Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KINGA BYRSKA-BIENIAS"

Metody analiz ergonomicznych w ręcznych pracach montażowych DOI:10.15199/148.2017.9.11


  Przedsiębiorstwa nieustannie rozwijają swoje systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Organizacje o wyższym poziomie kultury ergonomicznej decydują się na zastosowanie opracowanych przez inne instytucje lub przedsiębiorstwa arkuszy ergonomicznych lub wypracowują swoje własne narzędzia diagnozy. Ergonomia, według definicji (aktualnej od 2000 r.) zaproponowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ergonomiczne IEA, to dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem interakcji zachodzących między ludźmi i pozostałymi elementami systemu. Ergonomista w swych działaniach stosuje zasady teoretyczne, dane i metody niezbędne dla projektowania efektywnych systemów pracy uwzględniających dobrostan człowieka [1]. Specyficznymi narzędziami pracy ergonoma są wcześniej wspomniane i bogato opisane w literaturze arkusze diagnozy. Istnieje wiele metod badawczych przeznaczonych dla specyficznych grup prac i wybranych obciążeń. Wprowadzając podział autorów publikacji Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods, można przykładowo wymienić metody wymienione w tab. I [2]. W związku z wymaganiem kodeksu pracy, art. 226, pracodawcy zobowiązani są do przeprowadzania analiz ryzyka zawodowego. Analizy te nie mogą ograniczać się wyłącznie do podstawowych informacji. Obecnie wymaga się od pracodawców szczegółowych wytycznych, np. w obszarze ryzyka chemicznego. Również w pracach manualnych należy zwrócić dużo uwagi na ocenę sposobu wykonywania czynności roboczych [3, 4]. Zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego kończyn górnych są nadal powszechne w populacji pracujących. Oprócz pracy z komputerem, duże obciążenia masą, wysokie siły, nieergonomiczne postawy i powtarzające się ruchy są najczęściej wymienionymi czynnikami fizycznymi związanymi z pracą [5 - 8]. Każda z metod analizy ergonomicznej jest zalecana do specyficznych warunków stanowiska pracy. Spośród metod przydatnych do zastosowania przy pracach manualnych wyróżnić można między i[...]

 Strona 1