Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA GRESZTA"

Zastosowanie aerożeli w materiałach włókienniczych do ochrony przed czynnikami gorącymi DOI:10.15199/60.2018.01.3


  1. Wstęp W wielu przemysłach występują stanowiska pracy, na których pracownicy narażeni są na działanie czynników gorących. Wyróżnić możemy kilka czynników gorących, które mogą oddziaływać pojedynczo lub w połączeniu z innym czynnikiem: - rozprzestrzenianie się płomienia, - działanie ciepła w podwyższonej temperaturze, - działanie ciepła konwekcyjnego, - działanie ciepła promieniowania, - działanie ciepła kontaktowego, - oddziaływanie rozprysków stopionych metali (np. aluminium, żelazo). Jednym z najczęściej spotykanych na stanowiskach pracy czynników gorących jest rozprzestrzenianie się płomienia, określające zdolność materiału do dalszego palenia po przyłożeniu płomienia i promieniowanie cieplne (podczerwone). Praca w warunkach oddziaływania czynników gorących jest znacznie utrudniona i powoduje odczucie dyskomfortu termicznego. Szczególną grupą narażoną na działanie wspomnianych czynników są pracownicy instalacji przemysłowych, zajmujący się przerobem metali i stali, pracownicy odlewni szkła i ceramiki, pracownicy przemysłu spożywczego (piekarnie) oraz strażacy i spawacze. Według danych GUS w 2016 roku w Polsce liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia mikroklimatem gorącym wyniosła prawie 18 500 osób [16]. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w I półroczu 2017 roku w Polsce wśród pracowników z sektorów najbardziej narażonych na czynniki gorące, a więc z branży produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, produkcji metali i produkcji wyrobów z metali odnotowano 2790 poszkodowanych w wypadkach, w tym 45 były to wypadki śmiertelne i ciężkie [10]. Różnorodność czynników gorących oraz zróżnicowanie natężenia ich działania na stanowiskach pracy stanowi wyzwanie podczas projektowania i wytwarzania środków ochrony indywidualnej, w tym szczególnie odzieży ochronnej. Należy bowiem dążyć do jak największego osłabienia poziomu natężenia czynnika gorącego docierającego do pracownika. W ostatn[...]

Obiektywna ocena zakresu ruchów w odzieży ochronnej - badania z użyciem goniometru DOI:10.15199/60.2017.12.1


  1. Wprowadzenie Odzież ochronna umożliwia ludziom bezpieczne wykonywanie pracy w środowisku stanowiącym potencjalne zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Jednocześnie odzież ta ze względu na swoją masę, wielowarstwową konstrukcję, ograniczoną elastyczność itp. może powodować pewne trudności i ograniczenia podczas wykonywania pracy, co z kolei przekłada się na obniżenie jej efektywności i wydajności (Saul and Jaffe, 1955; Coca et al., 2010; Adams and Keyserling, 1995). W takiej sytuacji narasta również niezadowolenie pracowników z użytkowania odzieży ochronnej oraz niechęć do jej stosowania. Stąd konieczne jest prowadzenie badań pozwala26 Przegląd - WOS 12/2017 jących ocenić wpływ odzieży ochronnej na mobilność (sprawność ruchową) pracowników. Mobilność pracowników w odzieży ochronnej może być oceniana zarówno metodami obiektywnymi poprzez pomiary zakresu ruchów w stawach (ROM), jak również metodami subiektywnymi poprzez indywidualną ocenę swobody wykonywania ruchów (Adams and Keyserling, 1996; Janice et al., 1997; Kim, 2003). Ocena zakresu ruchów użytkownika odzieży polega na pomiarze maksymalnych kątów ugięcia stawów oraz odległości, na które jest on w stanie sięgnąć podczas wykonywania zadanych czynności (Dorman and Havenith, 2007). Pomiary te można wykonywać za pomocą różnorodnych narzędzi badawczych, m.in. za pomocą goniometru, fleksometru Leightona, elektrogoniometru itp. Janice i inni (1997) wykorzystali fleksometr Leightona do oceny zakresu ruchów w kombinezonach ochronnych, różniących się wielkością luzów konstrukcyjnych w obszarze krocza. Autorzy stwierdzili, iż narzędzie to może być z powodzeniem wykorzystywane do oceny stopnia dopasowania odzieży do sylwetki. Metoda badania zakresu ruchów przy użyciu fleksometru Leightona została zastosowana również przez Hucka (1991) w celu porównania alternatywnych konstrukcji odzieży ochronnej dla strażaków. Wyniki badań wskazują na większy zakres ruchów w stawie łokciowym dla [...]

 Strona 1