88/B-02855. Abstract. (Toxic hazard generated during exploitation of[...]

Analiza rozprzestrzeniania się ciepła i dymu w czasie spalania materiałów poliestrowych

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano rozprzestrzenianie się ciepła i dymu w czasie rozkładu termicznego i spalania modyfikowanych i niemodyfikowanych przeciwogniowo materiałów poliestrowych w układzie otwartym: pomieszczenie-korytarz, w czasie pierwszej fazy rozwoju pożaru. Jako środki ogniochronne materiałów poliestrowych zastosowano tritlenek molibdenu oraz tritlenek antymonu w stężeniu 14% mas. Do obliczeń parametrów pożaru użyto zmodyfikowany program komputerowy CFAST (consolidated model of fire growth and smoke transport) oparty na modelu strefowym. Badano wpływ środków ogniochronnych na temperaturę górnej i dolnej warstwy dymu, na położenie górnej warstwy nad poziomem podłogi i zasięg widzialności w obu warstwach. Wyniki obliczeń wskazują na zmniejszenie akumulacji ciepła w środowisku po[...]

Analiza zagrożeń pożarowo-wybuchowych spowodowanych pyłami palnymi w budynkach przemysłowych


  Wartykule opisano wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej elementów konstrukcyjnych i urządzeń stosowanych w przestrzeni, w której mogą gromadzić się pyły palne. Przedstawiono wyniki badania minimalnej temperatury zapłonu warstwy pyłu (MITL),minimalnej temperatury zapłonu obłoku kurzu (MTCD),maksymalnej dopuszczalnej temperatury powierzchni maszyn (MAST) pracujących w obecności wybranych pyłów palnych i samozapłonu temperatury czterech typów pyłów: węglowego z kopalni doświadczalnej "Barbara", drzewnego, słodu jęczmiennego i pyłu mąki Szymanowskiej. Słowa kluczowe: budynki przemysłowe, wybuchy, pyły palne.Zpunktuwidzenia zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego istotne jest zapobieganie powstawaniu wybuchówspowodowanych przez pyły palne, gdyż zniszczenia mogą osiągać znaczne rozmiary.Wybuchy pyłów palnych materiałów sypkich mogą nastąpić na każdymetapie produkcji w przemyśle spożywczym, drzewnym, farmaceutycznym, górnictwie [1 ÷ 3], zarówno podczas transportu, przetwarzania, magazynowania oraz składowania, szczególnie w przypadkach, gdy niespełnione są podstawowe wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Częstymi konsekwencjami pożarów są nie tylko uszkodzenia urządzeń i maszyn, ale także katastrofy konstrukcji budynków, w których wystąpił zapłon, oraz uszkodzenia obiektów sąsiadujących [4 ÷ 6]. Ochrona przed wybuchem realizowana jest przez unikanie gromadzenia pyłów w miejscach niedozwolonych dzięki stałym kontrolom, utrzymanie pomieszczeń w czystości, likwidowanie nieszczelności urządzeń, eliminowanie źródeł mogących spowodować zapłon materiału, spełnienie przepisów ochrony przeciwpożarowej, niedopuszczanie do tworzenia atmosfer wybuchowych w maszynach, np. przez prowadzenie procesów technologicznych w obecności gazu obojętnego. Uniknięcie atmosfery wybuchowej na poszczególnych etapach produkcji nie zawsze jest możliwe i dlatego należy stosować niezbędne środki chroniące przed pożarem oraz nadmiernym wzr[...]

Analysis of selected combustion properties of polypropylene fibers used as admixture in fiber-reinforced concrete at fire temperatures Analiza wybranych właściwości palnych włókien polipropylenowych stosowanych jako dodatek do fibrobetonu w temperaturach pożarowych DOI:10.15199/62.2015.10.13


