Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Analiza wyników badań aerodynamicznych wywietrzaka grawitacyjnego nowego typu ‒ Adam Deska, Adam Rubnikowicz

Analiza wyników badań aerodynamicznych wywietrzaka grawitacyjnego nowego typu DOI:10.15199/9.2018.9.6

Czytaj za darmo! »

Wentylacja grawitacyjna często nie spełnia wymagań co do ilości powietrza wentylacyjnego określonych w Polskich Normach czy Rozporządzeniu [8], [11]. Jest to spowodowane zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a także coraz szczelniejszą stolarką okienną. Dodatkowym czynnikiem są duże opory kanału wentylacyjnego w stosunku do ciśnienia grawitacyjnego wynikającego z różnicy ciśnienia między środowiskiem zewnętrznym i wewnętrznym oraz wysokości kanału wentylacyjnego. Wentylacja naturalna jest najbardziej efektywna w porze zimowej. W tym okresie największa jest różnica między temperaturą powietrza w pomieszczeniu i powietrza zewnętrznego. Jednak efektywność działania wentylacji jest najbardziej pożądana w okresie letnim, gdy różnica temperatury jest mniejsza. Mała różnica temperatury powoduje obniżenie ciśnienia czynnego w kanale wentylacyjnym, co skutkuje obniżeniem strumienia objętości powietrza wentylacyjnego [6], [10], [14]. Jednym ze sposobów poprawy działania wentylacji grawitacyjnej jest zastosowanie nasad kominowych, zwanych dalej wywietrzakami. Wywietrzaki dzięki wykorzystaniu ciśnienia dynamicznego wiatru zapewniają dodatkowe ciśnienie czynne grawitacyjne w kanale wentylacyjnym. Producenci wywietrzaków grawitacyjnych prześcigają się w tworzeniu nowych konstrukcji, których zadaniem jest wspomaganie działania wentylacji grawitacyjnej, przy czym poszukują rozwiązań atrakcyjnych pod względem wizualnym. W artykule przedstawiono wyniki badań wywietrzaka nowego typu (DUO-150), który jest zmodyfikowaną wersją znanej konstrukcji wywietrzaka typu T. Prezentowane wyniki badań odnoszą się do nawiewu strugi powietrza w płaszczyźnie poziomej. Natomiast zmiennymi są prędkość nawiewu strugi powietrza w obrębie badanego wywietrzaka oraz poziom infiltracji powietrza do modelu pomieszczenia (rys. 1). Szczelność modelu pomieszczenia regulowano za pomocą przesłon dławiących. Przesłony były zmieniane w kieszeni zlokalizowanej od zawietrzn[...]

Wpływ zmiany kierunku i prędkości wiatru na charakterystykę nasady kominowej typu H DOI:10.15199/9.2017.12.6


  Wentylacja grawitacyjna opiera się na działaniu: ciągu kominowego wynikającego z różnicy gęstości powietrza w budynku i jego otoczeniu oraz ciśnienia powstającego wskutek oddziaływania wiatru na powłokę budynku i zwieńczenie przewodu kominowego. O ile pierwszy z tych czynników daje się dość łatwo uwzględnić, to drugi wymyka się z ram typowych analiz inżynierskich. Przyczynami są przypadkowy charakter zjawisk atmosferycznych [1], [3] oraz wpływ bezpośredniego otoczenia budynku (np. rodzaj zabudowy) i jego kształtu (np. geometrii dachu) na opływ powietrza. Sprawdzoną metodą ograniczenia niekorzystnego działania wiatru są nasady kominowe. Traktuje się je także jako receptę na pogorszenie działania wentylacji grawitacyjnej w okresach przejściowych i letnich, oraz w budynkach z bardzo krótkimi przewodami kominowymi. Pomimo, że główną przyczyną istnienia nasad kominowych jest wiatr, okazują się one dość wrażliwe na jego działanie. Zjawisko to doskonale ilustruje nasada kominowa typu H. 2. Nasada kominowa typu H Nasada kominowa typu H zalicza się, zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną w [1], do nasad anizotropowych. CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/12 (2017) 523 przy kierunku wiatru równoległym do osi ramienia poprzecznego RH (rys. 3), drugiego zawietrznego ramienia pionowego RV w obszar zawirowań wytworzonych przez nawietrzne ramię RV i przewód wywiewny PW. Hipoteza ta została wstępnie potwierdzona próbą z wykorzystaniem dymu (rys. 2) oraz wieloma badanami stanowiącymi kanwę niniejszego artykułu. 3. Model, stanowisko badawcze i przebieg bad[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Badania właściwości materiałowych rur wykonanych z jednorodnych tworzyw sztucznych stosowanych w instalacjach grzewczych DOI:10.15199/9.2107.7.1

