Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ OWCZAREK"

Architektura podhalańska w kontekście architektury pasywnej


  Artykuł opisuje wpływ czynników klimatycznych i kulturowych na kształt i formę architektoniczną budynków mieszkalnych powstałych na obszarze Podhala w XVIII i XIX wieku. Górskie tereny stawiają bardzo wysokie wymagania dla powstającej i rozwijającej się architektury. Treść artykułu przybliży powstały w wyniku wieloletniej ewolucji model domów podhalańskich. Typ chaty podhalańskiej stał się niemal "prefabrykatem", miał zwartą bryłę, starannie dobrane proporcje, bezbłędną funkcjonalnie i logicznie formę oraz dobrą gospodarkę cieplną. Dzięki swojej konstrukcji, obiekt mógł być także w znacznym stopniu rozbudowywany i zmieniany. Gruntowna analiza budynków mieszkalnych z obszarów Podhala pozwoli stwierdzić - czy w domu podhalańskim istniały rozwiązania architektury pasywnej i energooszczędnej? 1. Wstęp Systemy pasywne, o których będzie mowa w artykule, to przede wszystkim rozwiązania nastawione na ograniczenie strat ciepła oraz maksymalne zwiększenie zysków energetycznych pochodzących od słońca. Ciepło oddawane przez człowieka oraz urządzenia znajdujące się w budynku pokrywają częściowe zapotrzebowanie na ciepło w obiekcie. Do systemów pasywnych zaliczyć można grupowanie i strefowanie pomieszczeń w zespoły, które charakteryzują się podobną funkcją i temperaturą, odpowiednią lokalizację otworów okiennych oraz właściwą orientację obiektu względem stron świata. Rozwiązaniami pasywnymi nazywane są także pomieszczenia buforowe znajdujące się pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, odpowiednie zaprojektowanie przegród zewnętrznych, ze szczególną uwagą na szczelność w miejscach połączeń elementów konstrukcyjnych. 2. Górska architektura mieszkalna Bardzo istotnym aspektem w procesie projektowania domu podhalańskiego był fakt, że góral projektował przebywając jednocześnie w otoczeniu natury. Tworzył on architekturę podporządkowaną specyficznym warunkom klimatycznym, kulturowym oraz terenowym. Warto zwrócić uwagę, że architektura ziem górskic[...]

Wet torrefaction of beech wood chips Mokra toryfikacja zrębków drewna bukowego DOI:10.15199/62.2016.2.27


  Beech wood chips were wet torrefacted in a batch reactor. The wet raw material (moisture content 50%) was heated at 190-230°C for 5-30 min. The gas yield was 0.23-2.23%. The gas contained CO2 (up to 94.14%) and CO (up to 5.86%). The solid product had a reduced volatile matter content (up to 67.02%), increased higher heating value (up to 22.24 MJ/kg), irregularly changed ash content (658-749 mg/MJ) and fixed C content (up to 32.31%). Przeprowadzono mokrą toryfikację zrębków drewna bukowego. Surowiec o zawartości 50% mas. wilgoci przetwarzano w reaktorze o pracy okresowej. Wsad wygrzewano przez 5-30 min w zakresie temp. 190-230°C. Określono wpływ warunków czasowo‑temperaturowych na zmianę stopnia uwęglenia, pozostałości po spopieleniu oraz ciepła spalania produktu stałego. Oznaczono stopień konwersji surowca do produktu gazowego oraz udział w nim CO i CO2. Mokra toryfikacja jest procesem termochemicznym polegającym na wygrzewaniu surowca w zakresie temp. 180-260°C pod ciśnieniem nasyconej pary wodnej1, 2). W praktyce proces prowadzony jest w reaktorach o stałej objętości, w których na skutek ogrzewania następuje wzrost ciśnienia. Reakcje chemiczne zachodzące w trakcie procesu nie są jeszcze dobrze poznane. Najczęściej przyjmuje się, że równolegle zachodzą reakcje hydrolizy, odwodnienia, dekarboksylacji, polimeryzacji kondensacyjnej oraz aromatyzacji3). Obecność pary wodnej i katalizatora hydrolizy powoduje wzrost udziału reakcji jonowych, które przebiegają w niższych temperaturach niż reakcje rozpadu wolnorodnikowego.Reakcje hydrolizy, poprzez addycję cząsteczek wody, prowadzą do rozpadu wiązań estrowych i eterowych. Z biomasy lignino-celulozowej powstaje duża grupa związków organicznych, w których skład wchodzą głównie oligomery celulozy i fenolowe fragmenty struktury ligniny. Istotny rozkład hemicelulozy jest obserwowany w temp. powyżej 180°C, a rozkład celulozy i ligniny zachodzi w temp. wyższej niż 200°C. W środow[...]

Zanieczyszczenie powietrza w Europie a transport drogowy


  Europa, kontynent, na którym tradycje przemysłowe są bardzo długie, boryka się z zanieczyszczeniem środowiska. Jednocześnie jest to obszar dość gęsto zaludniony [1], z najwyższym PKB i trzecim co do wielkości PKB per capita na świecie [2]. Wysoki poziom rozwoju i zamożności wiążą się z dużym popytem na energię i paliwa. Niestety, uzyskiwanie energii w konwencjonalny sposób powoduje emisję zanieczyszczeń, które są szkodliwe nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla zdrowia człowieka. Rozwiązania ekologiczne, redukujące emisję zanieczyszczeń i zwiększające efektywność energetyczną, są jedną z najważniejszych dziedzin przemysłu, które powinny być rozwijane. Stan środowiska w Europie Mieszkańcy europejskich miast są narażeni na zanieczyszczenia powietrza, w sposób znaczny wpływające na stan ich zdrowia. W latach 2009-2011 nawet 96% z nich oddychało powietrzem o stężeniu cząstek stałych PM2.5, przekraczającym normy bezpieczeństwa, ustalone przez Światową Organizację Zdrowia czy Unię Europejską, a 88% - powietrzem o zbyt wysokim stężeniu cząstek PM10. Również zbyt wysokie stężenie ozonu w powietrzu stwarza zagrożenie zdrowotne dla 98% mieszkańców Unii Europejskiej. Problem dotyczy także mieszkańców niektórych terenów wiejskich. Obserwuje się natomiast poprawę sytuacji w zakresie emisji rejestrowanych poziomów stężeń tlenków siarki i związków ołowiu. Polska na tle innych krajów europejskich emituje duże ilości zanieczyszczeń. Z emisją blisko 400 000 000 ton gazów cieplarnianych (ekwiwalent CO2) w 2009 roku Polska znalazła się na 4 miejscu w Unii Europejskiej, po Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech [3]. Sytuacja jest szczególnie groźna w przypadku emisji cząstek stałych, a także dwutlenku siarki i tlenków azotu (głównie na Górnym Śląsku) [4]. Do głównych źródeł emisji substancji szkodliwych należą pojazdy, przemysł, rolnictwo i gospodarstwa domowe. Jak widać na rysunku 2., sektor transportu jest odpow[...]

 Strona 1