Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Zanieczyszczenia w wodnych instalacjach c.o. i klimatyzacji, sposoby zabezpieczania ‒ Sławomir Grzesiak

ROCZNY SPIS TREŚCI 2018 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Ocena ryzyka eksploatacji sieci ciepłowniczych adaptacyjną metodą opartą na modelu. Muhlbauera. The Risk Assessment of District Heating Networks Using an Adaptive Method Based on the Muhlbauer’s Model - Małgorzata Kwestarz . 1 3 Izolacja cieplna ogrzewania usytuowanego w podłodze na gruncie. Thermal Insulation of the Floor Heating in the Floor on the Ground - Anna Justyna Werner- Juszczuk . 1 10 Wpływ lokalizacji grzejnika na komfort cieplny w pomieszczeniu z nawietrzakiem okiennym. The Influence of Radiator Location on Thermal Comfort in a Room With Window Vent - Dorota Machowska, Agnieszka Lechowska 1 15 Evaluation of Thermal Radiance of Clear Sky Models. Analiza równań opisujących zjawisko długofalowego promieniowania nieboskłonu - Ilona Rzeźnik, Wojciech Rzeźnik, Czesław Oleśkowicz Popiel 1 20 Wpływ produkcji chłodu z ciepła sieciowego na sektory energetyki i ciepłownictwa systemowego w Polsce. Impact of Chilled Water Production from Network Heat on Power and District Heating Sectors in Poland - Ryszard Zwierzchowski, Marcin Malicki . . . . . . . 2 43 Application of Negative Selection and Genetic Algorithms for the Protection of the Heat Source Control Process. Zastosowanie algorytmu selekcji negatywnej oraz algorytmu genetycznego do ochrony procesu sterowania źródłem ciepła - Jacek Marciniak . . . . 2 49 Straty ciepła w przewodach zbiorczych gruntowych źródeł ciepła. Heat Losses in Main Pipes of Ground Heat Exchangers ‒ Henryk G. Sabiniak, Wiktoria Kunikowska, Tomasz Adamiak 2 56 Pompa ciepła wykorzystująca energię wody termalnej na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego. The Heat Pump Using Thermal Waters for the Needs of a District Heating System - Piotr Kubski . 2 61 Wieloskrzydłowa stolarka okienna w budynkach mieszkalnych i jej właściwości cieplne. Multi-Wing Windows in Residential Buildings and its Thermal Properties -[...]

Zanieczyszczenia w wodnych instalacjach c.o. i klimatyzacji, sposoby zabezpieczania DOI:

Czytaj za darmo! »

Wodne systemy dystrybucji c.o. i klimatyzacji narażone są często na korozję, powstawanie osadów i uszkodzenia mechaniczne. Aby zapobiec niszczącemu działaniu zanieczyszczeń zaleca się zastosowanie cyklonowych separatorów zanieczyszczeń wyposażonych w magnes. Skąd biorą się zanieczyszczenia w instalacjach? Problem zanieczyszczeń dotyczy zarówno nowych, jak i starych instalacji. W przypadku nowych instalacji mamy do czynienia ze złudnym odczuciem, że użyte fabrycznie nowe komponenty są czyste i nie ma możliwości zanieczyszczenia instalacji. Niestety w trakcie prac montażowych nie jesteśmy w stanie zapewnić sterylnych warunków montażu i nieświadomie wprowadzamy do instalacji zanieczyszczenia w postaci: pyłu ceglanego, drobnych wiórów plastikowych, opiłków mosiężnych i stalowych, piasku[...]

Odzyskiwanie ciepła w systemach wentylacji z recyrkulacją powietrza pomieszczeń z wewnętrznymi źródłami zanieczyszczeń gazowych DOI:10.15199/9.2016.12.7

