Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"EMILIA WŁODARCZYK"

Wymagania stawiane wodzie stosowanej w instalacjach i sieciach grzewczych DOI:10.15199/9.2017.8.4

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie W instalacjach centralnego ogrzewania ciepło najczęściej rozprowadzane jest za pomocą wody, krążącej w systemie rur i przez elementy oddające ciepło, np. takie jak grzejniki lub pętle ogrzewania płaszczyznowego. Niezależnie od systemu, efektywność pracy jest w dużej mierze zależna od jakości wody wprowadzanej do obiegu. Czynnik grzewczy o dużej zawartości jonów, głównie węglanów i wodorowęglanów, powoduje wytrącanie osadów, szczególnie w miejscach o najwyższej temperaturze, czyli kotłach i wymiennikach ciepła. Powstała w ten sposób warstwa, tzw. kamienia kotłowego zmniejsza skuteczność wymiany ciepła z otoczeniem, co obniża sprawność całego systemu zwiększając koszty eksploatacji. Odłożone na metalowych powierzchniach osady sprzyjają rozwojowi korozji lokalnej, a w skrajnych przypadkach mogą przyczynić się do uszkodzenia kluczowych elementów systemu grzewczego. Korozja w instalacjach grzewczych rozwija się również niezależnie od osadów węglanowych i może być intensyfikowana przez wiele czynników, na przykład takich jak nieodpowiednie pH, czy wysokie stężenie rozpuszczonych gazów [2], [8], [9]. Czynniki te są podstawową przyczyną nieefektywnej pracy systemów grzewczych i ich awarii. Jak z tego wynika, długa i bezawaryjna praca systemu grzewczego wiąże się nierozerwalnie z jakością płynącego w instalacji czynnika. 2. Wymagania stawiane wodzie w instalacjach grzewczych Za kryterium jakości wody wypełniającej instalacje grzewcze przyjmuje się czynniki warunkujące szybkość zachodzenia procesów korozyjnych i osadotwórczych. Stanowi o tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie §133 pkt. 4 [9] oraz norma PN-93/C-04607 [8]. W normie [8] określone są wymagania stawiane wodzie grzewczej oraz systematyka jej badań. Wymagania przytoczonego aktu normatywnego [8] formalnie nie obejmują instalacji z kotłami o mocy grzewczej do 25 kW. No[...]

Badania jakości wody do napełniania i uzupełniania instalacji grzewczych DOI:10.15199/9.2017.9.1


  1. Wprowadzenie Od jakości czynnika rozprowadzającego ciepło w systemach grzewczych zależy efektywność i trwałość ich pracy. Woda, jako najczęściej wykorzystywany czynnik w wewnętrznych instalacjach centralnego ogrzewania, powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607 [3] oraz opisane w pracy [5]. W praktyce instalacje grzewcze są uzupełniane najczęściej wodą pitną z sieci wodociągowej lub wodą z sieci ciepłowniczej. Ze względu na inne funkcje, pełnione przez wodę w tych źródłach, różne są również jej właściwości fizykochemiczne. Badania przeprowadzono starając się ustalić zasadność stosowania wody z obu tych źródeł w instalacjach grzewczych, przez oznaczenie podstawowych parametrów decydujących o jej właściwościach korozyjnych. 2. Badania W maju 2016 r. wykonano badania chemiczne próbek wody pobranych z 3 punktów czerpalnych zlokalizowanych w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej z zaworów: - czerpalnego bez perlatora z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku (określana jako próbka wody wodociągowej), - spustowego z instalacji centralnego ogrzewania - stanowiska wykorzystywanego do ćwiczeń dydaktycznych (określana jako próbka wody z instalacji centralnego ogrzewania), - spustowego umieszczonego w rozdzielaczu po stronie wysokiej węzła cieplnego (próbka wody z sieci ciepłowniczej). W badaniach oznaczano: - temperaturę - przy pobieraniu każdej próbki, - odczyn pH - metodą elektrometryczną, - mętność - metodą fotometryczną oraz organoleptycznie, - barwę - organoleptycznie (wizualnie) oraz porównawczo wg skali platynowej, - zapach ‒ organoleptycznie, - zasadowość ogólną - wobec oranżu metylowego, - twardość ogólną - metodą wersenianową, - azot amonowy - metodą spektrofotometryczną z odczynnikiem Nesslera, - chlorki - metodą Mohra, `[...]

Właściwości i recykling tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach grzewczych DOI:10.15199/9.2017.10.2


  Stosowanie tworzyw sztucznych w instalacjach budowlanych stało się standardem. Przyczyniło się do tego wiele czynników, do których zaliczyć należy przede wszystkim niepodatność na korozję elektrochemiczną, małą chropowatość [12] oraz brak tendencji do odkładania się w nich osadów. Rury z tworzyw sztucznych charakteryzują się złą przewodnością cieplną, ale dobrymi właściwościami tłumienia drgań i hałasów. Są lekkie, giętkie i mogą być łączone w szybki sposób (m.in. przez zgrzewanie, zaprasowywanie lub zaciskanie), co ułatwia ich transport i montaż. Deklarowana żywotność instalacji z tworzyw sztucznych wynosi 50 lat [13], [15], jednak często zapomina się, że jest ona ściśle związana z warunkami pracy (głównie temperaturą), o czym informują producenci. Czynnikiem decydującym o wyborze tego rodzaju materiału jest również niska cena. Wszystkie te cechy są porównywane z właściwościami tradycyjnych materiałów, jakimi są metale i ich stopy (głównie stal i miedź). W inżynierii sanitarnej, do produkcji rur z tworzyw sztucznych, wykorzystywane są polimery z grupy poliolefin (zbudowane z długich łańcuchów węglowych, uzupełnionych atomami wodoru) oraz polimerów winylowych ̶ powstałych w wyniku rozerwania podwójnego wiązania między atomami węgla (zalicza się do nich również związki zawierające w swojej strukturze inne atomy poza wodorem i węglem) [6], [14], [16]. Rury polimerowe dzięki wymienionym właściwościom zyskały popularność, choć nie są pozbawione wad. Znaczna rozszerzalność cieplna w stosunku do metali, powoduje zmianę kształtu elementów, wraz ze zmianą temperatury panującej na zewnątrz lub w ich wnętrzu (szczególnie przy transporcie czynnika grzewczego). Powoduje to konieczność odpowiedniego montażu rurociągów, który zapewni możliwość ruchu instalacji (kompensacji wydłużeń), zabezpieczając ją przed utratą stateczności i uszkodzeniami [13], [14]. W porównaniu z tradycyjnymi rurami metalo400 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WEN[...]

 Strona 1