Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Możliwość obniżenia emisji substancji szkodliwych z kotła małej mocy przez współspalanie węgla kamiennego z biomasą niedrzewną

Możliwość obniżenia emisji substancji szkodliwych z kotła małej mocy przez współspalanie węgla kamiennego z biomasą niedrzewną DOI:10.15199/9.2018.7.2

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wzrost zanieczyszczenia środowiska spowodowany niewłaściwym użytkowaniem urządzeń grzewczych małej mocy. Ponadto powoduje to znaczny wzrost kosztów ogrzewania budynków, przy czym główną tego przyczyną jest wzrost cen paliw. Ogrzewania indywidualne mają znaczny udział w sektorze wytwarzania energii, który wynosi ok. 30%. Obejmuje to małe kotłownie komunalne i przemysłowe, które ze względu na zły stan techniczny, mają jeszcze większy udział w wytwarzaniu związków toksycznych. W 1995 r. uruchomiono w Polsce pierwszy program "Czyste spalanie niskoemisyjne", ograniczający emisję z komunalnych, przemysłowych i indywidualnych kotłowni. Prace nad programem zaowocowały kryteriami emisji dla "ekologicznego znaku bezpieczeństwa" w przypadku kotłów grzewczych opalanych paliwami stałymi. Niestety, certyfikat ten nie był obowiązkowy i znaczna większość producentów nie przekazywała swoich kotłów do badań certyfikacyjnych. Od października 2017 r. aktualnym aktem prawnym dotyczącym produkcji i sprzedaży kotłów na paliwa stałe jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów. Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu odnoszą się do obowiązku produkcji i sprzedaży kotłów wytwarzanych w klasie piątej zgodnie z PN-EN 303-5 [5]. Ponadto w UE obowiązuje już rozporządzenie o ekoprojekcie kotłów na paliwa stałe, którego obwarowania są często wytycznymi do dofinansowania zakupu nowego urządzenia w wielu polskich gminach [6]. Głównym powodem wprowadzenia w Polsce ograniczeń w odniesieniu do kotłów na paliwa stałe jest nadmierna emisja substancji szkodliwych głównie podczas sezonu grzewczego [1]. W Polsce średni okres ogrzewania trwać może nawet do 6 miesięcy w roku. W okresie tym obserwuje się duży wzrost zapylenia powietrza cząstkami PM10 i PM 2.5, a także miejscowe występowanie smogu 258 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/7 (2018) fotochemicznego. Na powstawanie toksycznych związków [...]

Alternatywne rozwiązanie w zakresie spalania paliw stałych w urządzeniach grzewczych

Czytaj za darmo! »

Z uwagi na to, że rynek unijny stawia ścisłe wymagania dotyczące bezpieczeństwa wyrobów będących w obrocie na terenie UE, akta zharmonizowane dotyczące urządzeń grzewczych spalających paliwa stałe zawierają jasno sprecyzowane kryteria, jakie muszą spełniać urządzenia grzewcze opalane paliwami stałymi. Jednym z nich są wymagania dotyczące stosowanych paliw, które zostały wyspecyfikowane w [...]

Eksploatacyjne uwarunkowania kotłów grzewczych - numeryczne obliczenia parametrów cieplnych DOI:10.15199/9.2016.12.3