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ wewnętrznego źródła zanieczyszczenia gazowego CO2 na procedury obliczania niezbędnego strumienia objętości powietrza wentylacyjnego. Przeprowadzono analizę zużycia ciepła potrzebnego do uzdatniania powietrza wentylacyjnego w okresie zimowym w systemie wentylacji pracującej tylko z powietrzem zewnętrznym oraz w systemie wentylacji z odzyskiwaniem ciepła za pomocą recyrkulacji. W rozważanych trybach pracy wentylacji mechanicznej, określono ilość odzyskiwanego ciepła, w przypadku występowania obiektu z wewnętrznym źródłem zanieczyszczenia gazowego oraz bez tego źródła.1. Wprowadzenie Systemy wentylacji mechanicznej są często stosowane w obiektach przemysłowych. W ostatnich kilkunastu latach liczba systemów wentylacji mechanicznej w budynkach jednorodzinnych i obiektach użyteczności publicznej znacznie wzrasta. Wymagania stawiane takim systemom wentylacji są bardzo zróżnicowane, przy czym w wypadku obiektów przemysłowych wymagania inwestorów są bardziej rygorystyczne. Związane to jest ze specyfiką procesów technologicznych prowadzonych w wentylowanych obiektach. We wszystkich obiektach wyposażonych w systemy wentylacji mechanicznej oszczędność energii i odzyskiwanie ciepła są istotne ze względów formalnych jak i ekonomicznych. W budynkach jednorodzinnych i niektórych obiektach użyteczności publicznej wyposażonych w instalacje wentylacji mechanicznej, jedynym wewnętrznym gazowym zanieczyszczeniem jest ditlenek węgla (CO2), którego źródłem są przede wszystkim ludzie. W obiektach takich, istotnym ze względu na odzyskiwanie ciepła, jest system wentylacji mechanicznej z recyrkulacją powietrza. Celem artykułu jest określenie ilości ciepła, które można odzyskać w systemie wentylacji z recyrkulacją powietrza w przypadku występowania w obiekcie zanieczyszczenia ditlenkiem węgla. Obliczoną efektywność odzyskiwania ciepła porównano z efektywnością tego procesu w systemie wentylacji mechanicznej z recyrkul[...]

Energooptymalne systemy klimatyzacji izolatek oddziałów onkologii, hematologii i transplantacji szpiku DOI:10.15199/9.2018.9.5

Czytaj za darmo! »

Systemom wentylacji i klimatyzacji stosowanym w oddziałach przeszczepów szpiku stawiane są najwyższe wymagania w zakresie jakości powietrza - w tym głównie czystości mikrobiologicznej - ale także komfortu cieplnego. Jednocześnie są to systemy należące do najbardziej energochłonnych. Wysokie wymagania technologiczne wynikają z funkcji ochronnej przed infekcją, którą spełnia instalacja wentylacji i klimatyzacji, jak też z zagrożenia dla pacjenta po przeszczepie szpiku, jakie stwarzają nieprawidłowe działanie (w tym awaria) tego systemu. Wysokie nakłady energetyczne są konsekwencją ciągłego działania systemu (24 h/ dobę), jak również trójstopniowej filtracji powietrza, która implikuje duże zapotrzebowanie na energię do przetłaczania powietrza. Powstaje zatem problem natury teoretycznej, jak i praktycznej takiego zaprojektowania systemu klimatyzacji izolatek ochronnych, który będzie spełniał swe funkcje - w tym wymagania sformułowane w przepisach formalnych, będąc równocześnie systemem o możliwe najniższym zapotrzebowaniu na energię. Wymagania w odniesieniu do wentylacji i klimatyzacji izolatek ochronnych na oddziałach onkologii, hematologii i transplantacji szpiku, podane są - na ogół w formie rozproszonej - w normach i wytycznych krajowych oraz zagranicznych [1], [2], [3], [4], [5], [6]. Na podstawie tych wymagań oraz uwzględniając inne ograniczenia, można sformułować rozwiązania dopuszczalne ‒ warianty systemu wentylacji i klimatyzacji. Następnie, wykorzystując modele symulacyjne można wyznaczyć roczne zapotrzebowanie na energię analizowanych wariantów jako kryterium optymalizacyjne - w wyniku otrzymuje się energooptymalne struktury systemów klimatyzacji. Zagadnienia te są przedmiotem dalszych analiz. 2. Standardy i wymagania dotyczące systemów wentylacji i klimatyzacji izolatek ochronnych na oddziałach transplantacji szpiku Obecne krajowe i zagraniczne wymagania dotyczące wentylacji i klimatyzacji zespołów izolat[...]

