Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Jakość powietrza w żłobku ‒ monitoring, ocena i rozwiązania problemów‒ Anna Ludwiczak, Aleksandra Płóciennik, Katarzyna Ratajczak, Magdalena Filipiak

ROCZNY SPIS TREŚCI 2018 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Ocena ryzyka eksploatacji sieci ciepłowniczych adaptacyjną metodą opartą na modelu. Muhlbauera. The Risk Assessment of District Heating Networks Using an Adaptive Method Based on the Muhlbauer’s Model - Małgorzata Kwestarz . 1 3 Izolacja cieplna ogrzewania usytuowanego w podłodze na gruncie. Thermal Insulation of the Floor Heating in the Floor on the Ground - Anna Justyna Werner- Juszczuk . 1 10 Wpływ lokalizacji grzejnika na komfort cieplny w pomieszczeniu z nawietrzakiem okiennym. The Influence of Radiator Location on Thermal Comfort in a Room With Window Vent - Dorota Machowska, Agnieszka Lechowska 1 15 Evaluation of Thermal Radiance of Clear Sky Models. Analiza równań opisujących zjawisko długofalowego promieniowania nieboskłonu - Ilona Rzeźnik, Wojciech Rzeźnik, Czesław Oleśkowicz Popiel 1 20 Wpływ produkcji chłodu z ciepła sieciowego na sektory energetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce. Impact of Chilled Water Production from Network Heat on Power and District Heating Sectors in Poland - Ryszard Zwierzchowski, Marcin Malicki . . . . . . . 2 43 Application of Negative Selection and Genetic Algorithms for the Protection of the Heat Source Control Process. Zastosowanie algorytmu selekcji negatywnej oraz algorytmu genetycznego do ochrony procesu sterowania źródłem ciepła - Jacek Marciniak . . . . 2 49 Straty ciepła w przewodach zbiorczych gruntowych źródeł ciepła. Heat Losses in Main Pipes of Ground Heat Exchangers ‒ Henryk G. Sabiniak, Wiktoria Kunikowska, Tomasz Adamiak 2 56 Pompa ciepła wykorzystująca energię wody termalnej na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego. The Heat Pump Using Thermal Waters for the Needs of a District Heating System - Piotr Kubski . 2 61 Wieloskrzydłowa stolarka okienna w budynkach mieszkalnych i jej właściwości cieplne. Multi-Wing Windows in Residential Buildings and its Thermal Properties -[...]

Jakość powietrza w żłobku - monitoring, ocena i rozwiązania problemów DOI:10.15199/9.2018.9.7

Czytaj za darmo! »

1. Wymagania w odniesieniu do jakości powietrza w żłobkach 1.1. Wymagania dotyczące stężenia dwutlenku węgla Zarówno w Polsce, jak i za granicą określane są wymagania w odniesieniu do strumienia powietrza wentylacyjnego oraz dopuszczalnych stężeń progowych dwutlenku węgla CO2 w powietrzu wewnętrznym. Zgodnie z polską normą PN-B-03430 [15] przyjmuje się minimalny strumień świeżego powietrza wentylacyjnego w budynkach użyteczności publicznej 20 m3/(h·os), z dopuszczalnym obniżeniem strumienia do 15 m3/h dla każdego dziecka. W obowiązujących warunkach technicznych [18] podano również krotność wymian do 2 na godzinę, w wyniku których wymagane jest doprowadzenie określonego strumienia świeżego powietrza. Jeżeli wentylacja naturalna nie spełnia tych wymagań konieczne jest zastosowanie wentylacji mechanicznej. Rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek [20] zobowiązuje do wietrzenia pomieszczeń, w których przebywają dzieci przynajmniej 4 razy w ciągu doby przez co najmniej 10 minut. Strumień powietrza ustalany WENTYLACJA · KLIMATYZACJA CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/9 (2018) 375 jest również na podstawie wyposażenia pomieszczeń [3], a także na podstawie normy PN-EN 15251 [16] (na podstawie kategorii pomieszczeń zależnie od stopnia zanieczyszczania, przy czym w artykule nie przytoczono tych wartości z uwagi na fakt, że nie są one obowiązujące oraz nie są odniesione bezpośrednio do budynków żłobków). Bardziej szczegółowe dane odnośnie do strumienia powietrza wentylacyjnego podane są w zagranicznych przepisach. Jedynie amerykańskie wytyczne AHRAE [1] określają wielkość strumienia powietrza dostarczanego bezpośrednio do pomieszczeń żłobkowych (dzieci do 4 lat) na poziomie 18 m3/(h·os) oraz 3,2 m3/(h·m2). Przepisy obowiązujące w Anglii i Walii [6] odnoszone są do wszystkich pomieszczeń o charakterze edukacyjnym i zalecają wy[...]