  Przedstawiono wymogi normatywne dotyczące sprawności cieplnych kotłów grzewczych małej mocy oraz granicznych stężeń emitowanych zanieczyszczeń. Scharakteryzowano układy opalania i przeanalizowano eksploatacyjne parametry energetyczno-ekologiczne kotłów grzewczych zasilanych biomasą. Na podstawie analizy literaturowej przyjęto założenia do symulacyjnego modelu przepływu ciepła w kotle grzewczym. Przedstawiono obliczenia strumieni cieplnych na drodze promieniowania i konwekcji, w funkcji liczby nadmiaru powietrza w komorze paleniskowej i wymienniku. Określono sprawności cieplne w zależności od założonej mocy kotła grzewczego. Wyznaczono optimum eksploatacyjne kotła grzewczego.W Polsce jest ponad 5 milionów budynków jednorodzinnych, a co roku oddaje się do użytku około 80 tysięcy nowych. Zastosowanie biomasy do ogrzewania powinno być poprzedzone wyznaczeniem optymalnej mocy kotła uwzględniającym wielkość najczęściej występującego zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym oraz oceną wyboru i dostępności danego rodzaju biomasy. Bardzo istotne są środowiskowe i społeczne korzyści, wynikające z ekologicznych skutków spalania biomasy w urządzeniach grzewczych. Można przyjąć, że podobnie jak w przypadku kotłów węglowych, spalanie biomasy w kotłach grzewczych powinno być ze względów ekonomicznych szczególnie preferowane w budownictwie rozproszonym, tj. głównie w małych miejscowościach i na przedmieściach miast, w których gęstość zabudowy jest mniejsza niż 4000 m3/ha [36]. Technologie spalania biomasy w obecnie wprowadzanych na rynek kotłach grzewczych są przyjazne dla ekosystemu ze względu na osiągane sprawności cieplne i minimalne wartości emisji zanieczyszczeń. Szczególnie korzystne energetycznie jest spalanie różnego rodzaju peletów [1, 2, 6, 12,16-19, 21-26]. W Polsce przepisy dotyczące ochrony środowiska przy stosowaniu kotłów grzewczych małej mocy spalających paliwa stałe są zawarte w normach: PN-EN 12809:2002 "Kotły gr[...]

Wybrane zagadnienia dotyczące pozyskania ciepła z pierwotnych nośników biomasy

Czytaj za darmo! »

Wybrano i omówiono najistotniejsze dla zastosowań technicznych zagadnienia dotyczące wybranych pierwotnych nośników biomasy. Zagadnienia te dotyczą obliczeniowej oceny: zasobów energii możliwych do pozyskania z określonej powierzchni upraw, ekonomicznej opłacalności pozyskania nośników pierwotnych biomasy, efektów ekologicznych pozyskania z nich energii. BIOMASĄ nazywa się wszelką subst[...]

"Zielona" energia z instalacji Ecoenergii

Czytaj za darmo! »

Ograniczenie zmian klimatu w wyniku nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla, jest jednym z głównych zadań naszej cywilizacji. Dyrektywy Unii Europejskiej wspierające produkcję energii ze źródeł odnawialnych stworzyły również w Polsce atrakcyjne warunki biznesowe do produkcji energii elektrycznej w wyniku spalania biomasy - paliwa neutralnego jeśli chodzi o emisję CO2 Ecoenergia z powodzeniem wdrożyła technologię pozwalającą na generowanie energii odnawialnej w istniejących urządzeniach poprzez zastąpienie węgla paliwem odnawialnym w pos[...]

Hybrydowy układ skojarzonej produkcji energii z wykorzystaniem kogeneracji parowej i olejowej DOI:

Czytaj za darmo! »

BIOMASA stała stanowi obecnie największe źródło energii odnawialnej w Polsce. Podstawowe sposoby wykorzystania biomasy w instalacjach energetycznych realizowane są przez jej spalanie (jako paliwa podstawowego) lub współspalanie z innym paliwem alternatywnym). W grę wchodzi także przygotowanie paliw specjalnych na bazie biomasy (brykiety, pelety itp.) Problem energetycznego wykorzystania biomasy z odpadów komunalnych jest szczególnie istotny w aspekcie zobowiązań Polski wynikających z Traktatu Akcesyjnego, a także z ustawy o odpadach, dotyczących redukcji składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Analiza techniczna i technologiczna potencjalnych paliw energetycznych wytworzonych z odpadów komunalnych wykazała, że najbardziej ekonomicznym i ekologicznym sposobem Energetyc[...]

