Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Michał KOTYNIA"

Dane ewidencji gruntów i budynków jako podstawa oznaczenia nieruchomości gruntowej w księdze wieczystej DOI:10.15199/50.2017.9.4


  1. Pojęcie nieruchomości Pojęcie nieruchomości gruntowej zostało zdefiniowane w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) [dalej zwana: k.c.], zgodnie z którym jest to wydzielona część powierzchni ziemskiej stanowiąca przedmiot odrębnej własności [14]. Do dnia dzisiejszego można jednak spotkać się, zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie, z rozbieżnością poglądów, co do prawidłowego rozumienia pojęcia nieruchomości gruntowej jako samodzielnego przedmiotu prawa podmiotowego [10]. Wyróżnić można dwa odmienne stanowiska. Zgodnie z pierwszym z nich, przez pojęcie nieruchomości gruntowej należy rozumieć część powierzchni ziemskiej stanowiącej własność jednego podmiotu, która jest otoczona gruntami stanowiącymi własność innych podmiotów bez jakiegokolwiek nawiązania do ksiąg wieczystych [8]. Zgodnie z drugim stanowiskiem, które jest aktualnie zdecydowanie mocniej popierane zarówno przez przedstawicieli doktryny, jak i judykaturę, istnieje jedna uniwersalna definicja pojęcia nieruchomości gruntowej, którą należy wyprowadzać z art. 46 k.c. oraz art. 24 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 790, z późn. zm.) [dalej zwana: ustawa k.w.h.]. Księga wieczysta jest zatem czynnikiem wyodrębniającym nieruchomość. W związku z tym, jeżeli np. dwie działki ewidencyjne są objęte dwiema różnymi księgami wieczystymi, w których wpisany jest ten sam właściciel, to każda z tych działek stanowi odrębną nieruchomość. Niezależnie od toczącego się sporu, dla bytu prawnego nieruchomości gruntowej konieczne jest określenie jej obszaru oraz właściciela, nie jest natomiast konieczne prowadzenie księgi wieczystej [8]. Wyodrębnienie obszaru następuje poprzez wskazanie granic prawa własności, przy czym nie oznacza to, że granica nieruchomości musi być oznaczona na gruncie. Granica może być wykazana jedynie na mapach i w dokumentacji ge[...]

 Strona 1