Spis treści rocznika 2016 DOI:


  Wykaz tytułów działów spisu treści 1. Od redakcji 2. Wywiady 2. Ludzie polskiej chemii 4. Listy do Redakcji 5. Wydarzenia 6. Komentarze 7. Personalia 8. Aktualności 9. Z życia SITPChem 10. Z życia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 11. Z historii chemii 12. Wspomnienia pośmiertne 13. Konferencje, targi, wystawy 14. Z półki księgarskiej 15. Z prasy zagranicznej 16. Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii 17. Polskie firmy chemiczne w Internecie 18. Artykuły sponsorowane 19. Prace naukowe: A) Rozwój, ekonomia i organizacja przemysłu chemicznego B) Baza surowcowa przemysłu chemicznego i tendencje jej rozwoju C) Intensyfikacja, modernizacja, wykorzystanie odpadów D) Technologia i chemia organiczna E) Polimery i tworzywa sztuczne F) Technologia i chemia nieorganiczna, elektrochemia G) Kataliza, procesy sorpcyjne, flotacja H) Aparatura, automatyka, inżynieria chemiczna I) Farmaceutyki i kosmetyki J) Biotechnologia K) Ochrona środowiska naturalnego w aspekcie przemysłu chemicznego L) Chemia rolno-spożywcza Ł) Inne dziedziny M) Alfabetyczny spis nazwisk autorów publikacji naukowych 1. Od redakcji 3, 171, 327, 683, 879, 1051,1250, 1427, 1643, 1859, 2135, 2386 2. Wywiady Wywiad z prof. dr hab. Barbarą Gworek Dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie 331 Wywiad z Panem prof. dr. hab. inż. Dariuszem Bogdałem, Dziekanem Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 1861 Wywiad z dr. inż. Krzysztofem Bajdorem, Dyrektorem Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie 2389 3. Ludzie polskiej chemii Prof. dr inż. Jan Legocki - mgr Anna Skurzewska 2394 4. Listy do Redakcji 648, 709 5. Wydarzenia III Kongres "Polska Chemia" - AJS 1253 XXV Kongres Techników Polskich i III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich - dr inż. Jerzy Polaczek 1260 Ruszyła nowa inwestycja w Grupie Azoty Puławy - dr inż. Jerzy Polaczek 1268 6. Komentarze [...]

Spis treści rocznika 2013


  1. Od redakcji 2. Ludzie polskiej chemii 3. Listy do Redakcji 4. Wydarzenia 5. Komentarze 6. Personalia 7. Aktualności 8. Z życia SITPChem 9. Z prac PIPC 10. Z historii chemii 11. Wspomnienia pośmiertne 12. Konferencje, targi, wystawy 13. Z półki księgarskiej 14. Z prasy zagranicznej 15. Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii 16. Polskie firmy chemiczne w Internecie 17. Artykuły sponsorowane 18. Prace naukowe: A) Rozwój, ekonomia i organizacja przemysłu chemicznego B) Baza surowcowa przemysłu chemicznego i tendencje jej rozwoju C) Intensyfikacja, modernizacja, wykorzystanie odpadów D) Technologia i chemia organiczna E) Polimery i tworzywa sztuczne F) Technologia i chemia nieorganiczna, elektrochemia G) Kataliza, procesy sorpcyjne, flotacja H) Aparatura, automatyka, inżynieria chemiczna I) Biotechnologia J) Ochrona środowiska naturalnego w aspekcie przemysłu chemicznego K)Chemia rolno-spożywcza L) Inne dziedziny L) Alfabetyczny spis nazwisk autorów publikacji naukowych 1. Od redakcji 2, 134, 286, 394, 583, 867, 1183, 1386, 1563, 1779, 1962, 2135, 2252 2. Ludzie polskiej chemii Profesor Edward Grzywa. Mąż stanu, naukowiec i pedagog - dr inż. Jerzy Polaczek 137 2366 92/12(2013) Dr inż. Jerzy Polaczek - dr Andrzej J. Szyprowski 397 3. Listy do Redakcji 1708, 2278, 2279 4. Wydarzenia Expochem 2013 - J.P. i AJS 402 Targi Eurolab 2013 - AJS 585 Jubileusz 65-lecia Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA - AJS 1185 Synthos rozpoczął budowę nowej wytwórni kauczuku - Z.M. 1187 5. Komentarze Trzecia rewolucja przemysłowa - dr inż. Ludwik M. Bednarz 5 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin - dr inż. Wojciech Domański 10 Na bezdrożach recyklingu. W poszukiwaniu strategii zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych - prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, dr Marta Kijeńska, mgr inż. Paweł Rejewski 172 Zagrożenia dla zdrowia stwarzane przez formaldehyd - dr Jolanta Skowroń 181 Wykorzys[...]

