Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Wyniki z pomiarów spalanie peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy

Wyniki badań spalania peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy DOI:10.15199/9.2018.1.6

Czytaj za darmo! »

1. Opis stanowiska badawczego Badania wstępne przeprowadzono na stanowisku badawczym (rys. 1-3), wyposażonym w kocioł PelletStar 10, kocioł EKO PLUS 10, bufor ciepła, podgrzewacz docelowy, podgrzewacz solarny, układ automatyki sterujący pracą pomp obiegowych podgrzewaczy, analizator spalin oraz układ akwizycji danych Advantech. Na stanowisku wykonano badania cieplne dwóch kotłów grzewczych na paliwa stałe, tj. kotła jednopaliwowego opalanego peletem oraz wielopaliwowego, w którym podczas badań spalano pelet. Układ akwizycji danych zapisuje wyniki pomiarów w sposób ciągły. Dotyczy to pomiarów temperatury, strumienia objętości spalin oraz czynnika grzewczego. Dane te przedstawiane są także na monitorze w ramach systemu wizualizacji (rys. 4). Równocześnie realizowano w sposób ciągły pomiar składu spalin za pomocą przenośnego analizatora spalin GreenLine 8000. Zbiornik buforowy służy do stabilizacji warunków pracy kotłów w trakcie badań przy zmiennym obciążeniu. Kocioł EKO PLUS 10 jest to kocioł stalowy o mocy nominalnej 10 kW i zakresie mocy cieplnej od 3 kW do 14 kW. Sprawność kotła wynosi 84,8% [2], maksymalna temperatura pracy 90oC, a maksymalne ciśnienie pracy 2 bar. Kocioł PelletStar 10 jest to kocioł stalowy na pelety drzewne o mocy nominalnej 10 kW i zakresie mocy od 3,4 kW do 13,5 kW. Sprawność kotła wynosi 91,5%, maksymalna temperatura pracy 95°C, maksymalne ciśnienie pracy 3 bar [1]. Szczegółowy opis stanowiska badawczego oraz systemu akwizycji danych był tematem artykułu [3]. [...]

Spalanie peletu drzewnego w jednopaliwowym kotle grzewczym małej mocy DOI:10.15199/9.2017.11.7


  1. Wstęp Od kilkunastu lat można zaobserwować wzmożone zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii zarówno w kraju, jak i w Europie. Wynika to z ogólnego wzrostu świadomości społeczeństw starego kontynentu co do wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych oraz negatywnego wpływu na środowisko produktów spalania tych paliw. Negatywny wpływ na środowisko należy rozpatrywać także w kontekście bezpośredniego zanieczyszczenia atmosfery produktami spalania oraz emisją dwutlenku węgla, który jest postrzegany jako gaz odpowiedzialny za potęgowanie efektu cieplarnianego. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii skutkuje redukcją zużycia paliw kopalnych, a tym samym zmniejsza emisję zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Ponadto emitowany dwutlenek węgla jest absorbowany w procesie wzrostu biomasy. Zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii krajów członkowskich stymuluje Unia Europejska za pomocą licznych dokumentów i aktów normatywnych, które są implementowane w krajach członkowskich. Jednym z pierwszych dokumentów były Biała Księga z 1997 r. [1], która wytyczała mapę drogowa wykorzystania energii odnawialnej oraz Zielona Księga z 2001r [2], w której zwrócono uwagę na znaczny stopień uzależnienia Unii Europejskiej od zewnętrznych dostaw energii oraz na konieczność dywersyfikacji technologii i zwiększenia efektywności wytwarzania ciepła i energii. Podstawowymi aktami normatywnymi są Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie statystyki energii [3] i promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych [4] oraz Decyzja Komisji Europejskiej ustanawiająca wytyczne dla państw członkowskich, dotyczące obliczania energii odnawialnej z pomp ciepła [5]. Na tej podstawie w Polsce przyjęto założenia do rozwoju energetyki odnawialnej "Strategia rozwoju energetyki odnawialnej" [6], "Polityka energetyczna Polski do roku 2030" [7] oraz "Program dla elektroenergetyki" [8]. Polska została zobowiązana do[...]

