Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Możliwość obniżenia emisji substancji szkodliwych z kotła małej mocy przez współspalanie węgla kamiennego z biomasą niedrzewną

Możliwość obniżenia emisji substancji szkodliwych z kotła małej mocy przez współspalanie węgla kamiennego z biomasą niedrzewną DOI:10.15199/9.2018.7.2

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp W ostatnich latach w Polsce obserwuje się wzrost zanieczyszczenia środowiska spowodowany niewłaściwym użytkowaniem urządzeń grzewczych małej mocy. Ponadto powoduje to znaczny wzrost kosztów ogrzewania budynków, przy czym główną tego przyczyną jest wzrost cen paliw. Ogrzewania indywidualne mają znaczny udział w sektorze wytwarzania energii, który wynosi ok. 30%. Obejmuje to małe kotłownie komunalne i przemysłowe, które ze względu na zły stan techniczny, mają jeszcze większy udział w wytwarzaniu związków toksycznych. W 1995 r. uruchomiono w Polsce pierwszy program "Czyste spalanie niskoemisyjne", ograniczający emisję z komunalnych, przemysłowych i indywidualnych kotłowni. Prace nad programem zaowocowały kryteriami emisji dla "ekologicznego znaku bezpieczeństwa" w przypadku kotłów grzewczych opalanych paliwami stałymi. Niestety, certyfikat ten nie był obowiązkowy i znaczna większość producentów nie przekazywała swoich kotłów do badań certyfikacyjnych. Od października 2017 r. aktualnym aktem prawnym dotyczącym produkcji i sprzedaży kotłów na paliwa stałe jest rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów. Przepisy zawarte w niniejszym rozporządzeniu odnoszą się do obowiązku produkcji i sprzedaży kotłów wytwarzanych w klasie piątej zgodnie z PN-EN 303-5 [5]. Ponadto w UE obowiązuje już rozporządzenie o ekoprojekcie kotłów na paliwa stałe, którego obwarowania są często wytycznymi do dofinansowania zakupu nowego urządzenia w wielu polskich gminach [6]. Głównym powodem wprowadzenia w Polsce ograniczeń w odniesieniu do kotłów na paliwa stałe jest nadmierna emisja substancji szkodliwych głównie podczas sezonu grzewczego [1]. W Polsce średni okres ogrzewania trwać może nawet do 6 miesięcy w roku. W okresie tym obserwuje się duży wzrost zapylenia powietrza cząstkami PM10 i PM 2.5, a także miejscowe występowanie smogu 258 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/7 (2018) fotochemicznego. Na powstawanie toksycznych związków [...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2018 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Ocena ryzyka eksploatacji sieci ciepłowniczych adaptacyjną metodą opartą na modelu. Muhlbauera. The Risk Assessment of District Heating Networks Using an Adaptive Method Based on the Muhlbauer’s Model - Małgorzata Kwestarz . 1 3 Izolacja cieplna ogrzewania usytuowanego w podłodze na gruncie. Thermal Insulation of the Floor Heating in the Floor on the Ground - Anna Justyna Werner- Juszczuk . 1 10 Wpływ lokalizacji grzejnika na komfort cieplny w pomieszczeniu z nawietrzakiem okiennym. The Influence of Radiator Location on Thermal Comfort in a Room With Window Vent - Dorota Machowska, Agnieszka Lechowska 1 15 Evaluation of Thermal Radiance of Clear Sky Models. Analiza równań opisujących zjawisko długofalowego promieniowania nieboskłonu - Ilona Rzeźnik, Wojciech Rzeźnik, Czesław Oleśkowicz Popiel 1 20 Wpływ produkcji chłodu z ciepła sieciowego na sektory energetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce. Impact of Chilled Water Production from Network Heat on Power and District Heating Sectors in Poland - Ryszard Zwierzchowski, Marcin Malicki . . . . . . . 2 43 Application of Negative Selection and Genetic Algorithms for the Protection of the Heat Source Control Process. Zastosowanie algorytmu selekcji negatywnej oraz algorytmu genetycznego do ochrony procesu sterowania źródłem ciepła - Jacek Marciniak . . . . 2 49 Straty ciepła w przewodach zbiorczych gruntowych źródeł ciepła. Heat Losses in Main Pipes of Ground Heat Exchangers ‒ Henryk G. Sabiniak, Wiktoria Kunikowska, Tomasz Adamiak 2 56 Pompa ciepła wykorzystująca energię wody termalnej na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego. The Heat Pump Using Thermal Waters for the Needs of a District Heating System - Piotr Kubski . 2 61 Wieloskrzydłowa stolarka okienna w budynkach mieszkalnych i jej właściwości cieplne. Multi-Wing Windows in Residential Buildings and its Thermal Properties -[...]

