Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz KŁONICA"

BADANIA SKUTECZNOŚCI KLEJENIA KOMPOZYTU WĘGLOWEGO DOI:


  Połączenia adhezyjne (zwłaszcza klejenie) są coraz częściej stosowane w przemyśle. Jest to związane z wieloma zaletami klejów i połączeń klejowych [9, 11, 12]. Technika wykonywania połączeń klejowych, dzięki postępowi w dziedzinie chemii materiałów adhezyjnych ciągle się rozwija, a jej znaczenie w przemyśle nieustannie wzrasta. Połączenia klejowe w technologii montażu maszyn i urządzeń zyskują coraz większe zainteresowanie spośród różnych rodzajów wykonywanych w przemyśle połączeń materiałów konstrukcyjnych [10, 14]. Jest to spowodowane szybkim rozwojem materiałów adhezyjnych stosowanych w przemyśle. W nowoczesnych konstrukcjach często projektuje się elementy maszyn z kompozytów, m.in. z kompozytu węglowego. Skuteczność wykonywania połączeń klejowych w dużym stopniu zależy od doboru odpowiedniego kleju oraz od uzyskanych parametrów powierzchni łączonych elementów [1, 2, 5]. Celem pracy było określenie skuteczności łączenia kompozytu węglowego z wykorzystaniem klejów. W pracy analizie poddano konstrukcje klejone różnymi klejami, istotnie różniącymi się sztywnością. Metodyka badań Badania przeprowadzono na próbkach wykonanych z kompozytu węglowego o wymiarach 3,4×25×100 mm. Złącze klejowe wykonano z użyciem trzech klejów: Loctite EA 9484, Loctite 4090 oraz Loctite EA 9466. Wszystkie próbki oczyszczono i odtłuszczono trzykrotnie środkiem odtłuszczającym Loctite 7063, a następnie sklejono. Proces sieciowania kleju przebiegał w temperaturze otoczenia wynoszącej 21-24°C, przy wilgotności względnej 45-55%. Wartość ciśnienia jednostkowego wywieranego na powierzchnię próbek w procesie klejenia wynosiła 0,2 MPa. Czas utwardzania ustalono na stałym poziomie 168 godz. W tab. I przedstawiono wybrane właściwości użytych klejów w stanie utwardz[...]

Wpływ stężenia ozonu na stan energetyczny warstwy wierzchniej stopu tytanu Ti-6Al-4V

Czytaj za darmo! »

W nauce i technice występuje wiele metod wyznaczania wartości swobodnej energii powierzchniowej. Dla cieczy są to metody bezpośrednie, natomiast dla ciał stałych są to metody pośrednie, bazujące przede wszystkim na pomiarze wartości kąta zwilżania cieczami pomiarowymi. Jedną z najczęściej stosowanych metod do wyznaczenia swobodnej energii powierzchniowej materiałów konstrukcyjnych jest metoda pośrednia wykorzystująca pomiar kąta zwilżania. Istotę oddziaływania pomiędzy ciałem stałym i cieczą opisuje równanie Younga (rys. 1) [1÷11]. σ SV =σ SL +σ LV cosΘV (1) gdzie: σSV - napięcie powierzchniowe na granicy faz ciało stałe-gaz, σSL - napięcie powierzchniowe na granicy faz ciało stałe-ciecz, σLV - napięcie powierzchniowe na granicy faz ciecz-gaz, ΘV - równowagowy kąt zwilżania. Z bilansu energetycznego dla punktu równowagi trzech faz równanie to jest zapisane w postaci: γ SV =γ SL +γ LV cosΘV (2) gdzie γ oznacza swobodną energię powierzchniową, natomiast pozostałe symbole zachowują takie samo znaczenie jak w równaniu (1). Metodą najczęściej stosowaną do wyznaczenia wartości swobodnej energii powierzchniowej na potrzeby technologii, w których znaczenie adhezji jest dominujące lub znaczące jest metoda Owensa-Wendta [6÷8]. Przyjmuje się, że wartość swobodnej energii powierzchniowej jest sumą dwóch składowych: polarnej i dyspersyjnej, oraz że istnieje zależność addytywna między tymi wielkościami: γ s γ s γ d s = + p (3) Do obliczenia polarnej i dyspersyjnej swobodnej energii powierzchniowej jest konieczna znajomość wartości kątów zwilżania powierzchni badanych materiałów. Do ich wyznaczenia stosuje się ciecze pomiarowe o znanych wartościach swobodnej energii powierzchniowej oraz składowych: polarnej i dyspersyjnej. W badaniach najczęściej jako cieczy polarnej używa się wody destylowanej oraz jako cieczy apolarnej dijodometanu. Swobodną energię pow[...]