ROCZNY SPIS TREŚCI 2017 DOI:

Czytaj za darmo! »

CIEPŁOWNICTWO - DISTRICT HEATING ● OGRZEWNICTWO - HEATING nr str. Wpływ na środowisko procesu wytwarzania kolektora rurowo - próżniowego zintegrowanego z materiałem zmiennofazowym. Effect of the Preparation Evacuated Tube Solar Collector Use of the Phase Change Material on the Environmental - Agnieszka Jachura, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 Zawór regulacyjny o stałej wartości autorytetu wewnętrznego. Control Valve with Constant Value of the Inner Authority - Damian Muniak . . . . . . . . . . . . . 1 9 Podział kosztów ogrzewania w budynku wielorodzinnym wykorzystujący nagrzejnikowe podzielniki kosztów. Distribution of Heating Costs in Multifamily Building Applying Heat Cost Allocators - Paweł Michnikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 16 Projektowanie instalacji solarnych z wykorzystaniem GIS - studium przypadku. Designing Solar Installations by Using GIS - a Case Study - Dorota Anna Krawczyk, Łukasz Kolendo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 Modele estymacji sum dobowych promieniowania słonecznego. Część 1. Modele oparte na obserwacjach nieboskłonu. Models for Estimating Daily Solar Irradiance. Part 1. Models Based on Watching the Sky - Dariusz Czekalski, Paweł Obstawski . . . . . . . . . . 1 24 Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych do akumulacji ciepła w systemach ciepłowniczych. Część I. Metodyka wyboru materiału PCM. The Use of Phase Change Materials PCM to the Accumulation of Heat in District Heating System. Part I. Methodology of PCM Material Selection ‒ Kinga Nogaj, Michał Turski, Robert Sekret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 47 Nowa metoda hydraulicznej regulacji sieci ciepłowniczych. Część 2. New Method of Hydraulic Control of District Heating Network. Part 2 ‒ Marek Mazurek, Mariusz Piękoś . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 53 Modele estymacji sum dobowych [...]

Numeryczne modelowanie konstrukcji wodnych kotłów grzewczych małej mocy opalanych paliwem stałym DOI:10.15199/9.2018.12.2


  1. Wprowadzenie W gminach, w których nie ma wystarczającej struktury sieci ciepłowniczej i gazowniczej, optymalnym rozwiązaniem redukcji emisji zanieczyszczeń z budynków jest zastosowanie lokalnych, odnawialnych źródeł energii do ich ogrzewania. Szacuje się, ze udział ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej stanowi około 87 i 71% zużycia energii odpowiednio w budynku jednorodzinnym i wielorodzinnym [24]. Zastosowanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych nie zapewnia w sezonie grzewczym pełnego i ekonomicznie optymalnego, bezpieczeństwa energetycznego. Z tego powodu do ogrzewania konieczne jest zastosowanie źródła ciepła, które spełniać będzie wymogi opłacalności i bezpieczeństwa energetycznego w całym sezonie grzewczym, czyli kotła o wysokiej sprawności opalanego paliwem stałym lub płynnym. Procesy spalania paliw w urządzeniach grzewczych budynków są źródłem zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Poziom emisji zanieczyszczeń z procesów spalania paliw ocenia się za pomocą kryterium krotności zanieczyszczeń szkodliwej substancji z budynków. Krotność zanieczyszczeń szkodliwej substancji z budynków, czyli tzw. niskiej emisji, oblicza się odnosząc ją do emisji zanieczyszczeń emitowanych przez referencyjny budynek z kotłownią węglową. W pracy [18] opisano klasy, znaki ocenianego budynku, zakres i definicje redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza w odniesieniu do budynku referencyjnego wyposażonego w kotłownię węglową. Procesy współspalania węgla kamiennego lub brunatnego z biomasą stosuje się w kotłach energetycznych przede wszystkim w celach obniżenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych i spełnienia wymagań Unii Europejskiej dotyczących udziału paliw odnawialnych w wytwarzaniu energii. Efekt ekologiczny w procesach współspalania zależy głównie od udziału biomasy. W [19] przedstawiono interesującą koncepcję instalacji wytwarzania: biowęgla - 2250 Mg/a oraz końcowego produktu, czyli wzbogaconego peletu w [...]

