Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ KOCHAŃSKI"

Opracowanie metody wizyjnej do identyfikacji oznaczeń matryc DOI:10.15199/24.2016.1.5


  W niniejszym opracowaniu autorzy prezentują metodę pozwalającą na łatwą identyfikację oznaczeń matryc i sprawne wprowadzanie danych do systemu komputerowego. Opracowana metoda polega na wykorzystaniu istniejącego rozwiązania znaczników nanoszonych laserowo, które do tej pory były trudne w identyfikacji przez brak wyraźnego kontrastu wizualnego w stosunku do powierzchni narzędzia. Zaproponowana została w tym zakresie metoda napylania specjalnego proszku, który w łatwy sposób wnika w zagłębienia naniesionych oznaczeń nadając im idealny kontrast do identyfikacji. W kolejnym kroku zaproponowano metodę wizyjną rozpoznawania oznaczeń bazującą na zapisanym obrazie z wyraźnie widocznym oznaczeniem. Napylanie oraz identyfikacja wizyjna przeprowadzane są automatycznie, co znacznie usprawnia cały proces akwizycji danych. W uzupełnieniu do zaproponowanego rozwiązania zaprojektowano uchwyt ręczny sprzężony z komputerem umożliwiający sprawne operowanie w trudno dostępnych obszarach magazynowych i przestrzeniach hali produkcyjnej. In the article the authors present a method of metal forming tools identification. The proposed method uses existing solution of applied laser tags, which until now were difficult to identify by the lack of a clear optical contrast between the tool surface and the markings. Therefore, it has been proposed a method of spraying a special powder which easily penetrates into the cavities of indications, giving them a perfect contrast to identification. In the next step a vision method of recognizing the signs based on the recorded image with a clearly visible marking is proposed. Spraying and vision identification are carried out automatically, which significantly streamlines the entire process of data acquisition. Additionally, a hand grip coupled with a computer was designed to allow smooth operation in confined spaces, storage areas and production hall. Słowa klucze: znakowanie matryc, system wizyjny, narzędzia do obróbki plastycz[...]

Modelowanie parametrów procesu wykrawania dla różnych stanów zużycia stempla DOI:10.15199/148.2016.5.1


  W pracy przedstawiono wyniki modelowania numerycznego procesu wykrawania blach elektrotechnicznych dla różnych stanów zużycia narzędzia. Uzyskane wyniki modelowania zestawiono z wynikami pomiarów dla procesu rzeczywistego. Wyznaczone przebiegi sił działających na stempel posłużyły do ustalenia wskaźnika przyrostu zużycia (WPZ), który może zostać wykorzystany w autonomicznych systemach nadzorowania procesu wykrawania. Słowa kluczowe: wykrawanie, monitorowanie procesu, zużycie narzędzi.Silniki i maszyny elektryczne wykonywane są z cienkich elementów wykrawanych z blach stalowych o dużej zawartości krzemu, a następnie łączonych w pakiety. Przykład takiego elementu pokazano na rys. 1. Blachy, z których wykrawane są elementy wirnika lub stojana, są powleczone specjalnym nieprzewodzącym pokryciem. Zarówno pokrycie, jak i wysoka zawartość krzemu w stali, z której wykonane są elementy pakietu, służą poprawie własności magnetycznych elementów silnika. W trakcie pracy silnika, w obecności pola magnetycznego stojana powstają prądy wirowe wytwarzające ciepło. Mechanizm ten powoduje spadek sprawności silników. Straty powstałe w wyniku działania prądów wirowych sięgają nawet kilkunastu procent ogólnych strat [1]. Wysoka zawartość krzemu może wpływać na wielkości zgniotu krytycznego, pozwalającego na uzyskanie izotropowych własności magnetycznych blachy [2], a specjalne pokrycia izolują cienkie elementy i ograniczają drogi przemieszczania się prądów wirowych, jak pokazano na rys. 2a [3]. Czynnikiem obniżającym sprawność silnika są zadziory powstające w procesie wykrawania blachy. Po wykrawaniu blachy są one pakietowane w bloki tworzące wirnik lub stojan silnika. Jak wykazały badania, po pakietowaniu zadziory tworzą mostki zmieniające rozkład prądów wirowych w pakietach (rys. 2b). Zjawisko to szczególnie uwydatnia się w przypadku maszyn zasilanych napięciem zmiennym o częstotliwości około 50 Hz. Dla bardzo wysokich częstotliwości napięcia ([...]

