Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marian DZIKOWSKI"

Projekty podziałów pod inwestycje drogowe - zmiany pilnie wymagane! DOI:


  Wejście w życie rozporządzenia z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków zainicjowało spór między wykonawcami prac geodezyjnych a organami służby geodezyjnej i kartograficznej, dotyczący sposobu wykonania projektu podziału nieruchomości na potrzeby postępowania administracyjnego w celu regulacji stanu prawnego drogi publicznej w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (potocznie nazywanej specustawą) bądź złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (z.r.i.d.) na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Historia przepisów Próbę znalezienia drogi do rozwiązania tej kłopotliwej dla obydwu stron sytuacji rozpocznę od przeglądu przepisów z nim związanych. Zacznę od 1969 r., pomijając przepisy wcześniejsze, ponieważ w tymże roku, w zarządzeniu z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów zostało wprowadzone (§ 11 ust. 2) zróżnicowanie precyzji zapisu powierzchni działek ewidencyjnych w zależności od ich lokalizacji: do 1 m2 (0,0001 ha) - na terenach miast i osiedli oraz do 100 m2 (0,01 ha) - na terenach gromad. W § 11 ust. 3 przewidziano odstępstwo od tej reguły w przypadku stosownego postanowienia organu do spraw geodezji prezydium wojewódzkiej rady narodowej. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że wprowadzono zapisywanie powierzchni działek z większą precyzją na obszarach zurbanizowanych, a na niezurbanizowanych z mniejszą. W roku 1983 ukazało się trzecie wydanie instrukcji technicznej G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.1 Przepis § 10 ust. 3 tej instrukcji otrzymał brzmienie: w przypadku dokonywania pomiaru granic działek, których przebieg nie został uprzednio ustalony, należy przed przystąpieniem do pomiaru dokonać ustalenia granic zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie[...]

 Strona 1