Removal of gaseous pollutants emitted from pressurized air- and oxy- of solid fuel combustion processes Usuwanie zanieczyszczeń gazowych emitowanych w procesie spalania paliw stałych w powietrzu i w tlenie w warunkach podwyższonego ciśnienia DOI:10.15199/62.2015.4.5


  A review, with 74 refs., of methods for removal of SO2, NOx and CO from coal combustion before, during and after the combustion. Authors’ own research works were also taken into consideration. Praca ma charakter przeglądowy z elementami niepublikowanych wcześniej wyników badań własnych. Podjęto problematykę tworzenia się zanieczyszczeń gazowych podczas ciśnieniowego spalania w powietrzu i w tlenie i usuwania ich. Szczególny nacisk położono na opis procesu autoodsiarczania. Wzrost ciśnienia w komorze spalania (nawet tylko o 1,5 bar) powoduje wyraźne obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Proces spalania paliw stałych, wykorzystywany do konwersji energii elektrycznej i ciepła jest źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych. Do głównych zanieczyszczeń tego typu zalicza się tlenki siarki (głównie SO2), tlenki azotu (NO i NO2 rozważane wspólnie jako NOx) oraz tlenek węgla (CO). Usuwanie zanieczyszczeń gazowych ze spalin podyktowane jest kilkoma względami, do których należą kwestie związane z ochroną środowiska, technologiczne oraz prawne. Udowodniono, że emisja SO2 i NOx do atmosfery powoduje niekorzystne efekty, takie jak negatywne oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi oraz zwierząt, zaburzenie wegetacji roślin, powstawanie kwaśnych deszczy lub problemy korozyjne1). Dodatkowo, wymagania technologiczne stawiane podczas usuwania i sekwestracji CO2 określają jego limit czystości. Obecność SO2 w ditlenku węgla prowadzi do intensyfikacji korozji ścian elementów instalacji transportujących CO2 2). Związki siarki powodują także degradację amin, których roztwory są stosowane do wychwytu CO2 3). Kwestie prawne wiążą się z tworzeniem norm dotyczących emisji oraz systemu kar za ich przekraczanie. Ustawodawca, kierując się względami ochrony środowiska i względami technologicznymi, stworzył narzędzia prawne wymuszające ograniczenie emisji szkodliwych gazów. Spalanie tlenowe pozwala na obniżenie emisji NOx przy jednoczesnej możliw[...]

Wpływ rodzaju paliwa na procesy spalania i emisję zanieczyszczeń w źródłach ciepła zasilających systemy ciepłownicze


  Przeprowadzono badania eksperymentalne w różnych obiektach ciepłowniczych na terenie całego kraju, mające na celu porównanie wielkości ładunków emisji szkodliwych związków z różnych źródeł ciepła. Zwrócono uwagę na negatywny wpływ związków takich jak HCl lub HF w normach emisji różnych źródeł ciepła, jak również konieczność dostosowania istniejących instalacji do przepisów unijnych. Końcowa analiza oraz wnioski mają przyczynić się do ujednolicenia norm wskaźników emisji z różnych źródeł ciepła oraz przełamaniu niechęci społecznej do budowy nowych spalarni odpadów.WZROST sprawności wytwarzania i dystrybucji ciepła w systemach ciepłowniczych jest obecnie jednym z istotnych elementów polityki energetycznej Polski. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł spalania jest ważnym celem polityki Unii Europejskiej. Podjęte zobowiązania obligują Polskę do działań zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i racjonalizujących zużycie energii zgodnie z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej. Główne źródła zanieczyszczenia powietrza związane są z produkcją przemysłową i sektorem energetyki. W 2010 roku wydobycie węgla kamiennego, który wciąż jest surowcem strategicznym w Polsce, wynosiło ok. 80 mln ton. Znaczna większość funkcjonujących ciepłowni wykorzystuje ten właśnie surowiec, przede wszystkim z uwagi na jego dostępność i cenę. Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze paliwa jest również konstrukcja ciepłowni, które zostały zaprojektowane 30-40 lat temu i ich przebudowa byłaby niezwykle kosztowna [11]. W literaturze znajduje się niewiele publikacji, które jasno określają wpływ rodzaju paliwa na wskaźniki emisji ze źródeł ciepła zasilających krajowe systemy ciepłownicze. Jedną z nielicznych publikacji zajmujących się tą problematyką jest [1]. Od pewnego czasu, w ciepłowniach spalana jest również mieszanka węgla i biomasy. Węgiel oraz biomasa mają bardzo podobny skład pierwiastkowy, natomiast zawa[...]

