Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Szymczak"

31 lat Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej

Czytaj za darmo! »

W 2009 roku, czyli w roku 90. rocznicy powstania Stowarzyszenia Geodetów Polskich, zostaną zorganizowane etapy II i III, tj. okręgowy i centralny, XXXI Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej oraz etap I - szkolny - XXXII Olimpiady. Zawody te, organizowane od 1979 r. przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich dla młodzieży uczącej się w średnich szkołach geodezyjnych przez minione trzydzieści jeden lat, podlegały różnym przekształceniom organizacyjnym i merytorycznym, a ich organizatorzy musieli wielokrotnie pokonywać różne trudności, głównie finansowe, zagrażające ciągłości zawodów. Zawsze jednak, dzięki zaangażowaniu wielu działaczy Stowarzyszenia, nieprzerwanie przez trzydzieści jeden lat były one organizowane, popularyzując zawód geodety i stwarzając uczącej się młodzie[...]

XXXIX olimpiada Wiedzy geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie DOI:


  W dniach 19-22 kwietnia 2017 roku w Lublinie odbyły się etapy: okręgowy i centralny XXXIX Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej. Organizatorami imprezy byli: Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gospodarzem XXXIX Olimpiady, zgodnie z tradycją, była szkoła, która w 2016 roku zajęła I miejsce jako zwycięzca drużynowy. Były to Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie, wspólnie z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie. Do etapu szkolnego Olimpiady, tj. zawodów pierwszego stopnia przystąpiło 710 uczniów z 71 średnich szkół geodezyjnych. Uczestnicy tego etapu, w pierwszym dniu zawodów, mieli do rozwiązania 80 zadań testowych i 4 zadania tekstowe. Drugiego dnia wykonywali sprawdzian z umiejętności praktycznych. Klasyfikację punktową wyników indywidualnych uczestników etapu przeprowadzały Komisje Szkolne Olimpiady, kwalifikując trzech uczestników, którzy uzyskali największą ilość punktów do zawodów drugiego stopnia. W rezultacie 61 szkół zgłosiło kandydatów do etapu międzyszkolnego. Według zasad określonych w § 4 pkt 4.5. (1) Regulaminu Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, do zawodów drugiego stopnia zakwalifikowano 25 zespołów ze szkół, które na 600 możliwych punktów osiągnęły wynik od 373 do 552 pkt. Organizatorami zawodów drugiego i trzeciego stopnia tj. etapów międzyszkolnego i centralnego były - Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Lublinie. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: Minister Infrastruktury i Budown[...]

OPOLIS - pierwsze polskie okno szeroko otwarte dla teledetekcji DOI:

Czytaj za darmo! »

Z organizatorami Ośrodka Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych w 40-lecie jego powołania dr. hab. inż. Janem Koniecznym i mgr. inż. Andrzejem Szymczakiem rozmawia redaktor PG Zdzisław Adamczewski.Zdzisław Adamczewski: Zanim zadam Panom konkretne pytania przywołuję z pamięci moją rozmowę sprzed ponad 40 lat z ówczesnym prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Dr inż. Czesław Przewoźnik (bo o nim mowa) opowiadał mi - jeśli można tak powiedzieć o pragmatycznym polityku - z wypiekami na twarzy, entuzjastycznie o rysującym się sukcesie polskiej geodezji i kartografii, wydarzeniu bez precedensu w czasie zimnej wojny (choć wtedy nieco ocieplonej), a mianowicie możliwości powołania instytucji nie do pomyślenia w krajach Paktu Warszawskiego, RWPG, rządzonych autorytarnie (choć w Polsce w złagodzonej formie). Ileż trzeba było zabiegów politycznych, zręczności "taktycznej", merytorycznego motywowania, przełamywania barier psychologicznych u decydentów, żeby została podjęta Decyzja Prezydium Rządu z dnia 23 grudnia 1975 roku, w której postanowiono, że… "Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska powoła w Instytucie Geodezji i Kartografii zakład specjalistyczny, który podejmie prace naukowo- badawcze przy współudziale jednostek naukow-badawczych zainteresowanych resortów, a w następnym etapie produkcję map tematycznych na potrzeby gospodarki narodowej na podstawie kompleksowych wyników interpretacji materiałów satelitarnych, zdjęć lotniczych i innych danych." Zakład ten nazwano Ośrodkiem Przetwarzania Obrazów Lotniczych i Satelitarnych (OPOLIS), a Panom powierzono - jak to się teraz modnie mówi - misję zorganizowania tej instytucji. Jak się ta misja zaczęła? Jan Konieczny: Pamiętam jak pod koniec 1975 roku, dr inż. Czesław Przewoźnik, Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii poprosił do siebie Andrzeja Szymczaka, ówczesnego Dyrektora Biura Kartografii w Głównym Urzędzie Geodezji i Ka[...]

 Strona 1