Spis treści rocznika 2010

Czytaj za darmo! »

Wykaz tytułów działów spisu treści 1. Od redakcji 2. Ludzie polskiej chemii 3. Wywiady 4. Wydarzenia 5. Listy do Redakcji 6. Komentarze 7. Personalia 8. Aktualności 9. Z życia SITPChem 10. Z prac PIPC 11. Z historii chemii 12. Wspomnienia pośmiertne 13. Konferencje, targi, wystawy 14. Z półki księgarskiej 15. Z prasy zagranicznej 16. Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii 17. Pisma chemiczne w Internecie 18. Artykuły sponsorowane 19. Prace naukowe: A) Rozwój, ekonomia i organizacja przemysłu chemicznego B) Baza surowcowa przemysłu chemicznego i tendencje jej rozwoju C) Intensyfikacja, modernizacja, wykorzystanie odpadów D) Technologia i chemia organiczna E) Polimery i tworzywa sztuczne F) Technologia i chemia nieorganiczna, elektrochemia G) Kataliza, procesy sorpcyjne, flotacja H) Aparatura, automatyka, inżynieria chemiczna I) Biotechnologia J) Ochrona środowiska naturalnego w aspekcie przemysłu chemicznego K) Inne dziedziny L) Alfabetyczny spis treści według nazwisk autorów 1. Od redakcji 2, 82, 186, 267, 634, 754, 870, 990, 1112, 1258, 1383, 1606 2. Ludzie polskiej chemii Prof. dr hab. inż. Henryk Zieliński - Jerzy Polaczek 762 Doc. dr inż. Stanisława Heilpern - Jerzy Polaczek 766 Prof. dr hab. Bogdan Marciniec - Jerzy Polaczek 1131 3. Wywiady Wywiad z Panem dr. inż. Markiem Ściążko, dyrektorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu - Andrzej Szyprowski 757 4. Wydarzenia Posiedzenie Rady Programowej "Przemysłu Chemicznego - JP 3 XXXIV Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne "Chemistry for Agriculture" - AJS 268 Expochem 2010 - Redakcja 637 Eurolab 2010 - AJS 642 Ogólne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego - JP 993 29. Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego - AJS 569 Nowa instalacja kwasu azotowego w ZAK S.A. w Kędzierzynie-Koźlu - AJS 1573 Oficjalne otwarcie dwóch nowych zakładów firmy BASF w Śremie - AJS 1575 Światowy Zjazd Inżynierów P[...]

Spis treści rocznika 2014 DOI:


