Wyniki 1-10 spośród 2000 dla zapytania: Hybrydowy układ chłodniczy integrujący sieć elektroenergetyczną z siecią ciepłowniczą

Hybrydowy układ chłodniczy integrujący sieć elektroenergetyczną z siecią ciepłowniczą DOI:10.15199/9.2018.8.5

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Wykorzystywanie zasobów paliw konwencjonalnych zgodnie ze znanymi metodami ich konwersji na energię użyteczną, wpływa na jakość środowiska. Zagospodarowanie zasobów źródeł odnawialnych, takich jak wiatr czy słońce, na skalę przemysłową wiąże się z wyzwaniami w obszarze nierównomierności produkcji energii, nie zawsze zgodnej ze strukturą jej zapotrzebowania. Działania mające na celu ograniczenie wpływu wykorzystania paliw nieodnawialnych na środowisko jak dotąd koncentrowały się głównie na poprawie efektywności energetycznej w przemyśle. Na przykład w przemyśle energochłonnym zużywa się 69% globalnej ilości energii pierwotnej na potrzeby przemysłu [8], co odpowiada za 45% emisji CO2 do atmosfery. Większość tej energii służy do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła [9], z czego prawie 17%, to ciepło o temperaturze nie wyższej niż 120°C [1], które jest odprowadzane bezpośrednio do atmosfery. Szczególne miejsce w światowym zużyciu energii ma produkcja chłodu, której znaczenie w ciągu ostatnich dekad wyraźnie wzrosło. W 2016 roku zużycie energii na potrzeby chłodzenia budynków wyniosło 150 TWh 328 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/8 (2018) w Europie i 2000 TWh na świecie; jest ono prawie 2,5 krotnie wyższe niż zapotrzebowanie na energię całej Afryki i jest trzykrotnie wyższe niż światowe zapotrzebowanie na energię do chłodzenia budynków w 1990 r. [5]. W budynkach zapotrzebowanie na energię do chłodzenia jest najszybciej rosnącą składową łącznego zużycia energii [12]. Niestety praktycznie całe zapotrzebowanie na chłód jest pokrywane z wykorzystaniem urządzeń zasilanych energią elektryczną (mniej niż 1% to inne źródła), co dodatkowo podnosi prognozowane zapotrzebowania na energię elektryczną do roku 2050. Jest to szczególnie istotne w warunkach naszego kraju, ponieważ dostępność energii elektrycznej z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest najmniejsza właśnie w okresie lata. Od ponad dekady [...]

Analiza współpracy słonecznej instalacji grzewczej z siecią ciepłowniczą w budynku wielorodzinnym


  Przedstawiono analizę możliwości wytwarzania ciepła z wykorzystaniem OZE przez urządzenia zamontowane w budynku wielorodzinnym. Przeanalizowany został tu profil produkcji ciepła przez urządzenia, jak również profil zapotrzebowania na ciepło do ogrzewaniadostarczane z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wnioski płynące z analizy dotyczą określenia efektywności działań prosumenckich właściciela budynku, a także konieczności dostosowania się przedsiębiorstwa ciepłowniczego do przyjęcia określonej ilości ciepła, szczególnie poza sezonem ogrzewczym.1. Wstęp Wzrost gospodarczy powoduje zwiększenie zużycia energii, co szczególnie dostrzegalne jest w krajach szybko rozwijających się. Występuje więc konieczność zwiększania produkcji energii, co obecnie odbywa się szczególnie z wykorzystaniem technologii konwencjonalnych, wśród których, zgodnie z [1] i [2], na czele są technologie spalania płynnych i węglowych paliw kopalnych. Powoduje to wiele problemów, do których należy przede wszystkim zaliczyć wprowadzanie do atmosfery szkodliwych substancji, takich jak CO2 i metale ciężkie, co szkodliwie wpływa na środowisko (m.in. niszczenie warstwy ozonowej, globalne zmiany klimatyczne itp.) i zdrowie człowieka. W związku z tym, należy zastanowić się nad podziałem odbiorców energii i ich miejscem w ogólnym bilansie jej zużycia. Wiadomo, że głównym odbiorcą energii jest przemysł, natomiast należy zwrócić szczególną uwagę na rosnący udział budownictwa mieszkalnego, a szczególnie wielorodzinnego w ogólnym bilansie zużycia energii. Według [3] przyczyn zwiększania się udziału takich odbiorców, w ogólnym bilansie zużycia energii, należy upatrywać we wzroście urbanizacji świata, przejawiającej się przede wszystkim rosnącą liczbą miast, i stopnia zagęszczenia w nich ludności. Systematycznemu zwiększaniu się liczby ludności towarzyszy wzrost emisji CO2 oraz zużycie energii, podczas gdy energochłonność zakładów przemysłowych maleje, dzięki wdrażaniu w nic[...]