  Three polypropylene (PP) fibers were used as admixtures in concretes studied for combustion properties (ignition temp., combustion heat, thermogravimetric (TG) anal.) and for structure. The PP fibers did differ significantly neither in ignition temps. nor in combustion heats. The presence of air during the TG anal. resulted in substantial increasing the PP fiber mass loss. Good adhesion of the fibers to concrete was obsd. The decompn. of the fibers in air started at 220°C while in N2 at 400°C. Podjęto próbę analizy wybranych właściwości palnych trzech rodzajów włókien polipropylenowych (PP) stosowanych jako dodatki do betonów. Oznaczono temperaturę zapalenia, ciepło spalania oraz dokonano analiz termograwimetrycznych (TG) badanych włókien. Obserwacje strukturalne (SEM) wykonano używając skaningowego mikroskopu elektronowego typu LEO 1530 produkcji firmy ZEISS. W badaniach SEM skupiono się na analizie zachowania się wybranych włókien PP w próbkach betonu zwykłego i wysokowartościowego z tym dodatkiem w zależności od temperatury wygrzewania próbek. Rozkład włókien w powietrzu rozpoczynał się w temp. 220°C, podczas gdy w atmosferze N2 w 400°C. W ostatnim dwudziestoleciu na świecie nastąpił bardzo intensywny wzrost produkcji i zużycia tworzyw sztucznych. Wzrosła też produkcja polipropylenu (PP), który jest komponentem wielu wyrobów budowlanych1). Stosowanie PP w postaci włókien jest również zalecane jako rozwiązanie technologiczne pozwalające na zwiększenie odporności konstrukcji wykonanej z betonu wysokowartościowego HSC (high-strength concrete) na działanie wysokiej temperatury w czasie pożaru poprzez wpływanie na ograniczenie zjawiska eksplozyjnego odpryskiwania betonu (thermal spalling)2-5). Zjawisko to stwarza duże zagrożenie dla ratowników i obniża wytrzymałość konstrukcji poprzez odsłanianie bardzo wrażliwych na temperaturę prętów zbrojeniowych, co w efekcie może prowadzić do zniszczenia konstrukcji. Zjawisko spalling[...]

Analysis of biomass influence on chosen explosibility parameters of bituminous coal dust Analiza wypływu biomasy na wybrane parametry wybuchowości pyłu węgla kamiennego DOI:10.15199/62.2016.4.18


  Five biomass dust samples were studied for explosibility both as sep. materials and as mixts. with coal dust. Max. explosion pressures, max. rate of pressure raise, and lower explosion limit were detd. A synergy effect was obsd. for biomass-coal dust (1:1) mixts. The explosion pressures of mixts. were higher than that for particular components. Praca ukierunkowana była na analizę zagrożenia wybuchem związanego z procesem współspalania węgla i biomasy. Oznaczono maksymalne ciśnienie wybuchu pmaks obłoków pyłów, maksymalną szybkość narastania ciśnienia wybuchu (dp/dt)maks obłoków pyłów oraz dolną granicę wybuchowości pięciu pyłów biomasy, pyłu węglowego oraz ich mieszanin w stosunku masowym 1:1. Zaobserwowano efekt synergii w postaci wyższych wartości wskaźników wybuchowości oznaczonych dla mieszanin pyłów biomasy i pyłu węglowego niż dla tych materiałów badanych oddzielnie. Opisano wyjaśnienie tego zjawiska opierając się na zarejestrowanych przebiegach ciśnienia wybuchu poszczególnych próbek.Rosnące wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w ostatnich latach wymuszone zostało obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz polityką energetyczną Unii Europejskiej, nakazującej redukcję emisji ditlenku węgla pochodzącego z paliw kopalnych1, 2). Jednocześnie odnotowuje się rosnącą liczbę wybuchów pyłów, co wg specjalistów powiązane jest z wprowadzanym współspalaniem węgla i biomasy. Opublikowano wiele wyników badań, które przysłużyły się lepszemu zrozumieniu różnic w właściwościach fizykochemicznych pomiędzy pyłem węglowym i pyłem biomasy. Celem pracy była analiza zmian wybranych wskaźników wybuchowości pyłu węglowego a także mieszanin pyłu węglowego z wytypowanymi pyłami biomasy. Zaproponowano wyjaśnienie zaobserwowanego efektu synergii potęgującego zagrożenie wybuchowe obserwowane dla wybuchów mieszanin pyłów. Według doniesień prasowych 2015 r. był najcieplejszy odkąd rozpoczęto rejestrację średniej temperatury na świecie. [...]

