Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jacek Wernik"

Spotkanie warsztatowe projektu TOSSIE nt. doskonalenia technologii produkcji cukru

Czytaj za darmo! »

W dniach 25-26 stycznia 2007 r. w Ferrarze (Włochy) odbyło się pierwsze z zaplanowanych w europejskim projekcie TOSSIE trzech tzw. spotkań warsztatowych. Głównym tematem obrad były możliwości doskonalenia technologii produkcji w europejskim cukrownictwie. Obok członków konsorcjum projektowego, udział wzięli zaproszeni goście - głównie naukowcy i praktycy związani z europejskim sektorem cukro[...]

A method for determining conditions of heat transfer in equipment used in the chemical industry on example of a pneumatic pulsator Metoda określania warunków wymiany ciepła w urządzeniach stosowanych w przemyśle chemicznym na przykładzie pulsatora pneumatycznego DOI:10.15199/62.2017.4.17


  Temp. distributions in walls of pneumatic pulsator channel used for unblocking drains of silos for loose materials were detd. on lab. stand by using IR camera coupled to computer and by numerical simulations. Przedstawiono sposób badania warunków wymiany ciepła na przykładzie pulsatora pneumatycznego, który służy do udrażniania spustów silosów na materiały sypkie i rozdrobnione. Zaproponowano wykorzystanie symulacji numerycznych oraz termowizji. Na podstawie wyników badań doświadczalnych określono warunki wymiany ciepła na ożebrowanym kanale pulsatora pneumatycznego zarówno dla konwekcji naturalnej, jak i wymuszonej. Stwierdzono, że termowizja umożliwia walidację wyników symulacji numerycznych. Metodę można wykorzystać do określenia warunków wymiany ciepła w urządzeniach stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych oraz do poprawy ich konstrukcji przy opracowywaniu nowych rozwiązań. Przemysł chemiczny jest podstawą gospodarki państw rozwiniętych. W USA stanowi jej filar1), jest drugim co do wielkości odbiorcą energii w sektorze produkcji, a wraz z przemysłem rafineryjnym zużywa 58% energii wykorzystywanej przemysłowo2). W Polsce przemysł chemiczny razem z hutniczym i mineralnym dominują w przemyśle przetwórczym. Są to przemysły energochłonne. Ich łączny udział w zużyciu energii wyniósł w 2014 r. 55%3) Z tego grona najwięcej zużytej energii przypada na przemysł chemiczny. Niezwykle istotne jest więc dążenie do poprawy efektywności energetycznej kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Można ją osiągnąć poprzez decyzje gospodarcze, często radykalne, lecz również poprzez stosowanie nowatorskich rozwiązań opartych na wynikach prac badawczych. Technologie stosowane w przemyśle chemicznym składają się ze skończonej liczby procesów jednostkowych. Procesy te, jak np. wymiana ciepła, wrzenie są realizowane w przeznaczonych do tego celu urządzeniach i aparatach. O budowie aparatu decyduje proces jednostkowy a nie t[...]

On the efficiency of energy utilization in industrial pneumatic pulsators O efektywności wykorzystania energii w przemysłowych pulsatorach pneumatycznych DOI:10.15199/62.2017.4.18


  Energy anal. of pneumatic pulsator, used for unblocking drains of silos for loose materials was performed by numerical simulations. The losses of whole work cycle of the pneumatic pulsator were 11.4% of total energy included. Przeprowadzono analizę energetyczną urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych. Opracowano metodologię umożliwiającą określenie strat związanych z nieodwracalnością przemian termodynamicznych gazu w trakcie szybkozmiennego, nieustalonego procesu. Do obliczeń strat wykorzystano egzergię (największa wartość energii możliwa do zamiany w prace). Straty w całym cyklu pracy pulsatora stanowiły 11,4% całkowitej energii procesu. Przemysł przetwórczy oparty jest na wykorzystaniu energii przede wszystkim ze źródeł pierwotnych. Udział energii odnawialnej stanowi nieco ponad 11% końcowego zużycia energii1). Ograniczone zasoby oraz rosnące koszty wydobycia surowców energetycznych spowodowały zwiększenie zainteresowania poprawą efektywności energetycznej w obszarach do tej pory pomijanych. Jednym z tych obszarów jest przechowywanie surowców i produktów sypkich. Dotyczy to nie tylko przemysłu chemicznego, ale także przemysłów pokrewnych, takich jak np. energetyka, cementownie, a także górnictwo. Zwiększenie efektowności energetycznej przemysłu przetwórczego, w tym przemysłu chemicznego, będącego podstawą gospodarki Polski oraz krajów rozwiniętych, może być znacznym źródłem oszczędności2). W przemyśle przetwórczym i wydobywczym istotną rolę odgrywają zbiorniki na materiały sypkie. Ich wielkość zależy od gęstości usypowej materiału oraz jego rozdrobnienia. Może to być zarówno granulat tworzyw sztucznych, jak i cement lub klinkier. W trakcie procesu opróżniania silosu może nastąpić wzrost sił spójności w stosunku do siły ciężkości. Następstwem tego jest utworzenie sklepienia, które uniemożliwia przepływ materiału i w konsekwencji zatrzymuje proces technologiczny. Zjawiska to[...]

