Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz DUBIEL"

CECHY POŁĄCZEŃ MODUŁÓW KONSTRUKCYJNYCH OBRABIAREK REKONFIGUROWALNYCH DOI:


  S t r e s z c z e n i e: W artykule zostaną omówione takie zagadnienia jak: - wymagania stawiane połączeniom konstrukcyjnym obrabiarek rekonfi gurowanych, - wpływ modułowości konstrukcji na dalszą możliwość rozbudowy obrabiarek już pracujących, w warunkach niewyspecjalizowanego montażu u odbiorcy, - zakres rozbudowy funkcjonalnej obrabiarek na przykładzie centrum tokarskiego Osa, - przykład rozbudowy o: podajniki przedmiotów obrabianych, podajniki rur, magazyny przedmiotów obrabianych, wrzecienniki przechwytujące i platformy narzędziowe. S ł o w a k l u c z o w e: modułowość konstrukcji, podajnik, rekonfi guracja obrabiarek A b s t r a c t: The paper presents: - requirements for structural connections reconfi gurable machine tools, - the impact of modular design further upgradeable machine already working under conditions of non-specialist installation at the customer, - the scope of the expansion of functional machine for example turning center Osa, - example of an expansion of: feeders workpieces, trays pipes, feeder workpiece, headstocks capture platform and tooling. K e y w o r d s: modular construction, feeder, reconfi guration of machine tool.Wstęp Budowa modułowa charakteryzuje się tym, że wymagana konstrukcja maszyny zawiera przygotowane wcześniej części, zespoły i mechanizmy, które w sposób jednoznaczny dają się zmontować. Budowa modułowa w porównaniu z indywidualnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi jest korzystniejsza ze względów techniczno-ekonomicznych, gdy wymagane warianty rozwiązań przewidziane w programie produkcyjnym zakładu mogą być dostarczone do odbiorcy w określonych ilościach, a wymagane zamówienia mogą być zrealizowane jednym lub kilkoma podstawowymi modułami, uzupełnionymi kilkoma modułami funkcjonalnymi. Budowa modułowa zapewnia możliwość przebudowy i rozbudowy odpowiedniego podsystemu konstrukcyjnego oraz daje możliwość współpracy z innymi podsystemami konstrukcyjnymi. Każdą konstrukcję modułową można [...]

MODERNIZACJA TOKARKI TUG1200 I UWARUNKOWANIA MONTAŻOWE JEJ NOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH DOI:


  W pracy przedstawiono możliwości modyfi kowania konstrukcji znanych maszyn technologicznych budowanych modułowo. Przedstawiono kierunek modyfi kacji obrabiarek, których komponenty są już wykonane, a dołożenie nowych modułów konstrukcyjnych rozszerza zakres zastosowania. Przedstawiono problemy jakie powstaną na skutek zwiększenia maksymalnej średnicy toczenia i zwiększenia długości toczenia. Będzie to wymagało rozszerzenia standardowego oprzyrządowania tokarki o podtrzymki stałe i ruchome oraz o podtrzymkę śruby tocznej. Przedstawiono problemy montażowe wynikające z wprowadzenia zestawu podtrzymek detalu i śruby tocznej dla istniejącej konstrukcji obrabiarki. S ł o w a k l u c z o w e: montaż, modyfi kacja konstrukcji, tokarka A b s t r a c t: Article covers topics dealing with possibility of rebuilding of the module-based machines. Modifi cation methods are presented in this paper. Moreover, increased functionality of rebuilt machines are described together with problems due to increased turning diameter and turning length, which requires modifi cation in lathe components. In addition, mounting issues of the new machine components are presented with additional accessories and components. K e y w o r d s: setup, construction rebuildin, lathe.Wstęp Modułowa konstrukcja maszyn i urządzeń [1-3] - w tym obrabiarek - jest powszechnie stosowana, co pozwala na budowanie maszyn na miarę aktualnych wymagań oraz modyfi kację konstrukcji w zależności od potrzeb. Modyfi kacja ta może dotyczyć nowej poprawionej konstrukcji, dzięki dołożeniu nowych modułów lub ich zastąpieniu. Niezwykle korzystne jest zastosowanie skonstruowanego korpusu i obudowy, jak również kupno wymaganych komponentów napędu i mechanizmu. Istnieje jeszcze inna droga postępowania, w której dla podstawowych (ze względu na funkcje) obrabiarek, można rozbudować już istniejącą obrabiarkę. Te obrabiarki nazywamy obrabiarkami rekonfi gurowalnymi lub przestawialnymi. W pracy zanalizo[...]

 Strona 1