Nowy, ekologiczny czynnik chłodniczy R32 w klimatyzacji DOI:10.15199/9.2017.3.5

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano zagadnienia związane ze stosowaniem w klimatyzatorach firmy Daikin nowego, ekologicznego czynnika R32, charakteryzującego się niewielkim wpływem na globalny potencjał ocieplenia (GWP = 675). Opisano również historię rozwoju czynników chłodniczych, globalną i regionalną legislację, której celem jest ochrona środowiska w wyniku wprowadzenia zakazu stosowania syntetycznych czynników chłodniczych z grup CFC i HCFC oraz czynników HFC o dużych wartościach wskaźnika GWP. Opisano kilka rozwiązań urządzeń firmy Daikin napełnionych R32 oraz zalecenia ich stosowania opracowane w firmie na podstawie kilkuletnich doświadczeń eksploatacyjnych.1. Historia rozwoju i właściwości czynników chłodniczych 1.1. Uwagi ogólne Historia jest nauczycielką życia (Cyceron - Historia magistra vitae). Sentencja ta sprawdza się w wielu dziedzinach techniki - również w chłodnictwie i aby ocenić obecnie występujące tendencje warto jest prześledzić historyczny rozwój czynników chłodniczych. Czynnikiem chłodniczym nazywany jest czynnik termodynamiczny, który pośredniczy w przekazywaniu ciepła z dolnego źródła (ośrodka chłodzonego) do źródła górnego (najczęściej otoczenia). W przypadku sprężarkowych pomp ciepła czynnik chłodniczy, który krąży w jej obiegu nazywany jest niekiedy czynnikiem roboczym. Doskonały czynnik chłodniczy powinien mieć cechy fizyczne, chemiczne, eksploatacyjne i użytkowe, które predestynują go do określonych zastosowań. Są to: ‒ duża właściwa (masowa qo i objętościowa qv) wydajność chłodnicza/grzejna, ‒ wysokie ciśnienie parowania i niskie ciśnienie skraplania (możliwie mały stopień sprężania i dzięki temu względnie mała praca sprężania pary czynnika), ‒ duże wartości współczynników przejmowania ciepła przy wrzeniu cieczy i skraplaniu pary, ‒ całkowita stabilność chemiczna w pełnym zakresie warunków roboczych, ‒ niepalność i niewybuchowość, ‒ nietoksyczność, ‒ czynnik powi[...]

Badania jakości wody do napełniania i uzupełniania instalacji grzewczych DOI:10.15199/9.2017.9.1


  1. Wprowadzenie Od jakości czynnika rozprowadzającego ciepło w systemach grzewczych zależy efektywność i trwałość ich pracy. Woda, jako najczęściej wykorzystywany czynnik w wewnętrznych instalacjach centralnego ogrzewania, powinna spełniać wymagania normy PN-93/C-04607 [3] oraz opisane w pracy [5]. W praktyce instalacje grzewcze są uzupełniane najczęściej wodą pitną z sieci wodociągowej lub wodą z sieci ciepłowniczej. Ze względu na inne funkcje, pełnione przez wodę w tych źródłach, różne są również jej właściwości fizykochemiczne. Badania przeprowadzono starając się ustalić zasadność stosowania wody z obu tych źródeł w instalacjach grzewczych, przez oznaczenie podstawowych parametrów decydujących o jej właściwościach korozyjnych. 2. Badania W maju 2016 r. wykonano badania chemiczne próbek wody pobranych z 3 punktów czerpalnych zlokalizowanych w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej z zaworów: - czerpalnego bez perlatora z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku (określana jako próbka wody wodociągowej), - spustowego z instalacji centralnego ogrzewania - stanowiska wykorzystywanego do ćwiczeń dydaktycznych (określana jako próbka wody z instalacji centralnego ogrzewania), - spustowego umieszczonego w rozdzielaczu po stronie wysokiej węzła cieplnego (próbka wody z sieci ciepłowniczej). W badaniach oznaczano: - temperaturę - przy pobieraniu każdej próbki, - odczyn pH - metodą elektrometryczną, - mętność - metodą fotometryczną oraz organoleptycznie, - barwę - organoleptycznie (wizualnie) oraz porównawczo wg skali platynowej, - zapach ‒ organoleptycznie, - zasadowość ogólną - wobec oranżu metylowego, - twardość ogólną - metodą wersenianową, - azot amonowy - metodą spektrofotometryczną z odczynnikiem Nesslera, - chlorki - metodą Mohra, `[...]

