Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ BAJURKO"

Płaski heksagonalny szyk antenowy dla stacji ruchomych

Czytaj za darmo! »

Według prognoz prawie wszystkich poważnych międzynarodowych ośrodków naukowych, w najbliższych latach najszybciej rozwijającym się obszarem telekomunikacji będzie radiokomunikacja. Zwiększenie pojemności systemu (liczby kanałów) i prędkości transmisji danych będzie osiągnięte dzięki: poszerzeniu zakresu przydzielonego widma, poprawie podziału przestrzennego między kanałami w celu umożliwienia wielokrotnego, jednoczesnego wykorzystania danego pasma częstotliwościowego, udoskonaleniu metod modulacji i kodowania, obniżeniu współczynnika szumów odbiorników, ulepszeniu zwielokrotnienia dostępu do kanałów i zmniejszeniu ochronnych marginesów częstotliwościowych lub czasowych. Szczególne znaczenie ma poprawianie podziału przestrzennego między kanałami. Dotychczasowe badania pokazały[...]

Anteny rekonfigurowalne i metody ich pomiaru


  Zwiększające się potrzeby wykorzystania fal radiowych do przenoszenia informacji są jedną z przyczyn rosnącej złożoności systemów łączności bezprzewodowej. Wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych sprawia, że na rynku pojawiają się produkty o nowych funkcjach i odwrotnie - zapotrzebowanie na produkty o danych funkcjach powoduje zintensyfikowanie prac nad przełamaniem barier technicznych. Każdy z obszarów elektroniki ma swoje specyficzne ograniczenia i możliwości, decydujące o dynamice zmian w jego obrębie. W przypadku systemów radiowych do istotnych czynników kształtujących ich rozwój zaliczają się ograniczone zasoby widma częstotliwościowego, stan techniki w zakresie przetwarzania sygnałów analogowych i cyfrowych oraz możliwości rekonfigurowania systemu, czyli zmiany realizowanych w systemie funkcji. W elektronice obserwuje się tendencję do tworzenia urządzeń o elastycznej funkcjonalności, zmienianej w zależności od bieżących potrzeb, stanu urządzenia lub innych czynników. W ten sposób jeden system może pełnić rozmaite funkcje lub pracować według zmieniających się standardów. Przykładem takiej tendencji w przypadku systemów radiowych jest idea radia programowalnego, polegająca na przeniesieniu możliwie dużej części procesu przetwarzania sygnałów w urządzeniu radiowym do jego części cyfrowej. Dzięki temu wiele funkcji jest realizowanych przez oprogramowanie, które można aktualizować, nie ingerując w fizyczną strukturę urządzenia. Jedno urządzenie radiowe może obsługiwać różne zakresy częstotliwości, różne schematy modulacji i różne sposoby reprezentacji i kodowania danych. Idea ta nie jest jeszcze w pełni możliwa do zrealizowania, ale nie można nie doceniać tego, w jakim stopniu systemy radiowe odeszły od pierwotnych rozwiązań, w których jakakolwiek zmiana funkcji wymagała fizycznej modyfikacji obwodów elektronicznych [1]. Anteny rekon figurowalne jako wynik rozwoju system ów radiowyc h W przypadku systemów antenowych [...]

