Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krystyna SKOCZYLAS"

KOSZTY STANOWISKOWE W OPERACJACH MONTAŻU DOI:


  Artykuł przedstawia różnorodność kosztów występujących w obliczeniach kosztu realizacji operacji technologicznych. Omówienie to zawiera spojrzenie z perspektywy układu rodzajowego i kalkulacyjnego kosztów. Z uwagi na aktualną tendencję automatyzacji produkcji zwraca uwagę na różnice w podziale kosztów, odnoszące się do operacji montażu realizowanych manualnie oraz w sposób automatyczny. Przedstawione omówienie kosztów jest wstępem do przygotowania matematycznego modelu kosztów stanowiskowych procesu wytwarzania.Wstęp Każda działalność gospodarcza przedsiębiorstwa związana jest z ponoszeniem kosztów. Koszty defi niowane są jako wyrażone w pieniądzu zużycie środków i przedmiotów pracy, usług obcych oraz samej pracy, jak również niektóre wydatki, które nie są wynikiem zużycia, np. podatki od nieruchomości [1]. Koszty powstają wyłącznie na skutek zużycia związanego z działalnością przedsiębiorstwa w określonej jednostce czasu, w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Wyrażenie zużycia różnych czynników produkcji w postaci kosztów daje m.in. możliwość oceny opłacalności zastosowania różnych form i metod działania, możliwość porównania wielkości zużycia i osiągniętych efektów, ocenę opłacalności zamiany jednych materiałów na inne, zastąpienia pracy ręcznej automatyczną, czy też porównania zużycia wielkości ponoszonych kosztów na tle konkurencji [6]. W każdym z wymienionych przypadków zachodzi potrzeba odpowiedniej identyfi kacji ponoszonych kosztów oraz właściwego ich rozdziału i zakwalifi kowania. Tego typu podejście pozwala na wiarygodne ustalenie wielkości kosztów, odnoszących się do wybranych obszarów i na tej podstawie podejmowanie dalszych działań. Klasyfikacja kosztów oraz kalkulacja kosztów własnych produkcji Koszty produkcji związane są przede wszystkim z zastosowanymi materiałami, technologicznością produktu, skalą produkcji, kosztami pracy, skutecznością i efektywnością fi rmy [4]. Ze względu na różnorodność ponoszonyc[...]

AUTOMATYZACJA OBLICZEŃ ISTOTNOŚCI WPŁYWU PARAMETRÓW W PROCESACH WYTWARZANIA DOI:


  Artykuł zwraca uwagę na pracochłonność obliczeń występujących w badaniach istotności wpływu parametrów w procesach wytwarzania. Prezentuje autorskie oprogramowanie, służące do szybkiego i dokładnego przeprowadzenia obliczeń wg procedur dla programów statycznych randomizowanych - kompletnego, blokowego oraz kwadratu łacińskiego. Układ grafi czny oprogramowania odpowiada bezpośrednio schematowi postępowania zawartemu w literaturze. Tego typu podejście nie wymaga dodatkowej nauki obsługi komercyjnego oprogramowania oraz ułatwia prowadzenie analiz.Badanie istotności wpływu parametrów na proces wytwarzania jest ważnym elementem w pracach optymalizacyjnych procesów obróbki. Poprzedza etap przygotowania modelu procesu i bazując na obliczeniach wariancji, ukazuje najistotniejsze parametry z punktu widzenia statystyki matematycznej. Dostępna literatura [1-6] szczegółowo omawia tok obliczeń istotności wpływu parametrów procesu, który jest wykorzystywany w wielu pracach badawczych. Obliczenia wariancji mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem komercyjnego oprogramowania [7]. Metodyka postępowania odbiega jednak od prezentowanej w literaturze. Dodatkowo, oprócz posiadania licencji zachodzi konieczność opanowania specyfi ki obsługi danej aplikacji. Obliczenia można przeprowadzić również w sposób ręczny, bazując na literaturze. Należy jednak zaznaczyć, że przy tak dużej ilości obliczeń trudno ustrzec się pomyłek, a ponadto, stosowanie zaokrągleń dla uzyskiwanych wartości pośrednich sprawia, że końcowe wyniki obarczone są błędami [8]. Z tego też względu opracowano autorskie oprogramowanie do obliczeń istotności wpływu, zachowując literaturowe schematy postępowania. Pre[...]

 Strona 1