Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Orest Serediuk"

Zmiany błędów pomiarowych gazomierzy miechowych w eksploatacji DOI:10.15199/62.2017.8.33


  W Unii Europejskiej i ostatnio na Ukrainie pojawiła się konieczność wdrożenia wysoce racjonalnej gospodarki gazem ziemnym. Jest to jeden z podstawowych kierunków uzyskania efektywności energetycznej w praktyce i wymaga dokładnego pomiaru ilości dostarczanego gazu ziemnego. Na Ukrainie u odbiorców indywidualnych jest obecnie zainstalowanych ponad 7 mln gazomierzy miechowych (GM). Ich parametry metrologiczne zależą od stopnia zużycia elementów konstrukcyjnych w trakcie eksploatacji. Błędy pomiaru przepływu zmieniają się wraz z upływem czasu pracy GM w kierunku ujemnym, wskutek czego liczniki wskazują zaniżone zużycie gazu. Jest to korzystne dla odbiorców, ale sprzedawca ponosi straty. Błędy pomiarowe gazomierza sprawdza się obecnie tylko po standardowym okresie jego użytkowania lub w wyjątkowych przypadkach po informacji o nieprawidłowej pracy. Jeśli wówczas błędy różnią się od wartości dopuszczalnych podanych w przepisach, to licznik naprawia się lub wymienia na dobry. Przy takim podejściu nieznana jest wartość przepływu zmierzona w tych odcinkach czasu, w których błąd mógł przekraczać wartość dopuszczalną. Powinno się więc okresowo kontrolować błędy liczników GM podczas ich pracy również przed upływem standardowego terminu sprawdzania na odpowiednim stanowisku wzorcowym w laboratorium (na Ukrainie co 6 lat, w Polsce co 10 lat). Przepisy międzynarodowe1), w tym polskie oraz ukraińskie2), nie wymagają obecnie ani częstszego sprawdzania gazomierzy, ani przeprowadzania go w miejscu instalacji. Przewiduje się ręczne odłączenie gazomierza, w Polsce wraz z wymianą na inny, nowy, a na Ukrainie przekazuje się do sprawdzenia w laboratorium na stanowisku wzorcowym z przepływem powietrza jako medium roboczym, serwisuje się i ponownie montuje u użytkownika. Na Iwano-Frankowskim Narodowym Technicznym Uniwersytecie Nafty i Gazu IFNTUNG w Iwano-Frankowsku (dawny Stanisławów) zaproponowano oryginalną metodę wyznaczania błędu liczników GM 176[...]

Statystyka błędów pomiarowych gazomierzy miechowych po znormalizowanym okresie ich pracy DOI:10.15199/17.2017.12.1


  1. Wstęp Ze względu na wysokie ceny gazu na Ukrainie, podobnie jak i w Polsce i wielu innych krajach pojawiła się konieczność wdrożenia w praktyce bardziej racjonalnej gospodarki gazem ziemnym. Jest to jeden z podstawowych kierunków poprawy efektywności energetycznej i wymaga zwiększenia wiarygodności i dokładności pomiaru dostaw gazu ziemnego, np. poprzez lepszą kontrolę użytkowanych gazomierzy. Na Ukrainie u odbiorców indywidualnych jest już zainstalowanych ponad siedem milionów membranowych liczników objętości przepływającego gazu, nazywanych w Polsce gazomierzami miechowymi (GM). Wskutek zużywania się mechanicznych elementów konstrukcyjnych gazomierzy, ich błędy pomiarowe z upływem czasu pracy zmieniają się w większości przypadków w kierunku ujemnym, czyli wskazanie licznika dla przepływu tej samej objętości gazu zaniża się. Jest to korzystne dla odbiorców, ale dostawca gazu ponosi straty. Europejskie [3] oraz oparte na nich przepisy polskie i ukraińskie [4] nie wymagają, by śledzić na bieżąco dokładność wskazań każdego z gazomierzy w czasie pracy w instalacji. Producent powinien gwarantować określoną dokładność nowych liczników GM dla każdej jednorodnej serii produkcyjnej, np. w przedziale ±3%. Na Ukrainie i w Polsce przedsiębiorstwa dostarczające gaz nie przeprowadzą początkowej weryfi kację gazomierzy domowych. W Polsce po 10 latach użytkowania wiele gazowni, ze względu na niewysoki koszt gazomierzy, obecnie nie serwisuje ich, tylko zmienia na nowe. Na Ukrainie gazomierze są własnością użytkownika. Po 6. latach pracy przewiduje się kilkudniowe ich odłączanie do sprawdzenia w akredytowanym laboratorium na stanowisku wzorcowym z przepływem powietrza. Serwisowi podlegają gazomierze o błędach większych od dopuszczalnych i na inne wymienia się tylko te, które nie nadają się do naprawy. Przy takim podejściu nie jest jednak wystarczająco dokładnie zmierzony przepływ gazu w tej części okresu pracy gazomierza, gdy jego bł[...]

