Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Indoor Environmental Quality Assessment Model IEQ Developed in ITB: Part 2. Model Reliability Analysis. Model do obliczania wskaźnika Jakości Środowiska Wewnętrznego IEQ opracowany w ITB: Część 2. Analiza wiarygodności modelu

Indoor Environmental Quality Assessment Model IEQ Developed in ITB. Part 2. Model Reliability Analysis DOI:10.15199/9.2018.7.3

Czytaj za darmo! »

The Indoor Environmental Quality index (IEQ)index was designed according to EN15251:2014 [1], for calculating the percentage of people satisfied with indoor environmental quality. It is recommended as a function of the four parameters of air quality, as well as the user perception of thermal, acoustic and visual comfort. In fact, the characteristics of the IEQ model should also contain the synergy effect of environmental parameters included in sub- -components and their sensory perception, as suggested by ASHRAE Guideline 10 [2], and the effect of measurement accuracy on the IEQ sub-component parameters. This research included: (1) an overview of the objective methods and tools for assessment of IEQ values calculated for prediction purposes, (2) a review of the metrological analysis of the IEQ sub-components [3], (3) a discussion of the weaknesses of the IEQ model structure because of an integral incongruity condition (integral incongruity syndrome) and (4) proposal for using a crude weighting scheme. The IEQ index as it was presented in study [4] contains a recommended set of sub-component models. Table 1 presents the input equations (IEQ subcomponent models) and input parameters for determining the IEQindex subcomponents of indoor air quality IAQindex, thermal comfort TCindex, acoustics ACcindex and lighting quality Lindex. The IEQ sub-component model assessment approach revealed that there are estimated x-value standard uncertainties and y-value standard uncertainties (x are input values of physical parameters and y are output values of PD(SIi)). The model values of the IEQ sub-indices for the reference 262 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/7 (2018) state were multiplied by the weights adopted from all the weighting schemes (Table 2). The specific IEQindex values, with their standard deviations SD, are plotted in graphs inserted into Table 1. The correlation of all functions SIi= f(x) with physical environmen[...]

Określanie wskaźnika IEQ jakości środowiska wewnętrznego budynku DOI:10.15199/33.2016.12.10


  Jakość środowiskawewnętrznego IEQ(Indoor Environmental Quality) i jej wpływ na samopoczucie i komfort mieszkańców i użytkowników budynku to ważny i aktualny obszar badań. Artykuł przedstawia stan wiedzy oraz metodę określania wskaźnika IEQopisującego przewidywany komfort użytkowników budynku. Zakres rozpatrywanych zagadnieńwcelu określenia IEQ obejmuje klasy jakości powietrza, komfort cieplny, komfort akustyczny i wizualny w połączeniu z jakością oświetlenia. Na podstawie przeglądu literatury ustalono, że zespoły projektowe budynkówpowinny uwzględnić parametry dobrego samopoczucia użytkowników budynku już na samym początku procesu projektowania. Wiedza zawarta w artykule może być użyteczna i pomocna dla projektantów, inwestorów, inżynierów, zarządców budynków, użytkowników i konserwatorów urządzeń instalacyjnych, a także dla młodych naukowców, którzy zamierzają podjąć badania nad komfortemużytkowania budynkówimoże być traktowana jako punkt wyjścia do ukierunkowania dalszych badań. Pomiary wartości parametrów środowiska wewnętrznego są ważnym elementem ocen środowiskowych budynków. Słowa kluczowe: zrównoważone budownictwo, IEQ, komfort użytkowania, jakość powietrza, komfort cieplny.Liczne badania wykazują, że koszty ponoszone przez pracodawcę, właściciela budynku oraz społeczeństwo jako całość, spowodowane złymi warunkami środowiska wewnętrznego są często znacznie większe niż koszty zużycia energii w budynku. Dobra jakość środowiska wewnętrznego może poprawić ogólną efektywność pracy i nauki oraz zmniejszyć absencję pracowników. Projektując i realizując budynek energooszczędny, trzeba z całą pewnością mieć to na uwadze. Zagadnienie wyboru parametrów środowiska wewnętrznego reguluje EN 15251:2007 Parametry wejściowe środowiska wewnętrznego dotyczące projektowania i oceny charakterystyki energetycznej budynków, obejmujące jakość powietrza wewnętrznego, środowisko cieplne, oświetlenie i akustykę. Norma ta jest obecnie [...]