Procesy ruchowe i zabezpieczające w małych elektrowniach wodnych (4) DOI:


  D5. Zahamowanie turbozespołu i zablokowanie aparatu kierowniczego - procesy te występują tylko w niektórych turbozespołach. Rozróżnia się zatrzymanie normalne turbozespołu i zatrzymanie awaryjne (spowodowane zadziałaniem zabezpieczeń). Zatrzymanie normalne przebiega w pięciu pierwszych kolejnych przypadkach. Przy zatrzymaniu awaryjnym dwa pierwsze procesy są pomijane. Zakres i stopień automatyzacji procesów rozruchowych Zakres automatyzacji określa procesy objęte automatyzacją. Może więc być zakres automatyzacji ograniczający się wyłącznie do automatyzacji któregoś z procesów (A1 do A4, B, C, D1 do D5) lub do automatyzacji kilku z nich bądź do automatyzacji wszystkich. Rozróżnia się przy tym tzw. niezbędny technicznie zakres automatyzacji oraz tzw. uzasadniony zakres automatyzacji. Ten drugi jest zawsze nie wyższy niż niezbędny technicznie zakres automatyzacji. Zarówno niezbędny technicznie, jak i uzasadniony zakres automatyzacji zależą głównie od następujących czynników: a) funkcji małych elektrowni wodnych; b) rodzaju obsługi w małych elektrowniach wodnych; c) liczby hydrozespołów w małych elektrowniach wodnych; d) rodzaju turbin i prądnic. Wyróżnić można następujące funkcje małych elektrowni wodnych: E1. Mała elektrownia wodna może pracować wyłącznie przy współpracy z [...]

Oddziaływanie mikroinstalacji OZE na sieć dystrybucyjną


  Polska jako państwo członkowskie UE ratyfikowała dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [1]. Artykuł 9. niniejszej dyrektywy wymaga od wszystkich nowo budowanych budynków po 2020 r. niemal zerowego zużycia energii. Uwagę zwrócono głównie na budynki należące lub zajmowane przez władze publiczne, które dają przykład społeczeństwu. Dla tej grupy budynków podano wcześniejszy termin - rok 2018. Definicja "budynku o niemal zerowym zużyciu energii" opisana jest w artykule 2., punkcie 2. dyrektywy [1] i zwraca uwagę na konieczność używania lokalnych źródeł energii, tj. źródeł mikrokogeneracyjnych oraz źródeł odnawialnych. Aktualnie Komisja Europejska (KE) w związku z niedopełnieniem obowiązku transpozycji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków chce ukarać Polskę i Austrię karą odpowiednio: na poziomie 100 tys. i 40 tys. euro (przy określaniu wysokości kar brano pod uwagę czas trwania i wagę uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). W 2013 r. do Prawa energetycznego [2] wydano ustawę wprowadzającą zmiany [3], które umożliwią realizację zobowiązań w zakresie zwiększenia udziału OZE. Nowelizacja ułatwia przyłączenie do sieci dystrybucyjnej tzw. mikroinstalacji - czyli OZE o łącznej mocy elektrycznej nie większej niż 40 kW. W wyniku tego w strukturze systemu elektorenergetycznego nastąpią zmiany, szczególnie po stronie niskich napięć (nN), polegające na wielostronnym zasilaniu systemu. Do momentu zmiany Prawa energetycznego, sposobem przyłączenia OZE do sieci dystrybucyjnej była topologia wyspowa tzw. układ off grid. Po zmianie, w związku z mniejszymi kosztami implementacji będzie stosowana topologia, w której OZE podłączone jest równolegle z siecią dystrybucyjną tzw. układ grid tied. Rozwiązanie takie nie wymaga stosowania magazynów energii, stanowiących ok. 50% kosztów całej instalacji. Na rynku są także obecne układy sprzęgające o topologi[...]