Symulacja związku właściwości cieplnych i energii gazu ziemnego w pomiarach jego przepływu DOI:10.15199/62.2017.10.6


  Uwzględnianie rzeczywistych właściwości energetycznych gazu ziemnego w rozliczeniach opartych na wskazaniach przepływomierzy i gazomierzy stało się ostatnio zagadnieniem aktualnym zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce1-3). Dotyczy to w szczególności sieci zasilanych z wielu różnych źródeł gazu. W Polsce, gdzie dominuje jeden dostawca, mierzy się wartość opałową gazu ziemnego w sieci co określony przedział czasu (np. 1 miesiąc) i jej wartość uwzględnienia się w rozliczeniach, przeliczając2) objętość dostarczonego gazu wg wskazań gazomierza w m3 na jednostki energii gazu w kWh.Dwaj autorzy z Uniwersytetu Technicznego w Ivano-Frankivsku na Ukrainie proponują rozwiązać ten problem poprzez budowę układu pomiarowego zawierającego przepływomierz z korekcją zależną od właściwości termofizycznych gazu ziemnego, realizowaną za pomocą specjalnego przetwornika termoanemometrycznego4). Przy pomiarze objętości i przepływu gazu ziemnego przyrząd taki umożliwi także wyznaczanie metodą pośrednią wartości opałowej gazu i będzie zliczał na bieżąco energię w kWh dostarczonego gazu. Zasada pracy proponowanego układu pomiarowego Na rys. 1 przedstawiono zasadę konstrukcji układu pomiarowego gazomierza z przepływomierzem wykorzystującym różnicę ciśnień. W rurociągu 1 z gazem ziemnym jako mierzonym medium 2 umieszczona jest rurka spiętrzająca 3 (Pitota lub Prandla) z przewodami impulsowymi odprowadzającymi ciśnienie całkowite 4 i statyczne 5 do przetwornika pomiarowego różnicy ciśnień 9 oraz czujnik termiczny 8. Czujnik 8 jest dołączony do przetwornika temperatury 10 i współpracującego z nim układu cyfrowego 12 do obliczania przewodności cieplnej mierzonego medium. Układ 11 oblicza zużycie przepływającego gazu ziemnego na podstawie bieżącej informacji o jego prędkości mierzonej przetwornikiem różnicy ciśnień 9. Zliczanie to można by przeprowadzać z uwzględnieniem wartości opałowej gazu ziemnego wyznaczonej na podstawie przewodności cieplnej, a obliczanej[...]

Termoanemometryczna metoda pomiaru wartości energetycznej gazu ziemnego DOI:10.15199/62.2017.11.5


  Na Ukrainie, podobnie jak to obowiązuje w Polsce od 1 sierpnia 2014 r., wprowadza się jednolity system rozliczania dostaw gazu ziemnego, który uwzględnia jego kaloryczność i jest zharmonizowany z normą europejską1)1a. Zamierzeniu temu służy obowiązująca od 2011 r. norma ukraińska4). Reguluje ona sposób i procedurę obliczania płatności handlowych za energię dostarczanego gazu ziemnego. Rozliczanie w jednostkach energii przyczynia się zarówno do lepszego zbilansowania systemu dystrybucji gazu, jak i bardziej oszczędnego nim gospodarowania. Potwierdzeniem znaczenia tego problemu jest też wprowadzenie na Ukrainie międzynarodowej normy5) dotyczącej funkcjonowania stacji pomiarowych gazu ziemnego. Przewiduje się wyposażenie ich w środki pomiaru wartości opałowej (ciepła spalania) i energii gazu ziemnego. Zakres wdrożenia obowiązujących na Ukrainie przepisów1, 4, 5) jest jeszcze niewystarczający, przede wszystkim z braku środków technicznych o prostej konstrukcji służących do wyznaczania w praktyce ciepła spalania gazu ziemnego bezpośrednio u jego odbiorców. Dlatego też rozliczenia za gaz ziemny z konsumentami nadal dokonuje się wg zużytej jego objętości. Urządzenia pomiarowe używane obecnie w praktyce mierzą tylko objętość gazu ziemnego. Wartość tę sprowadza się do warunków znormalizowanych (obecnie 293,15 K i 101,325 kPa). Stopniowo i na Ukrainie wprowadzi się przeliczanie tej objętości gazu na jednostki energii wg ciepła spalania mierzonego okresowo dla określonego obszaru rozliczeniowego sieci gazowej. Analiza i doskonalenie pracy istniejących urządzeń do pomiaru wartości energetycznej gazu ziemnego oraz rozwój nowych metod do szybkiej kontroli jej zmian stanowi pilne zadanie badawcze. Otworzy to nowe możliwości bardziej racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych gazu ziemnego i osiągnięcia wyższej efektywności ekonomicznej przez przedsiębiorstwa gospodarcze oraz umożliwi bardziej rzetelne rozliczanie odbiorców domowych. An[...]

 Strona 1