Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał Szczypiński"

Bezizocyjanianowe polihydroksyuretany z biscyklicznego sześcioczłonowego węglanu. Synteza, właściwości i zastosowanie DOI:10.15199/62.2017.8.38


  Poliuretany (PU) są jedną z najważniejszych grup polimerów. Są stosowane m.in. w przemyśle samochodowym, opakowaniowym, w urządzeniach medycznych oraz farbach i powłokach1-3). Tradycyjnie PU otrzymuje się w wyniku poliaddycji polioligoizocyjanianów, takich jak diizocyjanian difenylometanu (MDI) lub 2,4-diizocyjanianotoluen (TDI). Powszechnie wiadomo, że izocyjaniany, które są stosowane do syntezy konwencjonalnych PU są nie tylko bardzo szkodliwe, lecz także rakotwórcze, mutagenne i reprotoksyczne4). Popularnie stosowany MDI objęto regulacjami europejskimi REACH ograniczającymi jego obrót. Ponadto, do produkcji izocyjanianów niezbędny jest toksyczny fosgen, a jako produkt uboczny powstają stechiometryczne ilości chlorków. Ze względu na ogólną tendencję do szukania nowych ekologicznych procesów oraz obostrzone rozporządzenia Unii Europejskiej, mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, wiele procesów wymaga dostosowania do nowych warunków5-9). Konwencjonalne PU mogą być zastąpione przez bezizocyjanianowe polihydroksyuretany NIPU (non-isocyanate poly(hydroxyurethane)s). Są one nową grupą polimerów, która powoli wchodzi na rynek. NIPU są otrzymywane w procesie, w którym zamiast toksycznych izocyjanianów stosuje się biscykliczne węglany oraz di- lub poliaminy. Podczas tej reakcji nie powstają żadne produkty uboczne ani też nie są stosowane katalizatory, co jest bardzo pożądane z punktu widzenia ekologii i ochrony środowiska10). Ponadto, NIPU można otrzymać z tzw. biosurowców (surowców pochodzenia naturalnego)11-18). Znane są pierwsze komercyjnie dostępne PU otrzymane w procesie bezizocyjanianowym (green polyurethaneTM), które znalazły już zastosowanie w piankach oraz klejach19). Można stwierdzić, że NIPU są ekologiczną alternatywą dla PU otrzymywanych z toksycznych i niestabilnych izocyjanianów. Większość prac badawczych dotyczy metod syntezy nowych NIPU, a nie szukania innowacyjnych, komercyjnych [...]

 Strona 1