Wpływ bezhalogenowej modyfikacji nienasyconych żywic poliestrowych i laminatów poliestrowo-szklanych na ograniczenie ich palności


  Oceniono efektywność uniepalniającego działania bezhalogenowych antypirenów FR (flame retardants) w postaci związków azotowych współdziałających z fosforem lub borem w odniesieniu do nienasyconych żywic poliestrowych i laminatów poliestrowo-szklanych. Określono wpływ tych modyfikatorów (stosowanych w wytypowanej ilości i różnej postaci fizycznej) na palność kompozycji poliestrowych i laminatów poliestrowo-szklanych poprzez określenie wartości wskaźników tlenowych, stosując analizę termograwimetryczną oraz analizę procesu spalania z zastosowaniem kalorymetru stożkowego. Analiza procesu dekompozycji termicznej potwierdziła dobrą efektywność uniepalniającą badanych dodatków, w tym głównie ugrupowań azot-fosfor oraz związków borowoazotowych z zaobserwowanym zjawiskiem synergic[...]

Heat and smoke release rate by combustion of nonmodified and flame retardants-modified epoxy resins Szybkość wydzielania ciepła i dymu z żywicy epoksydowej niemodyfikowanej i modyfikowanej środkami ogniochronnymi DOI:10.12916/przemchem.2014.752


  Four com. flame retardants were added (5% by mass) to an epoxy resin to decrease its flammability, heat release rate, mass loss rate, smoke release rate, emission of C oxides and mass of residue during combustion at heat flux 30 kW/m2. The expts. were carried out in a cone calorimeter. The highest decrease in flammability was achieved after addn. of montmorillonite and melamine polyphosphate. Podjęto próbę określenia wpływu środków ogniochronnych, takich jak hydroksytlenek glinu (Apyral), oligomeryczny etylofosforan metylu (Fyrol PNX), organicznie modyfikowany montmorylonit (Nanobent® ZW1) i polifosforan melaminy (Melapur 200) oraz ich kompozycji mieszanych, na parametry pożarowe utwardzonej żywicy epoksydowej Epidian 5. Badania przeprowadzono w kalorymetrze stożkowym przy ekspozycji cieplnej 30 kW/m2. Dokonano oznaczenia takich parametrów pożarowych, jak szybkość wydzielania ciepła i dymu, zapalność materiału oraz toksyczność fazy lotnej powstałej z rozkładu termicznego niemodyfikowanych i modyfikowanych ogniochronnie materiałów epoksydowych. Wprowadzone antypireny spowodowały zmniejszenie palności materiału epoksydowego (mniejsze wartości szybkości wydzielania ciepła i dymu). Najmniejsze szybkości wydzielania ciepła uzyskano dla próbek żywic modyfikowanych montmorylonitem i polifosforanem melaminy. Żywice epoksydowe cieszą się coraz większą popularnością, o czym mogą świadczyć dane statystyczne, z których wynika, że w 2010 r. globalne zapotrzebowanie na nie wynosiło 1,91 mln t1). Główną przyczyną wzrastającej ich popularności są korzystne właściwości mechaniczne i termiczne, wodoodporność, odporność korozyjna, a także mały skurcz przy utwardzeniu. Najważniejszym ich odbiorą jest przemysł farb, lakierów i klejów, a także budownictwo, motoryzacja i elektronika. Mimo że żywice epoksydowe mają tak wiele zalet to mają również wady, do których zaliczyć można ich palność. Jak przedstawiają dane statystyczne, w Unii Eur[...]

Badanie stabilności termicznej materiałów powłokowych stosowanych do produkcji kabli elektrycznych

Czytaj za darmo! »

Z wykorzystaniem termograwimetru badano rozkład termiczny materiałów powłokowych. Próbki miały zróżnicowany skład chemiczny. Wyniki badań obejmują dane o temperaturze początku rozkładu termicznego oraz maksymalnej szybkości ubytku masy. Abstract. (Investigation of thermal stability of sheathing materials used for electric cables production). Thermal decomposition of sheathing materials was test[...]