Kotły na biopaliwa stałe - problemy eksploatacyjne DOI:

Czytaj za darmo! »

Określono podstawowe parametry peletu, jako biopaliwa stałego. Omówiono proces spalania z wykorzystaniem palnika retortowego wraz z przedstawieniem rozwiązań konstrukcyjnych palnika. Analizie poddano zagadnienia związane z zanieczyszczeniami powstającymi w obrębie palnika, w kontekście problemów eksploatacyjnych. Przedstawiono rozwiązania pozwalające minimalizować skutki problemów z uwzględnieniem różnego składu peletu.OD PEWNEGO czasu na rynku obserwuje się wzrost zainteresowania urządzeniami do spalania biomasy, połączony z jednoczesnym kształtowaniem się rynku paliw odnawialnych w postaci zrębków i peletu drzewnego. Producenci kotłów na biomasę z roku na rok oferują coraz to bardziej wyrafinowane urządzenia do ekologicznego spalania biomasy. Niestety, urządzenia te nie są jednak prostymi zamiennikami kotłów gazowych lub olejowych. Są to urządzenia przede wszystkim do spalania ciała stałego z całą swoją specyfiką, uwarunkowaniami i ograniczeniami. Administratorzy budynków z kotłami na biomasę lub osoby pełniące bezpośredni nadzór nad pracą tych urządzeń, muszą się liczyć z koniecznością zapoznania się z pracą skomplikowanych urządzeń oraz pewnymi niedogodnościami, związanymi z ich eksploatacją i zabudową oraz specyficznym paliwem. Charakterystyka paliwa Pelet drzewny jest paliwem odnawialnym, standaryzowanym, wysokoprzetworzonym, uzyskiwanym ze sprasowania suchych kawałków drewna w formie trocin, wiórów, zrębków lub innych odpadków w postaci naturalnej bez kory. Paletyzacja nazywana bywa także granulacją, aglomerowaniem lub produkcją minibrykiecików. Proces ten polega na zagęszczaniu, prasowaniu i wysokociśnieniowym formowaniu przygotowanych materiałów sypkich i włóknistych. Aglomeryzacja jest tu procesem łącznia pylastego materiału w kształt cylindrycznych minibrykietów o pożądanym kształcie, składzie chemicznym i strukturze. Podstawowe etapy produkcji to suszenie surowca drzewnego, mielenie do odpowiedniej wielkości z[...]

Wpływ zawirowania strugi spalin na obniżenie emisji pyłów oraz podniesienie sprawności cieplnej kotła peletowego DOI:10.15199/9.2018.8.6

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Głównym zadaniem kotłów grzewczych jest konwersja energii chemicznej paliwa w ciepło gromadzone w czynniku roboczym i wykorzystywane do ogrzewania. Jednym z elementów składowych procesu spalania jest emisja spalin. Spaliny, jako produkt reakcji spalania, składają się z wielu związków chemicznych, w tym substancji szkodliwych. Wiele z powstających produktów spalania ma negatywny wpływ na organizm człowieka i otaczające go środowisko. Jedną z głównych substancji szkodliwych powstającą w procesie spalania jest pył (PM). Pyły zawieszone w powietrzu są niebezpieczne dla zdrowia ze względu na ich reaktywność z innymi toksynami. Oddychanie zapylonym powietrzem wpływa negatywnie na górne drogi oddechowe oraz układ krążenia. U osób narażonych na częsty kontakt z zapylonym powietrzem może dojść do poważnych chorób dróg oddechowych, m.in. nowotworów. Duże zapylenie powietrza w okresie grzewczym jest poważnym problemem ogrzewnictwa w XXI wieku. Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest niska emisja spowodowana niewłaściwie prowadzonym procesem spalania w urządzeniach grzewczych opalanych paliwami stałymi [1]. Dodatkowym problemem wpływającym bezpośrednio na zanieczyszczenie powietrza jest spalanie odpadów oraz nisko jakościowych paliw. Spalanie odpadów oraz stosowanie niskiej jakości paliw jest cechą ubogiego społeczeństwa. Zwiększająca się świadomość społeczna dotycząca konieczności poprawy jakości powietrza powoduje, że coraz więcej użytkowników wybiera urządzenia spełniające wymagania najwyższej klasy emisyj334 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/8 (2018) ności. Innym sposobem walki z niską emisją jest zamiana starych urządzeń opalanych węglem na nowoczesne kotły peletowe. Konstrukcje te charakteryzują się wysoką sprawnością cieplną oraz wielokrotnie mniejszą emisją substancji szkodliwych w stosunku do starych urządzeń opalanych węglem. 2. Cel badań Celem badań było sprawdzenie czy po zastosowaniu w kotl[...]