Analiza wpływu współspalania biomasy na stan powierzchniowy stali kotłowej K18


  Spalanie i współspalanie biomasy jest atrakcyjne ze względu na stosunkowo niskie koszty produkcji energii, w porównaniu z innymi od- nawialnymi źródłami energii oraz niską emisję zanieczyszczeń. Technologia użytkowania biomasy wymaga jednak doboru odpowiedniego sposobu spalania ze względu na jej odmienny skład w porównaniu z paliwami konwencjonalnymi. Biomasa spalana osobno lub w mieszani- nie z węglem, stwarza szereg problemów techniczno-eksploatacyjnych. Przedmiotem badań była analiza strukturalna warstw powstałych po procesie współspalania węgla z biomasą pochodzenia roślinnego. Analiza wykazała, że po 3 miesiącach ekspozycji stali K18 w warunkach współspalania grubość warstwy tlenkowej oraz warstwy popiołowej wyniosła odpowiednio ok. 30 μm oraz ok. 70 μm. Warstwy te różniły się od siebie morfologią, porowatością oraz składem chemicznym. Incineration and co-firing biomass is attractive because of relatively low production costs, compared with other renewable energy sources and low emissions. Technology for the use of biomass, however, requires that an adequate method of burning due to its different composition as compared to conventional fuels. Biomass combusted separately or in combination with carbon, it creates a number of technical and operational problems. The research was to analyze the structural layers formed after co-firing coal with biomass of vegetable origin. The analysis showed that after 3 months of exposure in a steel K18 co-thick oxide layer and a layer of fly ash amounted to about 30 microns and about 70 microns. These layers are different from each other morphology, porosity and chemical composition. Słowa kluczowe: kotły energetyczne, biomasa, współspalanie biomasy, stale kotłowe Key words: power boilers, biomass, biomass co-firing, boiler steels.1. Wprowadzenie. Wymogi zachowania bez- pieczeństwa energetycznego oraz obniżenia kosztów produkcji energii elektrycznej każą sięgać po paliwa alternatywne (biomasę[...]

Wybrane aspekty oddziaływania elektrowni na środowisko DOI:10.12915/pe.2014.10.39

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane aspekty oddziaływania elektrowni konwencjonalnych na środowisko. Scharakteryzowano działania podejmowane przez elektrownie w celu obniżenia ich negatywnego wpływu na środowisko. Elektrownie oddziałują na powietrze atmosferyczne, glebę i wodę, a za ich pośrednictwem na rośliny, zwierzęta i ludzi. Oddziaływanie elektrowni na środowisko sprowadza się do skażenia pyłami, tlenkami siarki, azotu i węgla, związkami organicznymi, popiołem oraz sadzą, a towarzyszy temu hałas. Abstract. Chosen aspects of the influence of conventional power plants on environment are presented in the paper. There are characterized actions taken by power plants to lower negative influence on environment. Power plants effect on atmospheric air, soil, water, and in this way on plants, animals and people. Power plants emit dust, sulphur, nitrogen and coal oxides, organic compounds ash and soot and also noise. (Selected aspects of the influence of power plant on environment). Słowa kluczowe: elektrownie konwencjonalne, oddziaływanie elektrowni na środowisko, dyrektywa IED, dopuszczalne emisje. Keywords: conventional power plants, the influence of power plants on environment, directive IED, allowable emissions. doi:10.12915/pe.2014.10.39 Wstęp W artykule przedstawiono wybrane aspekty oddziaływania elektrowni konwencjonalnych na środowisko. Elektrownie te mogą wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej trzy rodzaje paliw: paliwa stałe (węgiel kamienny, węgiel brunatny, torf); ciekłe (ropa naftowa, lekki olej opałowy, ciężki olej opałowy, olej Diesla, benzyna); gazowe (gaz ziemny). Paliwa kopalne (konwencjonalne) odgrywały, odgrywają i będą odgrywać dominującą rolę w bilansie energetycznym zarówno Polski jak i świata. Przetwarzanie energii nośników pierwotnych na energię elektryczną ma zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty. W przypadku węgla pozytywnymi stronami są: obfitość zasobów, pewność, bezpieczeństwo, łatwość w transpor[...]

 Strona 1  Następna strona »