Optymalizacja i proces decyzyjny w Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej DOI:

Czytaj za darmo! »

Inteligentna Sieć Ciepłownicza (ISC) to wdrażana obecnie inwestycja firmy Veolia Energia Warszawa S.A. Ze względu na poziom innowacyjności i skalę - warszawska sieć ciepłownicza to największy tego typu system w U nii Europejskiej - projekt ma charakter pionierski w skali światowej.Celem zarządzania siecią ciepłowniczą jest dostarczenie do odbiorców końcowych ciepła o uzgodnionych parametrach w najbardziej efektywny sposób. Aby było to możliwe, dyspozytorzy kontrolują i wpływają na parametry czynnika grzewczego. Zarządzanie operacyjne warszawskim systemem ciepłowniczym przez Dział Ruchu Veolia Energia Warszawa S.A. polega m.in. na: - doborze parametrów zamawianego ciepła w źródłach (ciśnienie - dyspozycja hydrauliczna oraz temperatura - dyspozycja cieplna); - określeniu zasięgów pracy źródeł; - d[...]

Modelowanie procesu pozyskiwania informacji dla systemu sterowania w Smart Grid DOI:10.15199/48.2016.08.24

Czytaj za darmo! »

Dążenie do stworzenia elektroenergetycznych sieci zasługujących na miano sieci inteligentnych pociąga za sobą konieczność pozyskiwania coraz większej ilości informacji. Jest to szczególnie istotne, gdy chce się optymalizować pracę sieci oraz unikać zagrożeń związanych z generacją rozproszoną i mikrogeneracją. Celem referatu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania funkcji oferowanych przez sterowniki PLC, jako źródła danych uzupełniającego informacje podstawowe niezbędne dla sterowania siecią elektroenergetyczną określaną, jako Smart Grid Abstract. Development of electric power networks that can be considered as intelligent networks entails the need for acquiring ever greater amount of information. It is particularly important, when the grid optimization task is to be realized with an effort to avoid hazards related to the dispersed and micro generation. [3]. The objective of this article is to present application potentialities of the functions offered by programmable logic controllers (PLC’s) to be used as a source of supplementary data for the basic information that is necessary to control an electric power network system referred to as a Smart Grid. (Modeling of the data acquisition process for a Smart Grid control system). Słowa kluczowe: Sieć inteligentna, energetyka rozproszona, IEC 61850, PLC. Keywords: Smart Grid, dispersed generation, IEC 61850, PLC. Wstęp Wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii oraz generacji rozproszonej stwarza szereg problemów natury technicznej przy włączaniu ich do sieci elektroenergetycznej, które należy rozwiązać. Jednocześnie wzrastają oczekiwania odbiorców, co do niezawodności zasilania i jakości dostarczanej energii. W tym celu konieczne jest gromadzenie informacji pozwalających identyfikować pojawiające się problemy i zagrożenia zarówno po stronie sieci jak i źródła. Do tego celu wykorzystuje się urządzenia telemechaniki oraz automatyki zabezpieczeniowej i pomiarowej. Można zastos[...]

Magazynowanie ciepła w zasobnikach i ich wpływ na parametry pracy sieci ciepłowniczej DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano nowe spojrzenie na możliwości współpracy zasobnika ciepła z systemem ciepłowniczym. Przeniesiono instalację zasobnika poza układ hydrauliczny źródła, montując, co najmniej dwa zasobniki w wybranych punktach sieci ciepłowniczej, jakimi są pompownie sieciowe bądź sieci magistralne przechodzące przez obszar przemysłowy. Autorka zaproponowała nową nazwę: zasobniki ciepła rozproszone. Zadaniem zasobników ciepła rozproszonych jest stabilizacja obciążenia cieplnego sieci ciepłowniczej na średnim poziomie. Zadanie to jest realizowane w procesie ładowania zasobników w okresach małych odbiorów ciepła przez węzły ciepłownicze oraz rozładowywanie zasobników w czasie zwiększonego odbioru ciepła przez węzły. Efektem współpracy sieci ciepłowniczej z rozproszonymi zasobnikami ciepła jest reedukacja czasu opóźnienia transportowego i zmniejszenie strat ciepła.ZASOBNIK ciepła nazywany popularnie akumulatorem, dotychczas postrzegany jest jako zbiornik buforowy, współpracujący bezpośrednio ze źródłem ciepła w systemie ciepłowniczym. Korzyści jakie niesie ze sobą współpraca z tym urządzeniem w dobie gospodarki rynkowej, gdzie ciepło i energia elektryczna są towarem, są niepodważalne. Zatem, montaż i eksploatacja zasobników ciepła jest konieczna z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. Zakres inwestycji, związany z budową zasobników ciepła, jest zależny od pojemności cieplnej, jaką powinien mieć zasobnik. W niniejszym artykule przedstawiono drugie zagadnienie, które jest odpowiedzią na pytania: ile zasobników i w jakim miejscu należy włączyć do obiegu wody w sieci ciepłowniczej. Wyznaczanie pojemności zasobnika opiera się na analizie trzech wariantów: ● W pierwszym wariancie zakłada się dobór zasobnika o takiej pojemności cieplnej, która umożliwia pracę ciągłą źródła w okresie letnim z mocą odpowiadającą średniemu zapotrzebowaniu mocy na cele: ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) i ciepła technologicznego (c.t[...]