Alternatywne rozwiązanie w zakresie spalania paliw stałych w urządzeniach grzewczych

Czytaj za darmo! »

Z uwagi na to, że rynek unijny stawia ścisłe wymagania dotyczące bezpieczeństwa wyrobów będących w obrocie na terenie UE, akta zharmonizowane dotyczące urządzeń grzewczych spalających paliwa stałe zawierają jasno sprecyzowane kryteria, jakie muszą spełniać urządzenia grzewcze opalane paliwami stałymi. Jednym z nich są wymagania dotyczące stosowanych paliw, które zostały wyspecyfikowane w [...]

Eksploatacyjne uwarunkowania kotłów grzewczych - numeryczne obliczenia parametrów cieplnych DOI:10.15199/9.2016.12.3


  Przedstawiono wymogi normatywne dotyczące sprawności cieplnych kotłów grzewczych małej mocy oraz granicznych stężeń emitowanych zanieczyszczeń. Scharakteryzowano układy opalania i przeanalizowano eksploatacyjne parametry energetyczno-ekologiczne kotłów grzewczych zasilanych biomasą. Na podstawie analizy literaturowej przyjęto założenia do symulacyjnego modelu przepływu ciepła w kotle grzewczym. Przedstawiono obliczenia strumieni cieplnych na drodze promieniowania i konwekcji, w funkcji liczby nadmiaru powietrza w komorze paleniskowej i wymienniku. Określono sprawności cieplne w zależności od założonej mocy kotła grzewczego. Wyznaczono optimum eksploatacyjne kotła grzewczego.W Polsce jest ponad 5 milionów budynków jednorodzinnych, a co roku oddaje się do użytku około 80 tysięcy nowych. Zastosowanie biomasy do ogrzewania powinno być poprzedzone wyznaczeniem optymalnej mocy kotła uwzględniającym wielkość najczęściej występującego zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym oraz oceną wyboru i dostępności danego rodzaju biomasy. Bardzo istotne są środowiskowe i społeczne korzyści, wynikające z ekologicznych skutków spalania biomasy w urządzeniach grzewczych. Można przyjąć, że podobnie jak w przypadku kotłów węglowych, spalanie biomasy w kotłach grzewczych powinno być ze względów ekonomicznych szczególnie preferowane w budownictwie rozproszonym, tj. głównie w małych miejscowościach i na przedmieściach miast, w których gęstość zabudowy jest mniejsza niż 4000 m3/ha [36]. Technologie spalania biomasy w obecnie wprowadzanych na rynek kotłach grzewczych są przyjazne dla ekosystemu ze względu na osiągane sprawności cieplne i minimalne wartości emisji zanieczyszczeń. Szczególnie korzystne energetycznie jest spalanie różnego rodzaju peletów [1, 2, 6, 12,16-19, 21-26]. W Polsce przepisy dotyczące ochrony środowiska przy stosowaniu kotłów grzewczych małej mocy spalających paliwa stałe są zawarte w normach: PN-EN 12809:2002 "Kotły gr[...]