Badanie procesu cięcia i analiza metalograficzna stali elektrotechnicznej M600-50A dla różnych technologii wykonania DOI:10.15199/148.2018.4.2


  Obecnie technologia wykonania wielu podzespołów mechanicznych i urządzeń elektrycznych, takich jak: elementy mocujące i ustalające w konstrukcji samochodów czy wirniki silników lub rdzenie transformatorów, opiera się na zastosowaniu procesu wykrawania. Funkcjonalność tych podzespołów jest ściśle związana z jakością wykonania wykrawanych elementów [1], stąd niezmiernie ważne jest odpowiednie zaprojektowanie narzędzi oraz procesu technologicznego wykonania tych części. Cięcie jest operacją poprzedzającą właściwy proces, którego wynik jest ściśle związany z prawidłowością przebiegu tej operacji. Jednym z czynników ograniczających prawidłowy przebieg cięcia jest zbyt duży zadzior na krawędzi cięcia. Powoduje on niedokładne przyleganie blach, a w przypadku konieczności składania ich w pakiecie stanowi przeszkodę jakościową dotyczącą tolerancji geometrycznej w procesie składania i montowania w układach mechanicznych lub elektrycznych [2] wykonanych tą techniką elementów. Rozwiązanie tego problemu było tematem wcześniejszych badań zespołu, w wyniku czego opracowano informacje na temat różnic własności mechanicznych w stali elektrotechnicznej M600 zakupionej od różnych dostawców [3]. Aktualnie, powszechnie stosowanym podejściem w ocenie jakości dostarczanej blachy jest rozpatrywanie własności elektromagnetycznych. Okazuje się jednak, że podejście takie jest niewystarczające. Własności mechaniczne, takie jak wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie czy twardość, są powszechnie stosowanymi wielkościami będącymi parametrami odbioru materiału od dostawcy. Przeprowadzone przez autorów wstępne badania w tym zakresie wykazały znaczące różnice w ich własnościach mechanicznych. Kolejne badania miały na celu określenie bardziej szczegółowych różnic w skali mikro (ilościowe badania metalograficzne) i makro (badania technologiczne). 26 TECHNOLOGIE rok wyd. LXXVII - zeszyt 4/2018 Zaproponowana została metodyka polegająca na określeniu skal[...]

Badanie wybranych własności blach elektrotechnicznych DOI:10.15199/48.2017.07.21

Czytaj za darmo! »

Sprawność silnika elektrycznego, moc maksymalna, ciągła jest zależna miedzy innymi od takich czynników jak straty w uzwojeniu stojana, straty cieplne, straty generowane przez niewłaściwy montaż, jak również straty pochodzące od prądów wirowych i związane z koniecznością silniejszego przemagnesowywania. Obecnie ocenia się, że ok. 5% energii elektrycznej w Europie są to straty generowane w rdzeniach z materiałów magnetycznie miękkich [1]. Wzrost zainteresowania silnikami o wysokiej sprawności klasy Super lub Premium zmusza producentów do wprowadzania licznych zmian znacząco obniżających sumaryczne straty, w tym zapobiegających tworzeniu się mostków pomiędzy blachami tworzącymi pakiet wirnika, stojana lub transformatora. Powstawanie takich mostków jest, między innymi, następstwem tworzenia się zadziorów w procesie wykrawania elementów pakietu [2]. Tworzenie się zadziora i jego wielkość zależy od parametrów procesu wykrawania oraz własności mechanicznych blach elektrotechnicznych, z których wycinane są elementy. Normy określają własności magnetyczne i elektryczne blach elektrotechnicznych [3], ale nie określają ich własności mechanicznych. Producenci blach jeśli już podają w specyfikacjach własności mechaniczne swoich blach, to zazwyczaj są one szacunkowe i obejmują bardzo szeroki zakres wartości, stąd też znacząco utrudnione jest modelowanie oraz opracowywanie zaleceń dla takiego procesu [4] W artykule przeprowadzono badania i przedstawiono porównawczo uzyskane wyniki dla blachy elektrotechnicznej M600-50A pochodzącej od czterech różnych dostawców. Pogarszanie właściwości magnetycznych i elektrycznych w procesach wytwarzania pakietów Ocena właściwości blach elektrotechnicznych jest oceną w skali makro. Przekształcanie wielkoformatowych blach w pakiety magnetyczne rdzeni: do transformatorów i silników wiąże się najczęściej z procesami wykrawania mechanicznego skomplikowanych profili o niewielkich wymiarach powodujących duże[...]

 Strona 1