Indoor Environmental Quality Assessment Model IEQ Developed in ITB. Part 1. Choice of the Indoor Environmental Quality Sub-Component Models DOI:10.15199/9.2018.6.3

Czytaj za darmo! »

1. Introduction and aim While building design process it is easy to marginalize occupant’s indoor comfort and every-day life satisfaction. Unfortunately, this simple truth is very actual for national construction practice. Maintaining suitable indoor climate conditions in the opinion of authors is a “must" for the occupants’ well being, while requiring very strictly environmental conditions. This issue importance is clearly expressed by the European Energy Performance of Buildings Directive 2002/92/EC together with the later Recasts, which underlines that the expression of a the energy consumption assessment of a building should be always joint with the corresponding indoor environmental quality level required. To this aim, the concept of indoor environmental quality (IEQ) model together with sub-categories were developed and discussed. IEQ refers to the quality of a building’s environment in relation to the occupants’ thermal comfort (TC), health and well-being. IEQ is determined by many complex interconnected parameters. Understanding the sources of indoor environmental discomfort and their adequate modeling can often 224 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/6 (2018) help prevent many problems ahead of time, during a design process. Building designers can increase the value of the building and satisfaction of future occupants by considering optimization of sub-components of IEQ. Within the framework of a major European project OFFICEAIR Study the questionnaire survey tests were performed the percent participation of building related health symptoms (in Building Symptom Index BSI-19 system), on the example of almost seven and a half thousand office workers. The results of which given in the EC FP7 project [1] and in the Japan by profesor Azuma [2] reports are illustrated in Figure 1. Combined exposure to pollutants and unsatisfactory environmental conditions may evoke presented health [...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2018 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Ocena ryzyka eksploatacji sieci ciepłowniczych adaptacyjną metodą opartą na modelu. Muhlbauera. The Risk Assessment of District Heating Networks Using an Adaptive Method Based on the Muhlbauer’s Model - Małgorzata Kwestarz . 1 3 Izolacja cieplna ogrzewania usytuowanego w podłodze na gruncie. Thermal Insulation of the Floor Heating in the Floor on the Ground - Anna Justyna Werner- Juszczuk . 1 10 Wpływ lokalizacji grzejnika na komfort cieplny w pomieszczeniu z nawietrzakiem okiennym. The Influence of Radiator Location on Thermal Comfort in a Room With Window Vent - Dorota Machowska, Agnieszka Lechowska 1 15 Evaluation of Thermal Radiance of Clear Sky Models. Analiza równań opisujących zjawisko długofalowego promieniowania nieboskłonu - Ilona Rzeźnik, Wojciech Rzeźnik, Czesław Oleśkowicz Popiel 1 20 Wpływ produkcji chłodu z ciepła sieciowego na sektory energetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce. Impact of Chilled Water Production from Network Heat on Power and District Heating Sectors in Poland - Ryszard Zwierzchowski, Marcin Malicki . . . . . . . 2 43 Application of Negative Selection and Genetic Algorithms for the Protection of the Heat Source Control Process. Zastosowanie algorytmu selekcji negatywnej oraz algorytmu genetycznego do ochrony procesu sterowania źródłem ciepła - Jacek Marciniak . . . . 2 49 Straty ciepła w przewodach zbiorczych gruntowych źródeł ciepła. Heat Losses in Main Pipes of Ground Heat Exchangers ‒ Henryk G. Sabiniak, Wiktoria Kunikowska, Tomasz Adamiak 2 56 Pompa ciepła wykorzystująca energię wody termalnej na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego. The Heat Pump Using Thermal Waters for the Needs of a District Heating System - Piotr Kubski . 2 61 Wieloskrzydłowa stolarka okienna w budynkach mieszkalnych i jej właściwości cieplne. Multi-Wing Windows in Residential Buildings and its Thermal Properties -[...]