Podsumowanie konferencji "Młodzi dla Techniki - 2017" DOI:


  W dniach 7 - 8 września br. w siedzibie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, w ramach obchodów jej 50-lecia, odbyła się już po raz trzeci krajowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców Młodzi dla Techniki 2017. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW, we współpracy z działającymi w Filii studenckimi kołami naukowymi. Konferencji patronowali JM Rektor Politechniki Warszawskiej - prof. Jan Szmidt oraz Prezydent Miasta Płocka - Andrzej Nowakowski.Zgodnie z kilkuletnią tradycją, konferencja miała charakter interdyscyplinarny - przedmiotem dyskusji naukowych były bowiem różnorodne problemy inżynierii mechanicznej, materiałowej, budownictwa, energetyki i technologii chemicznej. Tak szeroki zakres probl[...]

Określenie współczynnika przewodzenia ciepła łączników budowlanych DOI:10.15199/33.2017.07.16


  Wtypowych rozwiązaniach systemelewacji wentylowanej tworzy: podkonstrukcja aluminiowa - łącznik, warstwa izolacyjna szczelnie przylegająca do powierzchni ściany oraz okładzina zewnętrzna zabezpieczająca przed wpływemwarunkówatmosferycznych. Pomiędzy izolacją a okładzinami zewnętrznymi znajduje się przestrzeń wentylacyjna, umożliwiającaswobodnyprzepływpowietrza. Głównymi elementami mocującymi okładzinę do ściany budynku są łączniki - konsole.Zgodnie z [3], do 2021 r. zostaną zaostrzonewymagania dotyczące izolacyjności ścian zewnętrznych budynków. Konieczne więc jest zaprojektowanie takiej konstrukcji łącznika,abymaksymalnie zmniejszyć wartość współczynnika przewodzenia ciepła U przegrody. Pomiary Badano współczynnik przewodzenia ciepła tzw. konsol termicznych (pełnych i z otworami) do mocowania okładzin elewacji wentylowanych, wykonanych ze stali odpornej na korozję o wymiarach 60 x 50 x 220mm. Przeprowadzono też badania porównawcze konsol ze stopu aluminiumo podobnej wytrzymałości. Wtrakcie pomiarów konsolę uzupełniano kątownikiem, do którego zamocowano chłodnicę, symulując rzeczywiste warunki odbioru ciepła. W badaniach określano współczynnik przewodzenia ciepła, uwzględniający przepływ ciepła między dwoma powierzchniami. Po pominięciumałych strat ciepła do otoczeniamożna przyjąć, że wartość ciepła dostarczanego do stanowiska równa się wartości[...]

Symulacje numeryczne i badania termowizyjne łączników budowlanych DOI:10.15199/33.2017.07.17


  Badano łączniki budowlane (konsole), stosowane w systemach elewacji wentylowanych [5]. Określono współczynnik przewodzenia ciepła profili konstrukcyjnych. Badania eksperymentalne uzupełniono symulacjami, wykorzystując pakiet Consol Multiphysics [2] przy użyciu MES [1]. Utworzono cyfrowy model fragmentu ściany wielowarstwowej z analizowanymi konsolami. Symulacje prowadzono na wycinku ściany o wymiarach 1 x 1 m z okładziną zewnętrzną z fibrobetonu (λ = 1,5 W/m·K) oraz z paneli ze stopu aluminium (λ = 167 W/m·K), wyposażonej w: ● konsolę termiczną ze stali odpornej na korozję (λ = 4,26 W/m·K) wg rozwiązania firmyAGS Sp. z o.o.; ● konsolę ze stopu aluminium (λ = 21,04W/m·K) wg rozwiązania firmyAGS Sp. z o.o.; ● konsolę ze stopu aluminium dostępną na rynku, której parametry zaczerpnięto zmateriałów reklamowych (λ = 200W/m·K). Symulacje numeryczne Badania symulacyjne miały na celu określenie strumienia ciepła oddawanego przez fragment ściany, a także współczynnika przenikania ciepła przy założeniu współczynnika przejmowania ciepła od strony zewnętrznej budynku 25 W/(m2·K), a od strony wewnętrznej 8 W/(m2·K) oraz temperatury otoczenia na zewnątrz ściany 253 [...]

 Strona 1