Catalytic purification of flue gases from small capacity boilers Katalityczne oczyszczanie spalin z kotłów małej mocy DOI:10.15199/62.2016.8.44


  Temp. distribution on the surface of the deflector in a retort small power boiler supplied with wood pellet was studied. Two V2O5 catalysts were deposited directly on the deflector surface or intermediately on SiO2 carrier and one Pt catalyst was deposited on an intermediate Al2O3 layer. The exhaust gases were studied for CO and NOx contents. Use of the catalysts resulted in redn. of NOx with CO or hydrocarbons present. The deflector-supported V2O5 catalyst was the most efficient. Przeprowadzono badania rozkładu temperatury na powierzchni deflektora w retortowym kotle małej mocy zasilanym peletem drzewnym. Spreparowano katalizatory wanadowe osadzone bezpośrednio na podłożu deflektora oraz na krzemionkowej warstwie pośredniej o zawartości wanadu 20,1 g/m2 deflektora. Ponadto spreparowano katalizator platynowy o warstwie pośredniej z Al2O3 o zawartości platyny 0,08 g/m2 deflektora. Oznaczono stężenia CO oraz NOx w spalinach emitowanych z kotła podczas rozruchu oraz pracy z mocą nominalną. Efektem działania katalizatorów było zmniejszenie zawartości NOx do ok. 8%. Ogrzewnictwo należy do głównych sektorów emitujących zanieczyszczenia atmosferyczne obok produkcji energii elektrycznej i transportu. Najważniejsze produkty spalania paliw to CO2, CO, węglowodory, NOx, SOx, dioksyny, H2O oraz pyły. Skład gazów spalinowych zależy w głównej mierze od rodzaju i obciążenia paleniska, właściwości fizycznych i chemicznych paliwa oraz warunków przebiegu procesu (w tym od nadmiaru powietrza)1, 2). Tylko para wodna i CO2 są obojętne dla środowiska naturalnego. Szkodliwy wpływ pozostałych składników spalin, zarówno w formie pierwotnej, jak i wtórnej na skutek oddziaływania ze składnikami obecnymi w powietrzu lub pozostałymi produktami przebiegu procesu spalania, wymaga ograniczania. Do głównych skutków spalania paliw węglowych i węglowodorowych zalicza się występowanie kwaśnych deszczów, smogów typu fotochemicznego i londyńskiego oraz niektó[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Wpływ wilgotności biomasy na straty mocy w torze falowodowym na pasmo X z wyciętym przelotowo otworem DOI:10.12915/pe.2014.12.50

Czytaj za darmo! »

