Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Nowak"

Podwójna przegroda w zrównoważonym domu blisko zeroenergetycznym


  Autorska koncepcja podwójnej przegrody zewnętrznej wdomu jednorodzinnymmoże być stosowanawbudynkach blisko zeroenergetycznych. Dzięki zastosowanym innowacyjnym rozwiązaniom architektonicznym, materiałowym i instalacyjnym powstał projekt małego domu, spełniającego wysokie standardy energetyczne i zmienne potrzebymieszkaniowe użytkownikóworaz przyjaznego dla środowiska naturalnego. Słowa kluczowe: podwójna fasada, strefa buforowa, budynki blisko zeroenergetyczne, efektywność energetyczna.Zaproponowany projekt, zwany także "domem w domu" lub "double skin house" spełnia nowe wymagania efektywności energetycznej zawarte w programieNarodowego Funduszu Ochrony Środowiska i GospodarkiWodnej (NFOŚiGW), który ma na celu promowanie budownictwa energooszczędnego w Polsce i jest odpowiedzią na potrzeby średniozamożnej polskiej rodziny zainteresowanej budową nowoczesnego niskoenergetycznego domu jednorodzinnego, który ponadto charakteryzuje się znacznymobniżeniemkosztów eksploatacji. Zastosowane rozwiązania i parametry techniczne spełniająwymagania wspomnianego programu NFOŚiGW, dzięki czemu umożliwiają skorzystanie z państwowego programu dopłat. Dom osiąga standard tzw. NF15 [1], co oznacza, że zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i wentylacji jest na poziomie nie wyższym niż 15 kWh/(m2rok) [2]. Zastosowana strategia projektowa odnosi się nie tylko do efektywności energetycznej, ale zakłada także inne rozwiązania tzw. architektury zrównoważonej. Było to możliwe dzięki zastosowanemu zintegrowanemu procesowi projektowemu - ZPP [3], w którymuczestniczył zespół złożony z architektów, fizyka budowli, instalatora, kosztorysanta i konstruktora. W ef[...]

Nieniszczące badania przegród budowlanych za pomocą termografii aktywnej DOI:10.15199/33.2015.10.19


  Jedną z nieniszczącychmetod badania przegród budowlanych o nieznanej strukturze jest termografia aktywna w trybie odbiciowym.Metodę tę zastosowano do badaniamodeli ściany betonowej, z płyt OSB oraz płyt g-k z zamodelowanymi wtrąceniamimateriałowymi o znacznie różniących sięwłaściwościach cieplnych. Badanie w komorach klimatycznych polegało na nagrzewaniu modelu ściany impulsem ciepła o mocy 7,2 kW, a następnie rejestrowaniu termogramów podczas stygnięcia ściany, w stałych odstępach czasu za pomocą kamery termowizyjnej. Na podstawie zarejestrowanego na termogramach rozkładu temperatury wnioskowano o właściwościach cieplnych i położeniu defektów podpowierzchniowych. Słowa kluczowe: przegrody budowlane, badania termowizyjne, termografia aktywna.Tradycyjne termowizyjne badania budynków i innych obiektów budowlanych polegają na identyfikacji rozkładu temperatury na ich powierzchniach granicznych, tj. na powierzchni zewnętrznej i od strony pomieszczenia, bez kontrolowanej zewnętrznej ingerencji i stymulacji cieplnej w ich stan termodynamiczny [3]. Na podstawie otrzymanego powierzchniowego rozkładu temperatury (termogramu) badanej przegrody budowlanej wnioskuje się o stanie izolacyjności cieplnej przegrody (ocena jakościowa). W praktyce oznacza to, że termiczną obudowę budynków bada się "w stanie takim, jaki jest", bez dodatkowego kontrolowanego wymuszenia termicznego. Tego typu badania budynków są badaniami klasycznymi, od wielu lat najczęściej stosowanymi i umownie określanymi jako "termografia w podczerwieni" lub "badania termowizyjne". Termografia aktywna służy do wykrywania defektów lub wtrąceń materiałowych w przypowierzchniowej warstwie badanego materiału (przegrody budowlanej) oraz do wyznaczania nieznanych właściwości cieplnych materiałów tworzących badany element. Metoda aktywna termografii w podczerwieni polega na świadomym i kontrolowanymzewnętrznymwymuszaniu (wzbudzaniu) cieplnym badanego elementu źródłem[...]

Wpływ systemów pasywnej kontroli zysków słonecznych na bilans energetyczny budynków oraz komfort cieplny i wizualny użytkowników DOI:10.15199/33.2015.10.20


  Zyski słoneczne w skali roku w budynkach o dużym stopniu przeszklenia elewacji mogą być kształtowane przez odpowiednie konstrukcje zacieniające, a w tymprzez nadwieszenia horyzontalne (pozwalają na kontrolę zysków cieplnych od promieniowania słonecznego w okresie letnim oraz redukcję strat ciepła w zimie). Dzięki temu można istotnie zmniejszyć roczne zapotrzebowanie na energię w budynkach. Poza oczywistymwpływemsystemów zacieniających na bilans cieplny w skali roku, mają one wpływ na komfort cieplny i wizualny. Artykuł prezentuje wybrane wyniki kompleksowej analizy wpływu nadwieszeń zacieniających na roczny bilans cieplny budynków oraz na komfort cieplny i wizualny użytkowników. Słowa kluczowe: pasywne systemy słoneczne, nadwieszenia zacieniające, komfort cieplny, komfort wizualny.Wielkość i jakość przeszkleń ma istotny wpływ nie tylko na zapotrzebowanie budynku na energię do ogrzewania i chłodzenia, ale też na komfort cieplny przebywających w nim osób, i to zarówno zimą, jak i latem. Wpływ okien na odczucia cieplne ludzi objawia się w aspekcie pozytywnym i negatywnym [1, 2, 4, 6]. W zimie przewodzenie ciepła, w stopniu zależnym od jakości okien, powoduje obniżenie temperatury wewnętrznej powierzchni szyb poniżej temperatury powietrza w pomieszczeniu. Skutkiem tego może być lokalne radiacyjne ochładzanie ciała (asymetria promieniowania), znacząco wpływające na odczucia komfortu. W zimie dodatkową przyczyną lokalnego dyskomfortu spowodowanego przez okna są przeciągi, na jakie narażone są osoby siedzące w pobliżu okien. I to niekoniecznie z powodu nieszczelności okien, lecz typowych konwekcyjnych ruchów powietrza, wywołanych zwykle niższą od reszty przegród temperaturą szyb.Wzwiązku z tymistnieje potrzeba kontroli zysków słonecznych budynku. Jedną z możliwości kształtowania bilansu zysków słonecznych budynku w ciągu roku jest zastosowanie różnego rodzaju konstrukcji zacieniających. Mogą to być nadwieszenia poziome,[...]

 Strona 1