Optimization of the Retort Burner Construction to Reduce Emission of Harmful Substances DOI:10.15199/9.2018.12.8

Czytaj za darmo! »

1. Introduction The heating season in Poland is associated with a noticeably drastic deterioration of air quality. The main reason for this phenomenon is the low emission caused by improperly conducted combustion process in solid fuel heating appliances. One of the elements related to low emission is the combustion of poor quality fuel. More information’s about quality of combustion process and fuels for boilers can be found in publications [4], [6], [7], [14]. Combustion of such fuel in boilers equipped with insufficiently efficient emission burners causes a worsening of the problem with the air quality in the heating season. The introduction of new restrictions on the quality of the combustion process from the boiler structure that does not include restrictions on retort burners causes some inhibition of the development of these structures. Many of the existing burner designs on the market are outdated 520 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/12 (2018) and can’t cope with current restrictions. There are many ways to limit the amount of harmful substances emitted. The basic ones are using high quality fuel, changing the burner to a low-emission construction or rebuilding an old structure. In order to check whether it is possible to adapt older constructions to current standards, actions have been taken to determine the average emission level of harmful substances and a number of engineering works have been undertaken to improve the design of the burner. In the experiment, retort burners of the first generation were used. The burner is presented in figure 1. The first generation burners are the dominant structures in Polish heating. They are characterized by simple construction but also high level of emitted harmful substances. They are equipped with a constant secondary air supply rim. The first generation burner is equipped with directed air vents, however the angle of air flow for them is 0 degrees, wh[...]

Wybrane zagadnienia dotyczące pozyskania ciepła z pierwotnych nośników biomasy

Czytaj za darmo! »

Wybrano i omówiono najistotniejsze dla zastosowań technicznych zagadnienia dotyczące wybranych pierwotnych nośników biomasy. Zagadnienia te dotyczą obliczeniowej oceny: zasobów energii możliwych do pozyskania z określonej powierzchni upraw, ekonomicznej opłacalności pozyskania nośników pierwotnych biomasy, efektów ekologicznych pozyskania z nich energii. BIOMASĄ nazywa się wszelką subst[...]

"Zielona" energia z instalacji Ecoenergii

Czytaj za darmo! »

Ograniczenie zmian klimatu w wyniku nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, przede wszystkim dwutlenku węgla, jest jednym z głównych zadań naszej cywilizacji. Dyrektywy Unii Europejskiej wspierające produkcję energii ze źródeł odnawialnych stworzyły również w Polsce atrakcyjne warunki biznesowe do produkcji energii elektrycznej w wyniku spalania biomasy - paliwa neutralnego jeśli chodzi o emisję CO2 Ecoenergia z powodzeniem wdrożyła technologię pozwalającą na generowanie energii odnawialnej w istniejących urządzeniach poprzez zastąpienie węgla paliwem odnawialnym w pos[...]

Hybrydowy układ skojarzonej produkcji energii z wykorzystaniem kogeneracji parowej i olejowej DOI:

Czytaj za darmo! »

BIOMASA stała stanowi obecnie największe źródło energii odnawialnej w Polsce. Podstawowe sposoby wykorzystania biomasy w instalacjach energetycznych realizowane są przez jej spalanie (jako paliwa podstawowego) lub współspalanie z innym paliwem alternatywnym). W grę wchodzi także przygotowanie paliw specjalnych na bazie biomasy (brykiety, pelety itp.) Problem energetycznego wykorzystania biomasy z odpadów komunalnych jest szczególnie istotny w aspekcie zobowiązań Polski wynikających z Traktatu Akcesyjnego, a także z ustawy o odpadach, dotyczących redukcji składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Analiza techniczna i technologiczna potencjalnych paliw energetycznych wytworzonych z odpadów komunalnych wykazała, że najbardziej ekonomicznym i ekologicznym sposobem Energetyc[...]

Removal of gaseous pollutants emitted from pressurized air- and oxy- of solid fuel combustion processes Usuwanie zanieczyszczeń gazowych emitowanych w procesie spalania paliw stałych w powietrzu i w tlenie w warunkach podwyższonego ciśnienia DOI:10.15199/62.2015.4.5