W pracy zaproponowano metodę mikrofalowej identyfikacji zawartości wody w biomasie. Zbudowano laboratoryjny, pomiarowy tor falowodowy, z przelotowo wyciętym (poprzecznym) otworem w elemencie falowodu na którym przeprowadzono badania. Otrzymane wyniki badań wskazują na możliwość wykorzystania tej metody identyfikacji do określania zawartości wilgoci nie tylko w biomasie ale również w innych materiałach sypkich nasiąkających wodą a nie przewodzących prądu elektrycznego. Dla określania wilgotności biomasy zaproponowany sposób jest alternatywny do obecnie stosowanych metod elektrycznych i wagowych. Abstract. A method of microwave identification of the biomass water content has been proposed in the research article. A laboratory measurement waveguide with a crosswise cut hole in the examined part of the waveguide was built. The gained research results indicate the possibility of using this identification method to determining the humidity not only in biomass but also in other water absorbing but not current conducting loose materials. The proposed method of determining the humidity of biomass is alternative to nowadays used electrical and weight methods. (The biomass humidity influence on power loss in wave guide for X band with hole). Słowa kluczowe: biomasa, wilgotność, poprzecznie wycięty tor falowodowy, straty mocy. Keywords: biomass, water content, wave guide with hole, power losses. doi:10.12915/pe.2014.12.50 Wstęp Współczesny świat nie może egzystować bez ciągłego użytkowania energii. Aby zapewnić jej stały dopływ należy wykorzystywać lokalne źródła kopalne energii, energię atomową, ale najlepiej jednak byłoby wykorzystać źródła energii, które są odnawialne, tanie i ekologiczne, czyli nie niszczące środowiska. W traktacie akcesyjnym o przystąpieniu do Unii Europejskiej, Polska zadeklarowała wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w roku 2010 do 7,5 % a w roku 2020 do 14 %. Położenie geograficzne [...]

Eksploatacyjne i konstrukcyjne przyczyny nadmiernej emisji tlenku węgla z kotłowni zasilanej drewnem


  Omówiono przyczyny zwiększenia rzeczywistej emisji tlen- ku węgla z kotłowni zasilanej drewnem w stosunku do emisji zmierzonej podczas badań kotłów, wykonywanych dla pro- ducentów kotłów przez akredytowane laboratoria. Do badań emisji, zbudowano w Zakładzie Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza Politechniki Poznańskiej kotłownię na biomasę z trzema różnymi kotłami. Przedstawiono propozy- cje ograniczenia tej nadmiernej emisji przez wprowadzenie sterowanego komputerem układu mieszająco - pompowego z zaworem dwudrogowym i pompą o płynnie regulowanej wydajności; układ ten zabezpiecza wodę kotłową przed prze- kroczeniem temperatury dopuszczalnej, także podczas spala- nia drewna iglastego, charakteryzującego się dużą szybkością spalania.380 ISSN 0137-3676 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 41/10 (2010) 380÷387 www.cieplowent.pl Słowa kluczowe: emisja tlenku węgla, kotłownia na biomasę Streszczenie Omówiono przyczyny zwiększenia rzeczywistej emisji tlen- ku węgla z kotłowni zasilanej drewnem w stosunku do emisji zmierzonej podczas badań kotłów, wykonywanych dla pro- ducentów kotłów przez akredytowane laboratoria. Do badań emisji, zbudowano w Zakładzie Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza Politechniki Poznańskiej kotłownię na biomasę z trzema różnymi kotłami. Przedstawiono propozy- cje ograniczenia tej nadmiernej emisji przez wprowadzenie sterowanego komputerem układu mieszająco - pompowego z zaworem dwudrogowym i pompą o płynnie regulowanej wydajności; układ ten zabezpiecza wodę kotłową przed prze- kroczeniem temperatury dopuszczalnej, także podczas spala- nia drewna iglastego, charakteryzującego się dużą szybkością spalania. Keywords: CO 2 emission of carbon monoxide, biomass bo- ilers Abstract The reasons for increase of actual emission of carbon monox- ide from the wood fired boiler room are discussed in relation to[...]