  Wykaz tytułów działów spisu treści 1. Od redakcji 2. Ludzie polskiej chemii 3. Listy do Redakcji 4. Wydarzenia 5. Komentarze 6. Personalia 7. Aktualności 8. Z życia SITPChem 9. Z życia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 10. Z historii chemii 11. Wspomnienia pośmiertne 12. Konferencje, targi, wystawy 13. Z półki księgarskiej 14. Z prasy zagranicznej 15. Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii 16. Polskie firmy chemiczne w Internecie 17. Artykuły sponsorowane 18. Prace naukowe: A) Rozwój, ekonomia i organizacja przemysłu chemicznego B) Baza surowcowa przemysłu chemicznego i tendencje jej rozwoju C) Intensyfikacja, modernizacja, wykorzystanie odpadów D) Technologia i chemia organiczna E) Polimery i tworzywa sztuczne F) Technologia i chemia nieorganiczna, elektrochemia G) Kataliza, procesy sorpcyjne, flotacja H) Aparatura, automatyka, inżynieria chemiczna I) Biotechnologia J) Ochrona środowiska naturalnego w aspekcie przemysłu chemicznego K) Chemia rolno-spożywcza L) Inne dziedziny L) Alfabetyczny spis nazwisk autorów publikacji naukowych 1. Od redakcji 2, 126, 266, 399, 595, 815, 1059, 1243, 1494, 1654, 1778, 2004 2. Ludzie polskiej chemii Dr inż. Konrad K. Jaskóła - dr Andrzej Jan Szyprowski 269 Mgr inż. Aleksander Puchowicz - dr inż. Jerzy Polaczek 597 3. Listy do Redakcji 4. Wydarzenia Ogólne Zgromadzenie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego - AJS 1061 Kongres Polska Chemia 2014 - AJS 1245 Nowa Fabryka katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej - AJS 1250 5. Komentarze Chemiczny terroryzm żywnościowy i metoda CHEM-CARVER+Shock - dr hab. Małgorzata Wiśniewska 5 Problemy polskich przedsiębiorstw związane z rejestracją w REACH… i nie tylko - mgr inż. Paulina Porębska-Sęktas, mgr Marcela Palczewska-Tulińska, mgr inż. Andrzej Krześlak, mgr Izabela Ostrowska 10 COP 19 w Warszawie. Walka z klimatem i klęska "zielonych" - dr inż. Ludwik M. Bednarz 129 Co to jest pH? Kłopoty chemików z logarytmami - prof. dr[...]

Spis treści rocznika 2015 DOI:


  Wykaz tytułów działów spisu treści 1. Od redakcji 2. Wywiady 3. Ludzie polskiej chemii 4. Listy do Redakcji 5. Wydarzenia 6. Komentarze 7. Personalia 8. Aktualności 9. Z życia SITPChem 10. Z życia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego 11. Z historii chemii 12. Wspomnienia pośmiertne 13. Konferencje, targi, wystawy 14. Z półki księgarskiej 15. Z prasy zagranicznej 16. Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii 17. Polskie firmy chemiczne w Internecie 18. Artykuły sponsorowane 19. Prace naukowe: A) Rozwój, ekonomia i organizacja przemysłu chemicznego B) Baza surowcowa przemysłu chemicznego i tendencje jej rozwoju C) Intensyfikacja, modernizacja, wykorzystanie odpadów D) Technologia i chemia organiczna E) Polimery i tworzywa sztuczne F) Technologia i chemia nieorganiczna, elektrochemia G) Kataliza, procesy sorpcyjne, flotacja H) Aparatura, automatyka, inżynieria chemiczna I) Farmaceutyki i kosmetyki J) Biotechnologia K) Ochrona środowiska naturalnego w aspekcie przemysłu chemicznego L) Chemia rolno-spożywcza Ł) Inne dziedziny M) Alfabetyczny spis nazwisk autorów publikacji naukowych 1. Od redakcji 2, 110, 226, 430, 635, 831, 1034, 1215, 1439, 1631, 1879, 2055 2. Wywiady Wywiad z dr. inż. Aleksandrem Sobolewskim dyrektorem Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu 430 3. Ludzie polskiej chemii Mgr inż. Tadeusz Nowakowski - dr inż. Jerzy Polaczek 229 Prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Ściążko - dr inż. Aleksander Sobolewski 438 4. Listy do Redakcji 5. Wydarzenia Otwarcie nowej wytwórni plastyfikatorów nieftalanowych w Kędzierzynie-Koźlu - AJS 833 Solvay rozpoczyna w Polsce produkcję krzemionki o dużej dyspersji - dr inż. Jerzy Polaczek 1217 Uruchomienie wytwórni kauczuków w zakładach Synthos - dr inż. Jerzy Polaczek 1639 Nowa wytwórnia poliamidu PA6 w Grupie Azoty - AJS 1640 Nowa wytwórnia nawozów w Puławach oddana do użytku - dr inż. Jerzy Polaczek 1881 Air Liquide uruchomił nową jednostkę rozdziału powiet[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Targi POLIGRAFIA - sztuka pięknego druku


