Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Krawczyńska-Piechna"

Wspomaganie planowania monolitycznych robót betonowych z zastosowaniem technik interaktywnych DOI:10.15199/33.2016.06.16


  Efektywne i wiarygodne planowanie kosztowo- -czasowe wymaga nie tylko baz wiedzy o procesach budowlanych, ale i opracowanych naukowo metod podejmowania decyzji organizatorskich.Metody te powinny wspomagać poszukiwanie optymalnych rozwiązań oraz umożliwiać ocenę ich jakości. Wartykule przedstawiono koncepcję interaktywnej metody planowania, w której planista czynnie włącza się w proces szeregowania zadań - może na bieżąco modyfikować ilość lub rodzaj dostępnych i wykorzystywanych zasobów, a także ma wpływ na przebieg robót, których rozpoczęcie uwarunkowane jest podjęciem przez niego decyzji. Proponuje się, aby decyzję tę racjonalizować przez analizę informacji o wykorzystaniu używanych deskowań. Słowa kluczowe: monolityczne roboty betonowe, interaktywne planowanie robót.We współczesnym budownictwie coraz większe znaczenie mają skomputeryzowane techniki analiz projektowych, w tym planowania kosztów i harmonogramu robót. Efektywne i wiarygodne planowanie kosztowo-czasowe wymaga baz wiedzy o procesach budowlanych oraz opracowanych naukowo metod podejmowania decyzji organizatorskich. Metody te powinny umożliwiać ocenę jakości rozwiązań organizacyjnych i wspomagać poszukiwanie rozwiązań optymalnych. W odniesieniu do planowania monolitycznego budownictwa betonowego (MBB), dotychczas nie opracowano takich systemów doradczych ani metod rozwiązywania problemów decyzyjnych, związanych z efektywnym wykorzystaniem deskowań, a przecież koszt ich użycia stanowi 40 - 50% kosztu jednostkowego wykonania elementu żelbetowego. Potrzebna jest 1) PolitechnikaWarszawska, Filia w Płocku,Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii; e-mail: krawczynska[...]

Wykorzystanie metod wielomodelowej analizy dyskryminacyjnej do wyboru systemu deskowania stropowego DOI:10.15199/33.2017.08.34


  Metody wspomagające wybór deskowania mogą być różne i zależą przede wszystkim od zakresu i jakości posiadanej bazy o warunkach realizacji robót i kryteriach stosowania danego systemu.WPolsce do tego celu wykorzystywano metody programowania liniowego [14], także ze zmiennymi całkowitoliczbowymi i binarnymi [1] oraz metody analizy wielokryterialnej, np. Electre i Topsis [11, 13]. W literaturze anglojęzycznej, w rozwiązywaniu problemu wyboru deskowań, dominują metody sztucznej inteligencji i systemy uczące się [8], sztuczne sieci neuronowe [9], sieci probabilistyczne [19], rozmyte systemy wnioskujące [4]. Spośród powszechnie stosowanych metod predykcji należy wymienić wielomodelową analizę dyskryminacyjną, która w odróżnieniu od wymienionych metod polega na zbudowaniu wielu różnychmodeli tego samego zjawiska, a następnie połączeniu ich osądów [7, 20]. Podejście wielomodelowe w statystycznej analizie danych z powodzeniem stosowane jest w naukach medycznych, biologicznych lub ekonomicznych. Rzadko wykorzystywane jest w inżynierii przedsięwzięć budowlanych, a szkoda, bo zgodnie z [10], oparte na drzewach decyzyjnych algorytmy agregacyjne czy lasy losowe są uważane za jedne z najlepszych algorytmów klasyfikacji, od których wymaga się, by były gotowe do zastosowania bez specjalnych zabiegów wstępnych, takich jak wstępna analiza typu zmiennych wektora obserwacji, analiza rozkładów obserwacji w klasach itd. Problematyką łączenia modeli zainteresował się zespół Shin-Kang, który badał zastosowanie algorytmu boostingu do wspomagania wyboru typu deskowania stropowego [16, 18] i ściennego oraz do wykonania ścian oporowych [17].Autorzy porównywali uzyskaną dokładność predykcji z rozwiązaniami otrzymanymi za pomocą sztucznych sieci neuronowych i metody SVM, a także opracowali model agregacji metodą boostingu drzew klasyfikacyjnych do wyboru deskowania stropowego w budownictwie wysokościowym. W badaniach analizowano budowy [...]

Podsumowanie konferencji "Młodzi dla Techniki - 2017" DOI:


  W dniach 7 - 8 września br. w siedzibie Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, w ramach obchodów jej 50-lecia, odbyła się już po raz trzeci krajowa Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców Młodzi dla Techniki 2017. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW, we współpracy z działającymi w Filii studenckimi kołami naukowymi. Konferencji patronowali JM Rektor Politechniki Warszawskiej - prof. Jan Szmidt oraz Prezydent Miasta Płocka - Andrzej Nowakowski.Zgodnie z kilkuletnią tradycją, konferencja miała charakter interdyscyplinarny - przedmiotem dyskusji naukowych były bowiem różnorodne problemy inżynierii mechanicznej, materiałowej, budownictwa, energetyki i technologii chemicznej. Tak szeroki zakres probl[...]

 Strona 1