Analiza zasięgu widzialności w dymie ze spalania wybranych materiałów polimerowych


  Przedstawiono wyniki analizy zasięgu widzialności w dymie wytworzonym podczas spalania modyfikowanych środkami ogniochronnymi i niemodyfikowanych próbek materiałów epoksydowych. Obliczenia wykonano przy użyciu komputerowego programu służącego do symulacji pożarów w pomieszczeniach. Stwierdzono zmniejszanie się krytycznych czasów osiągania zasięgu widzialności w modelowym układzie pomieszczenie-korytarz w szeregu: Epidian 561 + MoO3 > Epidian 561 + Roflam P > Epidian 561 + Sb2O3 > Epidian 561 niemodyfikowany > Epidian 561 + Roflam E > Epidian 561 + Roplast FN-1 > Epidian 561 + melamina. Visibility range in smoke produced during combustion of flame retardants-modified and non-modified com. epoxy materials was studied in a room-corridor system. Calcns. were performed by using an available computer program. The crit. time of achieving visibility in the system decreased in series of the materials contg. MoO3> Roflam P > Sb2O3> without additives > Roflam E > Roplast FN-1 > melamine. Rozkład termiczny oraz spalanie wszystkich materiałów, zarówno naturalnych, jak i tworzyw sztucznych, jest wieloetapowym procesem przemian fizykochemicznych, takich jak podgrzewanie, rozkład termiczny tworzywa, wydzielanie części lotnych i ich dalsze przemiany w fazie gazowej, przemiany składników mineralnych tworzywa, a w końcu spalanie, często bezpłomieniowe pozostałości stałej, złożonej z węgla i części mineralnych. Procesy te, w zależności od warunków pożarowych, mogą nakładać się na siebie lub występować kolejno po sobie1-4). Na reakcje zachodzące podczas degradacji termicznej tworzyw mają wpływ podstawniki w łańcuchach makrocząsteczek. Przyspieszaczem tych procesów jest m.in. obecność tlenu w materiale, natomiast możliwość przegrupowań atomów, powstawanie struktur aromatycznych i alifatycznych powoduje tworzenie się większej ilości sadzy w produktach rozkładu termicznego i spalania, która decyduje o zwiększeniu ilości dymu tworzącego się pod[...]

Nowe ekologiczne modyfikacje ogniochronne materiałów epoksydowych utworzone z Epidianu 5


  Przedstawiono ekologiczne modyfikacje ogniochronne materiałów polimerowych utworzonych z żywicy epoksydowej Epidian 5. Uniepalnienie materiału epoksydowego polegało na wprowadzeniu Apyralu i Fyrolu PNX oraz nanorurek węglowych w różnych stężeniach do żywicy epoksydowej. Skuteczność ogniochronną zastosowanych antypirenów analizowano za pomocą kalorymetru stożkowego. Badano wpływ wartości ekspozycji cieplnej oraz rodzaju wprowadzonych środków ogniochronnych na parametry pożaru związane z palnością, toksycznością i dymotwórczością spalanych materiałów. A com. epoxy resin was modified by addn. of 3 com. fire retardants (0.1-10%), cured and studied for heat release rate, sp. extinction area, mass loss rate and CO and CO2 emissions in fire by cone calorimetry at heating intensity 30 or 50 kW/m2. The simultaneous addn. of AlO(OH) and H3PO4 was the most efficient method for fire retarding while the addn. of C nanotubes resulted in the highest increase in the ignition temp. Stosowane powszechnie wyroby budowlane różnią się swoim zachowaniem w warunkach pożaru. Inaczej zachowują się wyroby drewniane, inaczej wyroby z tworzyw sztucznych, a jeszcze inaczej wyroby tekstylne. Powstały w wyniku ich zapłonu pożar może rozprzestrzeniać się w bardzo szybkim tempie, powodując ogromne straty materialne i stwarzając zagrożenie dla ludzi. Dynamikę jego rozwoju można ograniczyć stosując materiały o odpowiednich właściwościach pożarowych1, 2). Głównym celem prac z zakresu bezpieczeństwa pożarowego materiałów epoksydowych jest otrzymanie takich antypirentów (środków ogniochronnych), które wprowadzone na etapie ich syntezy lub do bazowej żywicy spowolnią szybkość spalania się wyrobów, obniżą aSzkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa; bCentrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej, Józefów k. Otwocka Marzena Półkaa, * Aneta Łukaszek-Chmielewskaa, Daniel Małozięćb Nowe ekologiczne modyfikacje ogniochronne materiałów epoksydowych utworzone z Ep[...]

 Strona 1  Następna strona »