Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz OSUCH"

Światłowodowe skośne siatki Bragga


  W metodzie maski fazowej modyfikację charakterystyk spektralnych siatek Bragga uzyskuje się wieloma sposobami. Może być to zmiana długości siatki, czasu naświetlania (głębokości zmian współczynnika załamania), wprowadzenia chirpu lub apodyzacji. W pracy przedstawiono realizację siatek skośnych, które obok siatek apodyzowanych i zmienno-okresowych, stanowią jeden ze standardowych rodzajów siatek opisywanych w dostępnych monografiach [3, 7]. Skośne ustawienie prążków interferencyjnych względem osi włókna powoduje znaczącą zmianę charakterystyki spektralnej siatek Bragga. Siatki skośne maja bardzo rozbudowana charakterystykę transmisyjną po stronie niższych od braggowskiej długości fal. Jest to rezultat pojawienia się, w wyniku zmian w propagacji sygnału pobudzającego, modów radiacyjnych i płaszczowych w kierunkach zgodnym lub przeciwnym do kierunku propagacji, które mogą zostać odbite, zaabsorbowane lub wypromieniowane. Wraz ze wzrostem kąta skosu zjawisko to jest coraz bardziej widoczne, a podstawowe minimum braggowskie zanika i jest widoczne tylko w pomiarach sygnału odbitego. Zjawisko takie występuje, gdy współczynnik załamania otoczenia jest niższy niż szkła np. przy pomiarach w powietrzu. Jednym z powszechniejszych zastosowań siatek skośnych jest spłaszczanie charakterystyki wzmocnienia w funkcji długości fali poprzez umieszczenie s[...]

Charakteryzacja światłowodowych siatek Bragga metodą reflektometrii optycznej w dziedzinie częstotliwości


  Jedną z najbardziej popularnych technik pomiaru charakterystyk spektralnych komponentów światłowodowych jest metoda z użyciem przestrajalnego bądź szerokopasmowego źródła oraz optycznego analizatora widma. Jednakże nie jest to jedyny sposób pomiaru parametrów widmowych podzespołów światłowodowych, np. światrłowodowych siatek Bragga. Istnieją bowiem techniki reflektometryczne takie jak OLCR (ang. Optical Low-Coherent Reflectometry) lub wykorzystywana w reflektometrach optycznych wysokiej rozdzielczości metoda OFDR (ang. Optical Frequency Domain Reflectometry) [1, 2]. W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem i ograniczeniami metody OFDR w pomiarach siatek Bragga. Eksperyment Wszystkie badane siatki wykonano na włóknach światłowodowych poddawanych wcześniej procesowi wodorowania w temperaturze pokojowej pod ciśnieniem rzędu 120 bar. Do nanoszenia siatek wykorzystano metodę skanowania maski fazowej [3]. Siatki wykonano na następujących światłowodach: a) cztery 3…4,5 dB siatki o zbliżonej długości fali Bragga ok. 1535 nm (wynikającej z użytej maski fazowej o okresie 1061 nm), naniesione na jednym odcinku standardowego światłowodu jednomodowego, b) siatka Bragga na światłowodzie utrzymującym polaryzację typu PANDA, c) siatka skośna o kącie skosu ok. 40 wykonana na standardowym jednomodowym światłowodzie telekomunikacyjnym, d) siatka Bragga na stożku przewężenia wykonanego ze standardowego światłowodu jednomodowego. Siatki mierzone były na układach pomiarowych przedstawionych na rys. 1. W stanowiskach z rys. 1a i 1b wykorzystano jako szerok[...]

 Strona 1