Zagrożenie mikrobiologiczne mieszkań z naturalną wentylacją kanałową DOI:10.15199/9.2017.1.6


  Opisano badania laboratoryjne, których celem była identyfikacja zagrożeń spowodowanych występowaniem w powietrzu wewnętrznym zanieczyszczeń mikrobiologicznych (pomieszczeń mieszkalnych wyposażonych w naturalną wentylację). Podano zależności między występującym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym a sposobem użytkowania. Przedstawiono również wybrane badania dotyczące pomiaru liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych oraz zarodników grzybów występujących w powietrzu w funkcji zmiennych warunków meteorologicznych. Na podstawie uzyskanych badań określono stopień mikrobiologicznego zagrożenia występującego wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych oraz zasadność ciągłego monitorowania parametrów powietrza wewnętrznego w celu utrzymywania jego składu chemicznego i mikrobiologicznego w odpowiednich proporcjach. Wyniki badań laboratoryjnych przedstawiono na wykresach oraz porównano wyniki pomiarów stężenia z wartościami dopuszczalnymi.1. Wstęp Polska tradycja budowlana i realia ekonomiczne od lat preferują najtańszy system wentylacji naturalnej, zwanej inaczej grawitacyjną, wykorzystujący siły natury. Siłą napędową przepływu powietrza w mieszkaniach, jak również między wnętrzem budynku a otoczeniem, jest różnica ciśnienia powietrza wywołana różnicą jego temperatury oraz parciem wiatru. Różna temperatura powietrza oraz parcie wiatru sa przyczynami różnych wartości gęstości powietrza zimnego na zewnątrz i ciepłego w pomieszczeniach. Ciepłe powietrze (lżejsze) wypierane jest kanałami wentylacyjnymi przez grawitacyjny napływ zimnego (cięższego) powietrza z zewnątrz [5]. Zasoby mieszkaniowe w kraju wynosiły na koniec grudnia 2013 r. 13,9 mln mieszkań, z czego około 90% stanowią budynki z naturalną wentylacja kanałową [4, 10]. W każdym budynku musi istnieć sprawny system wentylacji. Skuteczna wymiana powietrza w pomieszczeniach jest bardzo istotna i może wpływać, np. na stan zdrowia czy samopoczucie ludzi. Niesprawnie działająca wentylacja[...]

Modelowanie przepływu ciepła w budynku ze stropami i sufitami grzewczo-chłodzącymi DOI:10.15199/9.2018.7.4

Czytaj za darmo! »

Rozwój systemów HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) w budynkach energooszczędnych jest ukierunkowany na rozdzielenie układu dostarczającego powietrze niezbędne ze względów higienicznych oraz układu zapewniającego utrzymanie temperatury, czyli kompensującego straty ciepła i/lub obciążenia chłodnicze. Oznacza to, że wentylacja mechaniczna ma za zadanie zapewnić dostarczenie świeżego powietrza i ewentualnie skorygować jego parametry wilgotnościowe. Projektowy strumień powietrza nawiewanego obliczany jest według kryterium higienicznego. Natomiast, utrzymanie temperatury operatywnej w zakresie komfortu cieplnego zapewniają wodne płaszczyznowe systemy grzewczo-chłodzące. Ze względu na sposób wymiany ciepła systemy zapewniające komfort cieplny dzielimy na systemy powietrzne: - powietrzne systemy klimatyzacyjne (strumień powietrza nawiewanego do pomieszczeń znacząco przekracza minimalne wymagania higieniczne), - powietrzno-freonowe systemy klimatyzacyjne (np. urządzenia z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego), - powietrzno-wodne systemy klimatyzacyjne (konwektory pomieszczeniowe, belki chłodzące, klimakonwektory wentylatorowe) oraz systemy wodne płaszczyznowe: - podwieszane sufity grzewczo-chłodzące 272 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/7 (2018) - zintegrowane z konstrukcją budynku (TABS, podłogowe, ścienne) [5]. Stropy (sufity) grzewczo-chłodzące o dużej pojemności cieplnej pełnią funkcję zasobnika ciepła/chłodu, aktywowanego czynnikiem grzewczo-chłodzącym wprowadzonym rurkami tworzącymi rdzeń, znajdujący się we wnętrzu stropu/sufitu. Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne stropu aktywowanego termicznie i sufitu aktywowanego termicznie współpracującego z materiałem zmiennofazowym (PCM) przedstawiono na rys. 1 [4, 8, 9]. Systemy grzewczo-chłodzące w budynkach energooszczędnych są w wielu przypadkach przewymiarowane, dlatego niezbędna jest korekta metody obliczania projektowego obciążenia cieplneg[...]

 Strona 1  Następna strona »