SELEKTYWNA POLARYZACYJNIE I CZĘSTOTLIWOŚCIOWO PŁYTKA STREFOWA FRESNELA DOI:10.15199/59.2018.6.19


  1. WSTĘP Efekt skupienia wiązki promieniowania elektromagnetycznego w punkcie zwanym ogniskiem jest możliwy do uzyskania przy wykorzystaniu zjawiska odbicia fali, zjawiska refrakcji lub zjawiska dyfrakcji. Na tę ostatnią możliwość zwrócono uwagę w konsekwencji badań nad falową naturą światła. W piśmie datowanym na rok 1816 Augustin-Jean Fresnel zauważa, że promienie przechodzące po dwóch stronach nieprzeźroczystej przeszkody na skutek ugięcia na krawędziach po minięciu przeszkody mogą nałożyć się i zsumowane wzmacniać lub osłabiać się w zależności od różnicy przebytej drogi [1]. Rozwinięciem tej myśli jest koncepcja płytki strefowej, nazywanej też płytką strefową Fresnela. Jest to przyrząd optyczny złożony z koncentrycznych lub ekscentrycznych nieprzeźroczystych pierścieni, rozmieszczonych w taki sposób, aby promienie pochodzące z określonego źródła po przejściu przez obszary przeźroczyste ulegały konstruktywnej interferencji w wybranym punkcie, czyli w ognisku. Płytka strefowa doczekała się zastosowań niemal w całym zakresie widma promieniowania elektromagnetycznego, od promieniowania gamma [2] i X [3] przez światło widzialne [4] po fale milimetrowe [5] i mikrofale [6], a także w akustyce [7]. Niniejszy artykuł jest poświęcony badaniu właściwości płytki strefowej na fale milimetrowe, w której obszar nieprzeźroczysty zastąpiono filtrem powierzchniowym, czyli płaską periodyczną strukturą o właściwościach selektywnych częstotliwościowo. Koncepcja zastosowania filtra powierzchniowego w płytce strefowej Fresnela pojawiała się już w literaturze [8-11], natomiast według wiedzy autorów dotychczasowe publikacje nie podejmowały w wystarczającym stopniu tematu aberracji chromatycznej i indukcji polaryzacji skrośnej w tego typu strukturze. 2. KONWENCJONALNA PŁYTKA STREFOWA W niniejszej pracy rozpatrywana jest planarna płytka strefowa zawierająca koncentryczne strefy wykonane z przewodnika, posiadająca ognisko w odległości d i oś[...]

Badanie efektu przesunięcia środka fazowego anten w systemie lokalizacyjnym

Czytaj za darmo! »

Właściwości stosowanych anten mogą mieć istotny wpływ na uzyskiwane parametry systemu lokalizacyjnego. Anteny odpowiednio dobrane pod względem charakterystyk kierunkowych mogą ograniczać poziom odbieranych niepożądanych sygnałów odbitych od elementów środowiska rozpraszającego i w ten sposób korzystnie wpływać na właściwości całego systemu. Anteny, będące przedmiotem prezentowanych badań, zostały zaprojektowane dla systemu lokalizacyjnego, wykorzystującego pomiar czasu propagacji (TOA - Time of Arrival), opracowywanego w ramach projektu RESOLUTION [1]. System ten ma za zadanie lokalizować ruchome terminale w zamkniętym pomieszczeniu, zawierającym liczne obiekty odbijające fale elektromagnetyczne. Główne założenia dla konstrukcji anten były następujące: częstotliwość środkowa [...]

Zastosowanie technologii LTCC w wytwarzaniu podłoży do układów mikrofalowych DOI:10.15199/13.2017.9.6


  Technologia LTCC (Low Temperature Cofired Ceramic) jest obecnie dość popularną metodą pozwalającą na otrzymywanie wielowarstwowych struktur o zróżnicowanych właściwościach z elementami zagrzebanymi, jak również elementami SMD na powierzchni [1]. Wynikająca z tej technologii wielowarstwowość struktur oraz możliwość budowania połączeń pionowych między warstwami (tzw. via hole) przyczynia się do postępu w zakresie miniaturyzacji układów elektronicznych. Podstawową trudnością przy opracowaniu składu materiałów ceramicznych przydatnych dla technologii LTCC jest obniżenie temperatury spiekania do poziomu 800-1000°C. Ponadto w dobie popularności elektroniki pracującej w wysokich częstotliwościach, ważnym zagadnieniem naukowym jest poszukiwanie nowych materiałów o niskiej przenikalności elektrycznej. Materiały tego typu stwarzają możliwość zbliżenia linii sygnałowych w układach mikrofalowych oraz zagęszczenia połączeń przy zachowaniu kontrolowanej impedancji linii, a także zmniejszenia przesłuchów pomiędzy liniami oraz opóźnień propagacji sygnału. Bloki funkcjonalne - elementy takie jak: anteny i szyki antenowe, linie transmisyjne i różnego typu układy pasywne (np. sprzęgacze, filtry) oraz elementy połączeń do montażu i integracji układów scalonych muszą być kompatybilne w częstotliwościach 2-140 GHz. Oznacza to, że do ich wytwarzania należy użyć materiałów charakteryzujących się niską przenikalnością elektryczną (najkorzystniej niską przenikalnością elektryczną oraz niskim współczynnikiem strat). Ponadto ich struktura wewnętrzna powinna być wytrzymała i umożliwiać precyzyjną obróbkę technologiczną (cięcie laserowe, nadruki ścieżek, laminacja) w rozdzielczości +/- 10 μm. Wprowadzenie porowatości wewnętrznej w materiale, prowadzi do obniżenia jego przenikalności elektrycznej nawet o 50% [2, 3]. Istotnym aspektem opisanych prac badawczych było osiągnięcie pożądanych parametrów elektrycznych (niska przenikalność w częstotliwości[...]

 Strona 1