Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ KWIATKOWSKI"

Wpływ parametrów obróbki cieplnej na strukturę i rozwój pęknięć zmęczeniowych bimetalu stal-tytan DOI:10.15199/28.2016.2.4

Czytaj za darmo! »

1. CEL PRACY Celem pracy było zbadanie zmian strukturalnych oraz trwałości zmęczeniowej po cyklicznym zginaniu bimetalu stal-tytan poddanego uprzednio wygrzewaniu w różnej temperaturze. 2. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ Badaniom poddano próbki pobrane z blach wykonanych za pomocą metody zgrzewania wybuchowego przez Z.T.W EXPLOMET S.J., w których materiałem podstawowym była płyta stalowa SA-516 Gr. 60, natomiast materiałem nakładanym tytan SB-265 Gr. 1. Skład chemiczny materiałów przed połączeniem (z certyfikatu załączonego do materiału) przedstawiają tabele 1 i 2. W celu eliminacji naprężeń własnych powstałych w procesie zgrzewania wybuchowego plater został poddany wygrzewaniu w temperaturze 500°C, 600°C, 700°C, 800°C i 900°C z szybkością nagrzewania 90°C/h. Następnie materiały wygrzewano przez 2 h i chłodzono z piec[...]

Właściwości mechaniczne wybranych materiałów wytwarzanych metodą zgrzewania wybuchowego DOI:10.15199/148.2016.6.2


  Mechanical properties of explosion welded selected materials Materiały wytworzone metodą wybuchowego zgrzewania są coraz częściej wykorzystywane w przemyśle. Dzięki odporności korozyjnej stopów niklu, stali austenitycznej, stali super duplex oraz tytanu, materiały te stosowane są w wielu gałęziach przemysłu, między innymi w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i spożywczym przy produkcji rurociągów, zbiorników, cystern, pomp, aparatury i wielu innych. Wysoka cena tych materiałów powoduje, że przedsiębiorstwa w celu obniżenia kosztów stosują materiały platerowane, w których wymienione stale stanowią jedynie cienką warstwę (około 3 ÷ 6 mm) nałożoną na materiał bazowy (podstawowy). Proces zgrzewania wybuchowego polega na ułożeniu materiału podstawowego na pryzmie piasku, następnie rozłożeniu elementów dystansujących, na które nałożony zostaje materiał nakładany, na koniec zostaje rozsypany materiał wybuchowy na materiale nakładanym. Schemat takiego zestawu przedstawiono na rys. 1. W wyniku eksplozji płyta nakładana zderza się z płytą podstawową z bardzo dużą prędkością, powodując ich stałe połączenie [1, 2]. W trakcie zderzenia obu płyt (blach) dochodzi do połączenia materiałów i znacznego umocnienia w strefie złącza. Proces ten oraz zachodzące zjawiska dokładnie opisano w publikacjach [3, 4]. W pracach [5, 6] opisano rozwój pęknięć zmęczeniowych w bimetalu tytan-stal. Różne grubości materiału nakładanego (tytan) w stosunku do materiału podstawowego (stal) były badane i analizowane w [5]. Wpływ różnych temperatur wygrzewania na trwałość zmęczeniową oraz na inicjację i rozwój pęknięć w bimetalu tytan- stal był badany i został opisany w [6]. Rozwój pęknięć następował od strony stali lub tytanu, w zależności od zastosowanej obróbki cieplnej (związane jest to z wielkością ziarna). Badania powierzchni przełomów zmęczeniowych plateru wskazują na rozwój pęknięć zarówno transkrystaliczny, jak i po granicach ziaren. Proces platerowan[...]

Wpływ obróbki cieplnej na właściwości wytrzymałościowe różnych materiałów zgrzewanych wybuchowo DOI:10.15199/148.2017.6.1


  Zgrzewanie wybuchowe jest to proces technologiczny, dzięki któremu istnieje możliwość połączenia dwóch lub więcej materiałów o różnych właściwościach. Wyjątkową cechą zgrzewania wybuchowego jest możliwość połączenia takich materiałów, których nie da się połączyć innymi metodami, np. stali węglowej z aluminium bądź tytanu z aluminium. Materiały platerowane stosuje się w celu obniżenia kosztów wyrobu, ponieważ droższe materiały, jak np. stopy niklu, tytan itp., stanowią jedynie cienką warstwę. Sam proces platerowania wybuchowego polega na nałożeniu na materiał podstawowy dystansów technologicznych, na które nanoszony jest materiał nakładany. Następnie na powierzchni materiału nakładanego rozsypywany jest materiał wybuchowy. Wskutek detonacji materiału wybuchowego płyty zderzają się z dużą prędkością, powodując ich stałe połączenie. Więcej na ten temat można znaleźć w pracach [1, 2]. W niniejszej pracy opisano wpływ obróbki cieplnej na własności wytrzymałościowe materiałów platerowanych, gdzie materiałem bazowym jest stal węglowa SA-516 Gr.70 o grubości 10 mm, zaś materiałami nakładanymi są stale austenityczne 316L i 254 SMO, super-duplex SAF 2507 (o strukturze ferrytyczno austenitycznej) oraz stopy niklu alloy 625 i C-276. Materiały te wykorzystywane są w przemyśle petrochemicznym, geotermalnym i innych. Główną zaletą tych materiałów jest odporność korozyjna, dzięki czemu mogą być również stosowane do budowy zbiorników, rurociągów oraz aparatury, w której występuje styczność z wodą bądź innymi cieczami. Podczas procesu zgrzewania wybuchowego pomiędzy łączonymi materiałami powstają silne naprężenia oraz umocnienie w strefie złącza. Skutkuje to często wzrostem własności wytrzymałościowych, co może spowodować, że otrzymane wyniki nie będą spełniały wymagań norm. W celu zniwelowania umocnienia, jak i zmniejszenia bądź usunięcia naprężeń, stosuje się obróbkę cieplną [3]. W przypadku uprzednio wymienionych platerów zastosowano wyża[...]

 Strona 1