Numeryczne modele człowieka stosowane w symulacjach układów wentylacji i klimatyzacji

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przegląd opracowanych dotychczas modeli człowieka, które są wykorzystywane w badaniu środowisk cieplnych oraz jakości powietrza w pomieszczeniach. Zastosowanie numerycznej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamic) rozpoczęło się wraz z wprowadzeniem do praktyki naukowej komputerów w latach 50. ubiegłego wieku. Niekwestionowaną zaletą stosowania CFD, to głów[...]

Analysis and evaluation of software quality in use DOI:10.15199/48.2018.9.18


  Introduction In recent years, the issue of quality in use has seen growing interest in the field of software engineering. Developing measurement attributes and methods requires close co-operation from all participants throughout the software life cycle. In particular, this applies to the operational process, as needs, and therefore end-user requirements, change. The scale of these changes should be subject to an assessment. This may be performed through qualitative research, but if the relationship between the examined features needs to be determined, it is necessary to perform quantitative research. Nevertheless, quality in use is difficult to evaluate, because it is characterised by significant subjectivity related to the user’s individual system of values, needs and goals, but the use of statistical analysis methods allows objectivity of research results to be achieved. 131 2018 Wr z e s i e ń The presented study takes the above conditions into consideration. The main objective of the work was formulated as follows: To develop an algorithm for assessing software quality in use that allows improvement vectors to be indicated. The main objective consists of partial objectives:  analyse the theory of software quality in use,  define criteria for assessing the quality in use,  develop a methodology for assessing the quality in use. The article was divided into two parts, distinguishing two research directions: literature- based and empirical research. The theoretical part includes:  an analysis of basic concepts in the field of quality in use,  an evolution in its perception by end users. The empirical part includes:  conducting surveys,  analysing the results of these studies according to the adopted methodology. The main research issue was defined in the form of a question: Do software users see the need to improve its functionality? The m[...]

Evaluation of software product quality based on ISO standards

Czytaj za darmo! »

ISO Standard named Software engineering - Product quality (ISO/IEC 9126) as well as series of ISO standards named Software product Quality Requirements and Evaluation (ISO/IEC 25000) are intended for developers that are interested in developing high quality software. The paper gives interpretation of the key notions from these standards and presents their application in the process of software product evaluation. Streszczenie. Standard pt. Inżynieria oprogramowania - jakość produktu (ISO/IEC 9126) jak również seria standardów ISO pt. Wymagania jakości i ocena produktów programowych (ISO/IEC 25000) są przeznaczone dla osób zainteresowanych wytwarzaniem oprogramowania wysokiej jakości. W artykule przedstawiono interpretację kluczowych pojęć pochodzących z wyżej wymienionych standardów i zastosowanie tych pojęć w procesie oceny produktu programowego. (Ocena jakości produktu programowego w oparciu o standardy ISO). Keywords: ISO quality standards, software quality, quality model, quality evaluation Słowa kluczowe: Standardy jakości ISO, jakość oprogramowania, model jakości, ocena jakości Introduction Developing high quality software products is of prime importance and software quality is an ubiquitous concern in software engineering. The term “software quality" has been defined and understood differently over the years [1]. Moreover, for any engineered product there are many desired qualities with respect to a particular perspective of the product application e.g. user, developer, manager perspectives. Software product is a result of usually multi-stage development process. So, the notion of quality may be referred to a software product as well as to software development process. In further, we concentrate on the quality of software product only. In the standard ISO/IEC 9126-1 [2] software quality has been defined as a capability of software product to satisfy stated and implied needs when used under specified conditions, where s[...]

