Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR PRZYBYLSKI"

Quantum Dynamics for Ion Channel Transport, Poisson-Schrödinger Modell

Czytaj za darmo! »

This paper deals with the mathematical model of the ion permeation in potassium channels of biomembrane. Based on the Hamiltons, variational principle was led out to the set of compiling equations describing quantum dynamics of the potassium ion transport; Poisson-Schrödinger equation for electric potential ϕ(r, t), and Schrödinger equation for wave function ψ(r, t). Received the set of equations was formulated in the form of two variational identities. A numerical algorithm of the solution, was proposed, based on the meshles Galerkin approximation. Streszczenie. W pracy przedstawiono model matematyczny przepływu jonów sodu, potasu w kanałach biomembrany komórki ˙zywej. Podano kryterium funkcji działania Lagrange’a dla kompatybilnosci kwantowego opisu układu. W oparciu o zasad˛e najmniejszego działania Hamiltona, wyprowadzono sprze˛z˙ony układ równan opisuja˛cy dynamike˛ transportu jonów; równanie Poissona dla potencjału elektrycznego ϕ(r, t) oraz równanie Shrödingera dla funkcji falowej ψ(r, t). Otrzymany układ równan sformułowano w postaci dwóch to˙zsamosci wariacyjnych Galerkina. Zaproponowano algorytm numeryczny rozwia˛zania otrzymanych równan oparty o metode˛ bez siatkowej aproksymacji Galerkina. (Model Poissona-Schrödinger’a transportu jonów w kanałach biomembrany ˙zywej komórki) Keywords: ion transport, multiscale model, quantum dynamics, Poisson-Shrödinger equation, Hamilton’s principle, meshles Galerkin approximation Słowa kluczowe: transport jonów, model wieloskalowy, dynamika kwantowa, równanie Poissona, równanie Shrödingera, wariacyjne to˙zsamosci całkowe Galerkina, bezsiatkowa aproksymacja Galerkina Introduction All living cells are surrounded by a thin cell membrane, which is composed of two layers of phospholipid molecules. The cell membrane acts as a hydrophobic, low dielectric barrier that is impermeable to charged particles such as Na+,K+,Cl+ ions [1]. The transport of ions across th[...]

Badanie powtarzalności robota przemysłowego na torze jezdnym DOI:10.15199/148.2017.9.8


  Na świecie następuje wyraźny rozwój automatyzacji fabryk. Jak podaje najnowszy raport Międzynarodowej Federacji Robotyki (IFR - International Federation of Robotics) opublikowany na koniec 2016 r., w 2015 r., przy 15% wzroście sprzedaży robotów na całym świecie, padł nowy rekord w liczbie ponad 253 tysięcy sprzedanych jednostek. Należy zaznaczyć, że najwyższy wzrost odnotowano w przemyśle elektronicznym (41%) i metalowym (39%). Specjaliści zakładają, że w ciągu najbliższych lat wzrost ten utrzyma się na poziomie 15% (rys. 1). Pomimo że obecnie na świecie największa liczba robotów przemysłowych jest wykorzystywana w przemyśle motoryzacyjnym, największy wzrost sprzedaży w 2015 r., jak wspomniano wcześniej, odnotowano w przemyśle elektronicznym. Zainteresowanie uruchamianiem nowych stanowisk produkcyjnych w przemyśle elektronicznym widoczne jest również w Polsce. Robotyzacja stanowisk do montażu elektroniki Ogólnie ujmując, zrobotyzowane systemy montażowe należą do najbardziej złożonych systemów wytwarzania. Związane jest to głównie z wymogami dużej wydajności, elastyczności oraz sprawności. Z uwagi na fakt, że podczas montażu konieczne jest często chwytanie i manipulowanie różnorodnymi obiektami o złożonych kształtach, trzeba stosować dodatkowy osprzęt (dużą liczbę czujników, ustalaczy i stołów pozycjonujących). Montowane produkty często wymagają wykonywania złożonych ruchów ze względu na to, że same mają złożone kształty. Elementy zazwyczaj cechują się małymi wymiarami, więc odbiorcy robotów oczekują zwartych elastycznych manipulatorów, zajmujących małą [...]

 Strona 1