Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ DĘBSKI"

Szacowanie nośności belek drewnianych w sytuacji ogniowej


  Wartykule przedstawiono tablice i wykresy pozwalające oszacować nośność na zginanie drewnianych belek w sytuacji wyjątkowej, jaką jest pożar.Wykorzystując algorytmy zawarteweurokodach, autorzy zaproponowali łatwewużyciu przez rzeczoznawcówds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i pracowników prewencji PSP, nomogramy przydatnewocenie odporności ogniowej zginanych, drewnianych elementów nośnych (belek). Słowa kluczowe: wymiarowanie zginanych elementów drewnianych, sytuacja pożarowa, szacowanie nośności.Zpunktu widzenia rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz funkcjonariusza prewencji Państwowej Straży Pożarnej (PSP) niezwykle istotna jest weryfikacja poprawności przyjętych rozwiązań projektowych, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynków. Weryfikacja wymagań wynikających z aktów prawnych, świadectw dopuszczeń, certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych itp. należy do standardowych czynności oceniających. Inaczej jest w przypadku oceny obliczeń konstrukcyjnych, które wymagają zupełnie innego przygotowania zawodowego oraz znacznie bardziej ukierunkowanej wiedzy z dziedziny projektowania konstrukcji. Szczególnie jest to trudne w przypadku, kiedy zachowanie w sytuacji wyjątkowej, jaką jest pożar, powiązane jest z obliczeniami dotyczącymi stałej sytuacji projektowej, a tak jest w przypadku wymiarowania wg eurokodów. Wycofanie ze zbioru PKN wielu konstrukcyjnych norm serii PN-B i zastąpienie ich eurokodami, w tym EC5 poświęconym konstrukcjom drewnianym, umożliwia projektantom wymiarowanie konstrukcji drewnianych zarówno w sytuacji normalnej, jak i pożarowej, uzależniając między sobą obydwa działania.Wymaga to przeprowadzenia obliczeń wg algorytmu uwzględniającego wiele czynników, co implikuje zaangażowanie czasowe i specjalistyczną wiedzę. Dużymułatwieniemdla rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowyc[...]

Animacja ruchu łańcucha rolkowego w środowisku Autodesk Inventor DOI:10.15199/148.2017.10.3


  W programie Inventor wiązania zespołów oraz parametry używane są jako dane wejściowe animacji, co pozwala na symulację takiego ruchu mechanicznego, jaki jest przewidziany dla projektowanego zespołu. W przypadku łańcucha rolkowego symulacja ruchu wykorzystująca sterowanie parametrami wymaga wprowadzenia dwóch szkieletów pomocniczych. Wykorzystując moduł iLogic, dodatkowo można powiązać umieszczone szkielety z kreatorem Design Accelerator [1], w wyniku czego modelowane złożenie zostanie sparametryzowane, a sterowanie animacją będzie odbywać się przy wykorzystaniu jednego parametru. Przygotowanie szkieletów pomocniczych Przygotowanie szkieletów, uwzględniając połączenie z kreatorem łańcucha rolkowego, wymaga wprowadzenia nastę[...]

Wybrane problemy występujące podczas prototypowania przekładni zębatych metodą MEM DOI:10.15199/148.2017.11.2


  Systemy CAD przy jednoczesnym wykorzystaniu metod Rapid Prototyping stają się coraz bardziej istotne podczas konstruowania maszyn, w tym kół zębatych. Co więcej, przez możliwość zastosowania tworzyw sztucznych o większej wytrzymałości, obszar stosowania kół wytworzonych takimi metodami rozszerza się. Najważniejsze zalety kół zębatych, wykonanych przy użyciu technik szybkiego prototypowania, to nieduża masa, relatywnie duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na korozję i wiele substancji chemicznych, a także mała ścieralność powierzchni roboczych. Te właściwości w niektórych przypadkach pozwalają na zastąpienie konwencjonalnych, metalowych kół zębatych kołami polimerowymi. Połączenie technik RP oraz systemów CAD umożliwia wykonanie prototypów w znacznie krótszym czasie, a także przeprowadzenie wstępnych badań kół zębatych [1 - 3]. Obliczenia przekładni zębatej Pierwszym krokiem, niezbędnym w celu wykonania prototypu przekładni zębatej, było przeprowadzenie podstawowych obliczeń wytrzymałościowych. Rozpatrywana przekładnia planetarna (rys. 1) wykonana z kopolimeru ABS o zadanych parametrach (tab.), wymagała przede wszystkim obliczeń poszczególnych kół zębatych, a także wielkości decydujących o właściwym zazębieniu tych kół. Trzeba wspomnieć o kilku zasadach, jakich należy przestrzegać na etapie obliczeniowym przekładni, aby uniknąć późniejszych problemów przy wykonywaniu projektu. Są to, m.in.: - Wielkość modułu - przy małych wartościach zęby będą drobne i może wystąpić ich deformacja. - Średnica dyszy urządzenia, jakie będzie wyk[...]

 Strona 1