Stężenie dwutlenku węgla w powietrzu wewnętrznym w sali wykładowej - studium przypadku DOI:10.15199/9.2018.3.6

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Problematyka utrzymania podstawowych parametrów mikroklimatu na odpowiednim poziomie jest niezwykle istotna. Coraz częściej uwagę zawraca się nie tylko na temperaturę wewnętrzną i wilgotność względną powietrza, których zbyt niska wartość jest odczuwana przez użytkowników i raportowana, jako niezapewnienie komfortu cieplnego, ale również stężenia dwutlenku węgla w powietrzu. Zbyt wysoki poziom CO2 może powodować zarówno dolegliwości zdrowotne, jak też przyczynić się do obniżonej efektywności uczenia się [17]. Utrzymanie odpowiedniej jakości powietrza wewnętrznego (IAQ) w pomieszczeniach edukacyjnych było tematem wielu dotychczasowych publikacji. Wyniki badań przeprowadzonych w 62 greckich klasach [15] pokazały, że stężenie CO2 w trakcie zajęć wynosiło od 750 ppm do 2600 ppm, po wietrzeniu w czasie przerw wynosiło od 400 ppm do 2500 ppm, natomiast na końcu zajęć zarejestrowano stężenia dwutlenku węgla od 750 ppm do 3000 ppm. Maksymalne stężenie CO2 zmierzone podczas badań przeprowadzonych w wybranych pomieszczeniach szkoły CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/3 (2018) 115 w Portugalii wynosiło nawet 7645 ppm [8], czyli ponad 7-krotnie przewyższało zalecany najczęściej poziom 1000 ppm [1]. Zgodnie z normą PN-EN 13779 [11], maksymalne stężenie dwutlenku węgla zależne jest od klasy jakości powietrza. W przypadku Białegostoku w wypadku klasy IDA2 maksymalna wartość stężenia CO2 jest zbliżona do 1000 ppm. Warto wspomnieć, że norma PN-EN 13779 [9] została w ostatnim czasie zastąpiona przez PN-EN 16798 [12], jednak projekt dodatków do normy 1-2 [13],[14], mających określić klasy jakości powietrza wewnętrznego jest jeszcze na etapie konsultacji. Z badań wykonanych w campusie uniwersyteckim w Chinach wynika, że stężenie CO2 w klasach wyniosło od 812 ppm do 5346 ppm, w sali konferencyjnej od 762 ppm do 3946 ppm, a w czytelni od 629 ppm do 994 ppm [18]. Krotność wymiany powietrza podczas przeprowadzonego eksperymentu[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

System of protection against electric shock for circuits with power electronics converters DOI:10.15199/48.2015.11.35

Czytaj za darmo! »

Effects of current on people are mainly considered for 50/60 Hz sinusoidal current and smooth direct current. However, modern low voltage circuits are very often equipped with power electronics converters - rectifiers, frequency converters, therefore non-sinusoidal earth currents (touch currents) occur. For non-sinusoidal currents safety criteria should be modified. This paper presents these modified criteria and a computer system of protection against electric shock which can be implemented in circuits with power electronics converters. The system is based on LabVIEW environment. Implementation of the safety system enables the disconnection of supply exclusively when real hazard of the ventricular fibrillation occurs. Streszczenie. Skutki rażenia człowieka są najczęściej analizowane dla prądu sinusoidalnego o częstotliwości 50/60 Hz lub nietętniącego prądu stałego. Jednakże w nowoczesnych instalacjach niskiego napięcia pojawia się coraz więcej przekształtników energoelektronicznych - prostowników, przekształtników częstotliwości, a w takich obwodach mogą płynąć odkształcone prądy ziemnozwarciowe (prądy rażeniowe). Przy prądach odkształconych kryteria bezpieczeństwa powinny być zmodyfikowane. W artykule przedstawiono zmodyfikowane kryteria bezpieczeństwa oraz komputerowy system ochrony przeciwporażeniowej, wykorzystujący środowisko LabVIEW, przeznaczony do obwodów z przekształtnikami. Zastosowanie tego systemu pozwala na wyłączenie zasilania, kiedy pojawia się zagrożenie migotaniem komór serca. (System ochrony przeciwporażeniowej do obwodów z przekształtnikami energoelektronicznymi). Keywords: electrical safety, non-sinusoidal currents, power electronics converters, touch current. Słowa kluczowe: bezpieczeństwo elektryczne, prądy niesinusoidalne, przekształtniki energoelektroniczne, prąd rażeniowy. Introduction Until recently shock hazard has been analyzed only for two typical current waveforms: sinusoidal AC (50/60 Hz) and smooth DC. Fig[...]

 Strona 1  Następna strona »