  Liderzy rynku, nowoczesne rozwiązania techniczne, maszyny i urządzenia poligraficzne oraz wiele ciekawych wydarzeń towarzyszących - tak zapowiada się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych Poligrafia. Ta planowana na 12-15 kwietnia wystawa jest gwarancją nawiązania wielu lukratywnych kontaktów biznesowych oraz zapoznania się z nowościami rynkowymi. Kwietniowa POLIGRAFIA jest niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem przemysłu poligraficznego w Polsce. Odbywa się co dwa lata, co odpowiada cyklowi w jakim pojawiają się nowości rynkowe. Na ponad miesiąc przed targami swoją obecność potwierdziło już blisko 300 wystawców, i w dalszym ciągu napływają nowe zgłoszenia. W Poznaniu pojawi się zdecydowana większość stałych, w tym tych najbardziej renomowanych wystawców oraz nowi uczestnicy. "W gronie tegorocznych wystawców znajdą się też takie firmy, które gościć będziemy po raz pierwszy. Takie zgłoszenia bardzo nas cieszą" - mówi Jerzy Kaczmarek, dyrektor projektu. Tradycyjnie trzy pawilony zapełnią stoiska wystawców, oferujących najnowsze rozwiązania i technologie z obszaru przygotowania do druku, maszyn drukujących i obróbki po druku oraz materiałów i usług poligraficznych. Synergia poligrafii i reklamy Równol[...]

Spis treści rocznika 2012


  Wykaz tytułów działów spisu treści 1. Od redakcji 2. Ludzie polskiej chemii 3. Wywiady 4. Listy do Redakcji 5. Wydarzenia 6. Komentarze 7. Personalia 8. Aktualności 9. Z życia SITPChem 10. Z prac PIPC 11. Z historii chemii 12. Wspomnienia pośmiertne 13. Konferencje, targi, wystawy 14. Z półki księgarskiej 15. Z prasy zagranicznej 16. Wybrane zgłoszenia patentowe z dziedziny chemii 17. Polskie firmy chemiczne w Internecie 18. Artykuły sponsorowane 19. Prace naukowe: A) Rozwój, ekonomia i organizacja przemysłu chemicznego B) Baza surowcowa przemysłu chemicznego i tendencje jej rozwoju C) Intensyfikacja, modernizacja, wykorzystanie odpadów D) Technologia i chemia organiczna E) Polimery i tworzywa sztuczne F) Technologia i chemia nieorganiczna, elektrochemia G) Kataliza, procesy sorpcyjne, flotacja H) Aparatura, automatyka, inżynieria chemiczna I) Biotechnologia J) Ochrona środowiska naturalnego w aspekcie przemysłu chemicznego K) Inne dziedziny L) Alfabetyczny spis nazwisk autorów publikacji naukowych 20. Listy do Redakcji 1. Od redakcji 2, 122, 242, 442, 624, 1106, 1298, 1474, 1666, 1882, 2082, 2270 2. Ludzie polskiej chemii Prof. dr hab. inż. Marian Żenkiewicz - dr inż. Jerzy Polaczek 1486 Mgr Stanisław Szczepaniak - dr inż. Jerzy Polaczek 1690 3. Wywiady Wywiad z Panem mgr. inż. Januszem Obukowiczem, dyrektorem Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie - AJS 245 Wywiad z Panem dr. inż. Stefanem Kubicą, dyrektorem Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu - AJS 1477 4. Listy do Redakcji 413, 443, 732, 1686, 2112 5. Wydarzenia Expochem 2012 - AJS, TK, JP 627 Eurolab 2012 - AJS 634 Jubileusz 50 lat Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu - AJS 2100 Otwarcie Centrum Czystych Technologii Węglowych - dr inż. Jerzy Polaczek 2284 6. Komentarze Amerykańskie uniwersytety badawcze - dr inż. Ludwik M. Bednarz 5 Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozpo[...]

 Strona 1  Następna strona »