Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ KALWASIŃSKI"

System do wspomagania analizy błędów popełnianych przez użytkowników symulatorów maszyn DOI:10.15199/148.2017.9.13


  W Polsce ponad 80% wypadków w przemyśle jest związanych, w większym lub mniejszym stopniu, z obsługą maszyn stacjonarnych i mobilnych. Różnorodność przeznaczenia maszyn, wiele konstrukcji, materiałów i procesów technologicznych oraz sposobów sterowania i obsługi tworzy w efekcie szeroką gamę zagrożeń mechanicznych powodujących zdarzenia wypadkowe wśród operatorów tych maszyn. Ponadto szybki rozwój i modernizacja parku maszynowego w Polsce jest przyczyną tego, iż duża liczba zdarzeń wypadkowych wynika z braku wiedzy i doświadczenia operatorów. Przykładem mogą być suwnice, które stanowią liczną grupę maszyn wykorzystywanych w transporcie wewnątrzzakładowym. Najczęstsze przyczyny, powodujące powstawanie zdarzeń wypadkowych z udziałem suwnic, to przede wszystkim błędy popełniane przez pracowników obsługujących suwnice. Błędy te wiążą się z niedostateczną koncentracją podczas wykonywania pracy, zaskoczeniem niespodziewanym zdarzeniem, lekceważeniem zagrożeń związanych z użytkowaniem suwnic (brawura, ryzykanctwo, przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych) oraz niewłaściwym operowaniem kończynami w strefie zagrożenia. Zapewnienie odpowiedniego poziomu szkolenia jest rzeczą nader ważną i niezbędną. Dlatego też istotne znaczenie mają wszelkie działania prewencyjne oraz zwiększanie wiedzy pracowników (w tym operatorów suwnic) w zakresie przyczyn powstawania wypadków. Takim działaniem może być stosowanie symulatorów w szkoleniach. Symulatory wykorzystywane w szkoleniu nie tylko uatrakcyjniają programy szkoleniowe, ale wpływają na możliwość szybszego opanowania umiejętności w zakresie użytkowania różnych maszyn, umożliwiają w przystępny sposób przyswojenie niezbędnej wiedzy, a także skracają czas prowadzonego szkolenia i zmniejszają jego koszty. Wykorzystanie symulatorów w szkoleniu pozwala również na prezentowanie przyczyn i okoliczności powstawania zdarzeń wypadkowych. W tym zakresie pomocne jest zastos[...]

 Strona 1