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Tworzywa sztuczne, dzięki swoim zaletom skutecznie zastępują stal w instalacjach ogrzewczych i ciepłej wody użytkowej. Producenci tworzą coraz bardziej doskonałe 272 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 48/7 (2017) systemy rur i kształtek wykonywanych z polimerów lub kompozytów tworzywa z aluminium czy włókna szklanego. W tabeli 1 zamieszczono właściwości materiałowe podawane w katalogach producentów systemów instalacyjnych, które są niezbędne przy określaniu kompensacji wydłużeń instalacji pod wpływem zmian temperatury [1], [2], [3], [4], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [14]. Instalacje z tworzyw sztucznych mają wiele zalet w stosunku do wykonanych ze stali lub miedzi: są lekkie, łatwe w montażu, mają gładką powierzchnię wewnętrzną, co znacząco obniża opory przepływu czynnika, a tym samym i straty ciśnienia oraz wykazują odporność na korozję. Wadami instalacji wykonanych z polimerów są procesy starzeniowe, brak odporności na promieniowanie UV, przepuszczalność gazów z otoczenia zewnętrznego oraz konieczność kompensacji wydłużeń liniowych wraz ze zmianą ich temperatury pracy. Zapewniając poprawność działania i trwałości instalacji należy zadbać o właściwą kompensację wydłużeń prostych odcinków rurociągów. Producenci podają w katalogach zasady kompensacji wydłużeń liniowych zamieszczając informacje w formie współczynników, tabel bądź w postaci wykresów lub wzorów obliczeniowych. Zasady te opierają się na odczytywaniu lub obliczaniu wartości przyrostów wydłużeń przewodów Δl wskutek wzrostu temperatury (różnica między temperaturą montażu a pracy instalacji): (1) gdzie: Δl - przyrost długości rurociągu między podporami stałymi, mm, L - długość odcinka rury podlegającej kompensacji, m, l =  Lt α - współczynnik liniowej wydłużalności termicznej tworzywa, mm/(m·K), Δt - różnica temperatury montażu i eksploatacji instalacji, K. W poradnikach projektanta przy obliczaniu długości ramie[...]

CIEPŁOWNICTWO OGRZEWNICTWO WENTYLACJA ROCZNY SPIS TREŚCI 2013 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING nr str. Doświadczenia HOBAS w realizacja rurociągów osłonowych . 1 II okł. Kilka słów komentarza - Krzysztof Skoczyński CEGA Sp. z o.o . . 1 2 Wybrane zagadnienia magazynowania ciepła - przegląd stosowanych materiałów. Selected Problems of Heat Storage - a Review of Materials Used - Tadeusz Orzechowski, Katarzyna Stokowiec . . 1 3 Technologia, ekologia i ekonomia, czyli konflikt, którego nie ma. Technology, Ecology and Economy - Conflict which does not Exist - Zbigniew Juroszek . . 1 8 Inteligentne systemy informatyczne dla koncesjonowanego sektora ciepłowniczego. Intelligent Computer Systems for Licensed District Heating - Maciej Komosa, Wojciech Kiedrowski . . 2 47 Efekty modernizacji układów hydraulicznych wybranych ciepłowni. Część I. Effects of Mo-dernization Concerning Hydraulic Systems of Selected District Heating Plants. Part I - Andrzej Błaszczyk, Adam Papierski, Mariusz Susik, Radosław Cywka, Dariusz Woźniak . . 2 53 Efekty modernizacji układów hydraulicznych wybranych ciepłowni. Część II. Effects of Mo-dernization Concerning Hydraulic Systems of Selected District Heating Plants. Part II - Andrzej Błaszczyk, Adam Papierski, Mariusz Susik, Radosław Cywka, Dariusz Woźniak . . 3 91 Analiza pracy miejskiej ciepłowni opalanej biomasą i gazem ziemnym, powstałej w miejsce ciepłowni węglowej. Część I. Work Analysis of Municipal District Heating Plant Fuelled with Biomass and Natural Gas instead of Previous Coal Plant. Part I - Dorota Anna Krawczyk, Joanna Piotrowska-Woroniak . . 4 135 Ocena udziału, niezależnej od pogody, składowej zapotrzebowania na moc systemu ciepłowniczego. Estimation of weather independent part of heat loads of district heating system, related to hot tap-water consumption and technological needs - Marian Hopkowicz, Krzysztof Pytel . . 4 139 Gazowe układy mini- i mikrokogeneracyjne. Mini and Micro-Cogeneration Gas Systems - Piotr Ziembicki, Jan Bernasiński . 5 [...]