Analiza wybranych cech struktury geometrycznej powierzchni konstrukcji przekładkowych po cięciu hydroabrazywnym DOI:10.15199/148.2016.11.8


  W pracy poddano analizie wybrane wyniki badań dotyczących przecinania próbek klejonych klejami epoksydowymi (Epidian 5/PAC w ilości 80% masowo w stosunku do żywicy oraz klej Hysol 9484). Materiałami klejonymi były: stal 316L oraz stop tytanu Ti6Al4V. Badane materiały klejono w układzie klasycznej zakładki oraz w układzie sandwich, w różnych wariantach. Proces cięcia realizowano z użyciem technologii waterjet ze zmiennymi parametrami pracy (zmieniano prędkość posuwu vf). W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące chropowatości powierzchni (2D oraz 3D), powstałej w wyniku przecięcia łączonych materiałów. Pracę zakończono wnioskami. Słowa kluczowe: cięcie hydroabrazywne, połączenia klejowe, warstwa wierzchnia, chropowatość powierzchni.W wielu nowoczesnych maszynach i urządzeniach wykorzystuje się konstrukcje przekładkowe, uzyskując w ten sposób specyficzne właściwości. Są to konstrukcje, zarówno przekładkowe metalowe, jak i konstrukcje metal-tworzywo polimerowe czy kompozyt, a także inne, na przykład metal i ceramika, wypełniacz ulowy czy tworzywa spienione. W niektórych przypadkach z takich złożonych materiałowo struktur wycina się elementy o złożonych kształtach. Korzystne jest w takich przypadkach uzyskanie takich cech jakościowych powierzchni po wycinaniu, aby możliwy był montaż bez konieczności stosowania operacji wykończeniowych. Konstrukcje przekładkowe najczęściej wytwarzane są z wykorzystaniem techniki klejenia [1, 2]. To jeszcze bardziej czyni anizotropowym przekrój takiej konstrukcji, pojawia się bowiem warstwa kleju, często zasadniczo różniąca się cechami fizycznymi od łączonych materiałów. Technologią aktualnie najczęściej wykorzystywaną do przecinania takich złożonych struktur przekładkowych jest technologia cięcia hydroabrazywnego. Dobór parametrów procesu cięcia, w tym ciśnienia strugi i prędkości ruchu posuwowego dla takich zróżnicowanych struktur jest interesującym problemem naukowym i prak[...]

Ocena porównawcza właściwości energetycznych warstwy wierzchniej stopu tytanu

Czytaj za darmo! »

Swobodną energię powierzchniową materiałów konstrukcyjnych najczęściej określa się metodą pośrednią przez pomiar kąta zwilżania. Istotę oddziaływania pomiędzy ciałem stałym i cieczą opisuje charakterystyczne równanie Younga (rys. 1) [1, 10, 11]. (1) gdzie: σSV- napięcie powierzchniowe na granicy faz ciało stałe-gaz, σSL ‒ napięcie powierzchniowe na granicy faz ciało stałe-ciecz, σLV ‒ napięcie powierzchniowe na granicy faz ciecz-gaz, ΘV- równowagowy kąt zwilżania. Z bilansu energetycznego dla punktu równowagi trzech faz równanie to jest zapisane w postaci: (2) gdzie: symbol γ oznacza swobodną energię powierzchniową, a pozostałe symbole zachowują znaczenie jak w równaniu (1). Miarą swobodnej energii powierzchniowej jest mJ/m2. Metoda Owens[...]

ANALIZA STANU POWIERZCHNI PO CIĘCIU HYDROABRAZYWNYM METALOWYCH KOSTRUKCJI PRZEKŁADKOWYCH DOI:


  W pracy przedstawiono wybrane wyniki badań jakości powierzchni po cięciu próbek klejonych różnymi klejami epoksydowymi. Z punktu widzenia efektywności procesów montażowych ważne jest, aby powierzchnie te nie wymagały dodatkowych operacji, takich jak usuwanie zadziorów czy operacji o charakterze wykończeniowym. Materiałami klejonymi była stal 316L oraz stop tytanu Ti6Al4V. Badane materiały klejono w układzie klasycznej zakładki oraz w układzie "sandwich" w różnych wariantach. Proces cięcia realizowano z użyciem technologii "waterjet" ze zmiennym parametrem pracy vf. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wartości swobodnej energii powierzchniowej oraz wybranych parametrów chropowatości powierzchni klejonych materiałów. Przedstawiono także topografi ę powierzchni powstałej w wyniku przecięcia łączonych materiałów oraz kąt ukosowania powierzchni po cięciu strugą wodno-ścierną. Pracę zakończono wnioskami. S ł o w a k l u c z o w e: technologia "waterjet", połączenia klejowe, warstwa wierzchnia A b s t r a c t: The paper presents selected results of the surface quality measurements after cutting the samples bonded using different epoxy adhesives. From the point of view of effi ciency of assembly processes, it is important that these surfaces do not require additional operations such as deburring or fi nishing operations. Materials were adhesive disc: 316L steel and Ti6Al4V titanium alloy. The test materials were bonded in conventional lap joint and in a “sandwich" in the different variants. The cutting process was realized with the use of “waterjet" technology under variable speed vf. The article presents the results of research on the value of surface free energy and selected parameters of surface roughness of bonded materials, shows the topography of the surface created by the intersection of the materials to be joined, and the angle of the bevel surface after cutting by jet of water and abrasive. Conclusions from the test[...]

 Strona 1