Badania parametrów energetyczno-ekologicznych kotła zasilanego peletami ze Ślazowca Pensylwańskiego


  W artykule przedstawiono wyniki badań roboczych parametrów energetyczno-emisyjnych, przeprowadzonych na kotle skonfigurowanym do spalania peletów z biomasy o mocy nominalnej wynoszącej 32 kW. Do badań zastosowano paliwo w postaci peletu ze ślazowca pensylwańskiego, co w praktyce ukazało pewne niedociągnięcia konstrukcyjne kotła.Biomasa jest jednym z najwcześniej znanych ludzkości źródeł energii. Stosowana jest głównie na obszarach wiejskich, gdzie jest dostępnym źródłem energii [7]. Energia z biomasy zajmuje czwarte miejsce na świecie, jako źródło energii, pokrywając około 14% światowego zapotrzebowania na energię [3]. Wykorzystanie biomasy w procesie produkcji energii ma na celu zarówno zapewnienie częściowego zastąpienia paliw kopalnych, ale również spowolnienie niekorzystnych zmian klimatu [4]. Warto pamiętać, iż wykorzystanie biomasy na cele energetyczne daje praktycznie niezauważalną emisję SO2 oraz w bilansie końcowym zerową emisję CO2. O korzyściach ekonomicznych decydują natomiast [5]: oszczędzanie paliw konwencjonalnych, unikanie kosztów wywozu i składowania odpadów organicznych w kompostowni bądź składowisku, zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska. Zapotrzebowanie na tego typu paliwo wynika głównie z uwagi na wygodę stosowania, a także z możliwości wykorzystania zarówno w grzewczych instalacjach indywidualnych, jak i systemach ciepłowniczych. W porównaniu do tradycyjnego drewna opałowego, pelety mogą zapewnić możliwość automatyzacji i optymalizacji spalania, podobne do oleju opałowego czy gazu ziemnego w połączeniu z wysoką sprawnością spalania i niską ilością pozostałości spalania. Cel i zakres badań Założonym celem badań było określenie roboczych parametrów energetyczno-ekologicznych typowego kotła zaproj[...]

Stanowisko badawcze kotłów stałopalnych małej mocy oraz kolektorów słonecznych DOI:10.15199/9.2017.7.3

Czytaj za darmo! »

W związku z projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii w najbliższym czasie należy spodziewać się zwiększonego zainteresowania spalaniem biomasy w gospodarstwach indywidualnych. Spowodowane jest to także rekomendowanym przez Ministerstwo Gospodarki zoptymalizowanym scenariuszem wykorzystania biomasy energetycznej, który zakłada wykonanie planów zawartych w krajowym planie działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej. Działania te pokrywają się z Raportem Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), Greenpeace oraz Banku Światowego (WB). Instytucje te wskazują na konieczność większego zaangażowania w technologie odnawialnych źródeł energii i efektywność energetyczną [14]. Struktura obecnie eksploatowanych kotłów oraz rosnące wymagania ich użytkowników wskazuje na konieczność 282 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/7 (2017) stworzenia nowoczesnych jednostek o wyższym poziomie automatyzacji w zakresie regulacji temperatury, prowadzenia procesu spalania oraz mechanizacji doprowadzenia paliwa [15]. Krajowi producenci kotłów stałopalnych opalanych węglem kamiennym stoją przed koniecznością daleko idącej modernizacji produkowanych kotłów oraz wprowadzenie kotłów opalanych biopaliwami stałymi. Biomasa drzewna w postaci peletów jest coraz bardziej popularnym biopaliwem [1]. Brak jednak wystarczających doświadczeń w zakresie stosowania nowego paliwa czego dowodem są problemy eksploatacyjne w postaci zanieczyszczenia szlaką palników [2]. Producenci kotłów wielopaliwowych z automatycznym podawaniem paliwa wykazują duże zainteresowanie wynikami badań tych kotłów wykonanych podczas spalanie peletu, który obecnie traktowany jest jako paliwo zastępcze [15]. Oczekiwanie producentów kotłów w zakresie możliwości badania kotłów stałopalnych małej mocy opalanych peletami zaowocowało zbudowaniem nowoczesnego stanowiska badawczego kotłów stałopalnych małej mocy. 2. Opis ogólny [...]

 Strona 1  Następna strona »