Charakterystyki aerodynamiczne wybranych wywietrzników kominowych

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań pięciu najbardziej rozpowszechnionych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń, używanych do wspomagania wentylacji grawitacyjnej i zabezpieczania przewodów kominowych przed pojawieniem się w nich odwrotnego kierunku ruchu powietrza lub gazów spalinowych. Urządzenia te noszą różne nazwy: wywietrzniki, wywietrzaki, nasadki kominowe i inne. Montowane są jako przedłużenie i zak[...]

Wpływ kąta pochylenia ramion bocznych (zwichrowania) na charakterystykę nasady kominowej typu H DOI:10.15199/9.2018.1.5


  1. Wstęp Typowym rozwiązaniem poprawiającym działanie wentylacji grawitacyjnej są nasady kominowe. Jednym z ich najpopularniejszych rozwiązań jest nasada typu H. Ma ona wiele zalet [1], [3], spośród których można wyróżnić wytwarzanie wysokiego podciśnienia. Jej charakterystyka wykazuje jednak silną zależność wytwarzanego podciśnienia od kierunku działania wiatru, także w płaszczyźnie poziomej. Jest to typowa wada nasad dachowych nie mających osiowej symetrii. W przypadku nasady typu H powodem obniżenia o ponad 50% wytwarzanego podciśnienia jest zacienienie aerodynamiczne [1] zawietrznego ramienia pionowego RV przez ramię nawietrzne RV i przewód wywiewny PW (rys. 1). Poznanie przyczyn pogorszenia działania, nasunęło pomysł rozwiązania tego problemu przez przeciwbieżne zwichrowanie ramion RV. Osiągnąć można, dzięki temu, odsunięcie dolnych wylotów nasady od strefy zawirowań powstających przy opływie wiatru wokół nasady oraz zmniejszenie niekorzystnego działania wiatrów zstępujących lub wstępujących jednocześnie na obydwa ramiona. Celem badań, przedstawionych w artykule, była ocena wpływu zwichrowania ramion RV (zmiana kąta δ) na charakterystykę aerodynamiczną nasady kominowej, wyrażoną zależnością Δp = f (V) i ocena praktycznego wykorzystania tego pomysłu. 2. Model, stanowisko badawcze i przebieg badań Badania wykonano na stanowisku do pomiaru: strumienia objętości powietrza V i podciśnienia Δp, wytwarzanych w nasadzie przez opływające je powietrze w warunkach izotermicznych. Konstrukcja stanowiska umożliwiała zmianę: kąta α (przez obrót nasady) w zakresie 0°÷360° i kąta napływu powietrza β (±30°). Model nasady kominowej o wymiarach podanych na rys. 1 wykonano z typowych kształtek wentylacyjnych, w sposób pozwalający na pełny obrót (zwichrowanie) ramion pionowych RV (kąt δ). Zdjęcie modelu przy ustawieniu kąta δ = 45° przedstawio[...]

Wybrane aspekty automatyzacji w badaniach wentylatorów na znormalizowanych stanowiskach pomiarowych


  W artykule przedstawiono wyniki badań parametrów aerodynamicznych wentylatora promieniowego z zastosowaniem zautomatyzowanego stanowiska pomiarowego, wykonane zgodnie z normą PN - ISO 5801:2008. Wentylatory przemysłowe. Badanie charakterystyk pracy na stanowiskach znormalizowanych. Pomiar wielkości bezpośrednich wykonywano za pomocą przetworników ciśnienia, mocy, prądu i napięcia rejestrując i przetwarzając mierzone wielkości poprzez stację akwizycji danych - SAD-2, wyposażoną w moduły ADAM 4000, zintegrowaną z komputerem PC z aplikacją pomiarowo- sterującą GeniDAQ firmy Advatech, wyposażoną w język programowania Visual Basic, co umożliwia napisanie programu do obliczania żądanych parametrów pracy wentylatora.POMIMO wieloaspektowego zastosowania wentylatorów, zarówno w przemyśle, jak i w systemach domowych, nie można uważać, że w sposób wyczerpujący opanowano wszystkie zagadnienia związane z konstrukcją, eksploatacją lub też z ich badaniami. Bardzo często podczas prowadzenia pomiarów aerodynamicznych wentylatorów ma się do czynienia z sytuacją, w której obserwuje się, że punkt pracy wentylatora odbiega od punktu, gdzie pracuje on z maksymalną sprawnością. W praktyce przemysłowej, najczęściej ze względu na brak metod szybkiego wyznaczania wielkości charakteryzujących pracę wentylatora (współpracującego również z siecią) pomijana jest kwestia sprawności całego układu. W takich układach technologicznych do pomiaru strumienia objętości stosowane jest najczęściej sondowanie sondą Prandtla wybranego przekroju pomiarowego (najbardziej dostępnego i zlokalizowanego najbliżej wlotu i wylotu wentylatora). Jednakże otrzymuje się wówczas bardzo duży zbiór danych pomiarowych, wymagających dalszej obróbki. W przypadku badań wentylatorów na znormalizowanych stanowiskach pomiarowych, zgodnie z normą PN ISO 5801:2008. Wentylatory przemysłowe. Badania charakterystyk na stanowiskach znormalizowanych, do pomiarów strumienia przepływającego po[...]