  A review, with 74 refs., of methods for removal of SO2, NOx and CO from coal combustion before, during and after the combustion. Authors’ own research works were also taken into consideration. Praca ma charakter przeglądowy z elementami niepublikowanych wcześniej wyników badań własnych. Podjęto problematykę tworzenia się zanieczyszczeń gazowych podczas ciśnieniowego spalania w powietrzu i w tlenie i usuwania ich. Szczególny nacisk położono na opis procesu autoodsiarczania. Wzrost ciśnienia w komorze spalania (nawet tylko o 1,5 bar) powoduje wyraźne obniżenie emisji zanieczyszczeń gazowych. Proces spalania paliw stałych, wykorzystywany do konwersji energii elektrycznej i ciepła jest źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych. Do głównych zanieczyszczeń tego typu zalicza się tlenki siarki (głównie SO2), tlenki azotu (NO i NO2 rozważane wspólnie jako NOx) oraz tlenek węgla (CO). Usuwanie zanieczyszczeń gazowych ze spalin podyktowane jest kilkoma względami, do których należą kwestie związane z ochroną środowiska, technologiczne oraz prawne. Udowodniono, że emisja SO2 i NOx do atmosfery powoduje niekorzystne efekty, takie jak negatywne oddziaływanie na zdrowie i życie ludzi oraz zwierząt, zaburzenie wegetacji roślin, powstawanie kwaśnych deszczy lub problemy korozyjne1). Dodatkowo, wymagania technologiczne stawiane podczas usuwania i sekwestracji CO2 określają jego limit czystości. Obecność SO2 w ditlenku węgla prowadzi do intensyfikacji korozji ścian elementów instalacji transportujących CO2 2). Związki siarki powodują także degradację amin, których roztwory są stosowane do wychwytu CO2 3). Kwestie prawne wiążą się z tworzeniem norm dotyczących emisji oraz systemu kar za ich przekraczanie. Ustawodawca, kierując się względami ochrony środowiska i względami technologicznymi, stworzył narzędzia prawne wymuszające ograniczenie emisji szkodliwych gazów. Spalanie tlenowe pozwala na obniżenie emisji NOx przy jednoczesnej możliw[...]

Wpływ rodzaju paliwa na procesy spalania i emisję zanieczyszczeń w źródłach ciepła zasilających systemy ciepłownicze


  Przeprowadzono badania eksperymentalne w różnych obiektach ciepłowniczych na terenie całego kraju, mające na celu porównanie wielkości ładunków emisji szkodliwych związków z różnych źródeł ciepła. Zwrócono uwagę na negatywny wpływ związków takich jak HCl lub HF w normach emisji różnych źródeł ciepła, jak również konieczność dostosowania istniejących instalacji do przepisów unijnych. Końcowa analiza oraz wnioski mają przyczynić się do ujednolicenia norm wskaźników emisji z różnych źródeł ciepła oraz przełamaniu niechęci społecznej do budowy nowych spalarni odpadów.WZROST sprawności wytwarzania i dystrybucji ciepła w systemach ciepłowniczych jest obecnie jednym z istotnych elementów polityki energetycznej Polski. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze źródeł spalania jest ważnym celem polityki Unii Europejskiej. Podjęte zobowiązania obligują Polskę do działań zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i racjonalizujących zużycie energii zgodnie z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej. Główne źródła zanieczyszczenia powietrza związane są z produkcją przemysłową i sektorem energetyki. W 2010 roku wydobycie węgla kamiennego, który wciąż jest surowcem strategicznym w Polsce, wynosiło ok. 80 mln ton. Znaczna większość funkcjonujących ciepłowni wykorzystuje ten właśnie surowiec, przede wszystkim z uwagi na jego dostępność i cenę. Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze paliwa jest również konstrukcja ciepłowni, które zostały zaprojektowane 30-40 lat temu i ich przebudowa byłaby niezwykle kosztowna [11]. W literaturze znajduje się niewiele publikacji, które jasno określają wpływ rodzaju paliwa na wskaźniki emisji ze źródeł ciepła zasilających krajowe systemy ciepłownicze. Jedną z nielicznych publikacji zajmujących się tą problematyką jest [1]. Od pewnego czasu, w ciepłowniach spalana jest również mieszanka węgla i biomasy. Węgiel oraz biomasa mają bardzo podobny skład pierwiastkowy, natomiast zawa[...]

 Strona 1  Następna strona »