Wybrane problemy analizy kosztów awarii sieci ciepłowniczych DOI:10.15199/9.2018.8.1


  1. Ogólne zasady analizy kosztów Analiza kosztów opiera się na badaniu zachowania zagregowanego parametru sieci, tj. jednostkowego kosztu ciepła dla odbiorcy E. Koszt ten składa się z kosztów stałych (nakłady inwestycyjne, oprocentowanie kapitału, podatki itp.) oraz kosztów zmiennych dwojakiego rodzaju: ● zmiennych kosztów eksploatacji, ● kosztów całkowitych wynikłych z awarii. Podstawowe zależności matematyczne analizy kosztów (od momentu wytwarzania do dystrybucji) przedstawiono na rys. 1 [1]. Przyjmując, że w okresie eksploatacji dostarczono do odbiorcy ilość ciepła Q, jednostkowy rzeczywisty jego koszt E wyznacza się z zależności [2], [3]: (1) gdzie K0 ‒ rzeczywisty koszt ciepła dla odbiorcy. Rzeczywista cena (jaką płaci odbiorca ciepła) powinna być różnicą ceny umownej taryfowej za jednostkę ciepła kou i jednostkowych kosztów kar i odszkodowań kao, zwracanych za niedotrzymanie warunków dostawy ciepła, spowodowanych awarią [3]. Rys. 1. "Drzewo" kosztów [1], [2], [3]: Ko ‒ koszt ciepła dla odbiorcy, KEZN ‒ koszt energii, KWZN ‒ koszt wody uzupełniającej, KS ‒ koszt stały, KP ‒ koszt eksploatacji, KA ‒ koszt a[...]

WYDAWNICTWA DOI:


  Energetyka prosumencka Matrix computations Jan Popczyk, Krzysztof Dębowski, Robert Kucęba, Waldemar Jędrzejczak (praca zbiorowa pod redakcją): Energetyka prosumencka. Próba konsolidacji w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i technicznym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2016.We Wstępie prof. Jan Popczyk napisał: (…) Od 2000 roku (…) mechanizmy konkurencji na rynku energii elektrycznej słabną, na rynku grup interesów występuje za to ostra walka: o wsparcie (…), o zwolnienia z pełnych opłat kosztów zewnętrznych (…), a także o inne mechanizmy (…) zmniejszające przejrzystość rynku i w rezultacie umożliwiające subsydiowanie skrośne, zwłaszcza w czterech skonsolidowanych grupach energetycznych posiadających spółki operatorskie (…). Monografia zawiera następujące artykuły problemowe: Doktryna energetyczna. Wprowadzenie - artykuł problemowy (Jan Popczyk). Część I. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i przyrodnicze: Prosumenci grup interesu czy innowacyjne sieci społeczne? Refleksje wokół instytucjonalnego wsparcia proekologicznych instalacji OZE w Polsce (Adam Bartoszek). Od pasywnego konsumenta do prosumenta - rozwój presumpcji na współczesnym rynku (Felicjan Bylok). Zasady zrównoważonego rozwoju a rozwój energetyki prosumenckiej (Dorota Niedziółka). Energetyka prosumencka - perspektywy rozwoju, aspekty prawne, sieciowe i techniczne (Przemysław Zaleski). Kanały informacyjne w kształtowaniu postaw młodzieży w aspekcie przeciwdziałania niskiej emisji (Adam Sok[...]

 Strona 1  Następna strona »