Transformatory o rdzeniach zwijanych w zasilaczach trójfazowych reaktorów plazmowych

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono możliwość wykorzystania rdzeni zwijanych w magnetowodach transformatorów stosowanych do zasilania reaktorów plazmowych ze ślizgającym się wyładowaniem łukowym. Napięcia indukowane w uzwojeniach umieszczonych na skrajnych kolumnach rdzenia wykorzystano do zapłonu wyładowań w reaktorze trójelektrodowym. Napięcia indukowane w uzwojeniach wtórnych kolumn wewnętrznych podtrzymują wyładowanie między elektrodami roboczymi reaktora. Abstract. The possibility to apply wound cores in the power system of three electrode gliding arc discharge plasma reactors is discussed. Voltage induced in the windings put on the external columns of the wound core serves as a ignition of the discharge. Voltages induced in the secondary windings put on the internal columns maintain discharge between reactors’ working electrodes. (A wound cores transformer within power supplies of plasma reactors). Słowa kluczowe: reaktor plazmowy, transformator, rdzenie zwijane, układ zasilania. Keywords: plasma reactor, transformer, wound cores, power system. Wprowadzenie Plazma, definiowana jako zjonizowany gaz, jest pojęciem bardzo szerokim i wieloznacznym, obejmującym większość materii we wszechświecie. W procesach technologicznych i ochronie środowiska stosowana jest plazma niskotemperaturowa, szczególnie do neutralizacji zanieczyszczeń gazowych i stałych powietrza emitowanych do atmosfery podczas procesów spalania, lakierowania, itp. [1], [2], [3]. Plazma jest stanem materii nietrwałym, nie można jej transportować i musi być wytwarzana, najczęściej metodą elektrycznych wyładowań barierowych, jarzeniowych i łukowych, bezpośrednio w miejscu, w którym jest wykorzystywana w procesie technologicznym. Generator plazmy jest urządzeniem o szczególnych cechach, a zwłaszcza o stromej charakterystyce zewnętrznej, co powoduje znaczną dysproporcję napięć: zapłonu wyładowań i napięcia elektrod roboczych po zapłonie (rys. 1) [9]. Rys. 1. Charakterystyka zewnęt[...]

Pojazdy elektryczne i systemy ładowania


  W pierwszych pojazdach liczył się sam fakt, że jeździły. Pojazd parowy Nicolasa Cugnota z 1770 r. osiągał prędkość 4 km/h. Michael Faraday w 1827 r. wynalazł silnik elektryczny a Tomasz Alva Edison w 1830 r. otworzył w Nowym Jorku elektrownię. Zaczęły powstawać pierwsze pojazdy napędzane silnikiem elektrycznym. Na przełomie XIX i XX w. w najbardziej rozwiniętych krajach dominowały pojazdy parowe i elektryczne. Benzynowych było dużo mniej. Wszystkich razem w Stanach Zjednoczonych było ok. 4 tys. Pierwszy samochód z silnikiem spalinowym skonstruował w Niemczech w 1836 r. inż. Brackenburg. Silnik zasilany był mieszaniną wodoru i tlenu. Trudności związane z instalacją wodorową nie pozwoliły na rozwój tej technologii. W 1835 r. Thomas Davenport zbudował pierwszy samochód napędzany silnikiem elektrycznym. Teorię silnika czterosuwowego podał w 1862 r. Alphonse Bean de Rochas. Na tej podstawie Nicolaus Otto skonstruował prototyp silnika. Pierwszy pojazd napędzany silnikiem czterosuwowym został zaprezentowany w 1875 r. w Wiedniu. Jego konstruktorem był Siegfried Marcus. Carl Friedrich Benz i spółka inżynierów: Wilhelm Maybach oraz Gottlieb Wilhelm Daimler zbudowali pierwsze pojazdy z silnikami benzynowymi. W latach 80. XIX w. Francuz Jeantaud rozwinął konstrukcje pojazdów elektrycznych. W tym czasie doskonalone były także elementy mechaniczne pojazdów. Powstały: skrzynia biegów i układ kierowniczy. Firma Siemens&Halske założyła w Berlinie w 1892 r. próbną linię trolejbusową. Belgijski inżynier elektryk i kierowca wyścigowy, Camille Jenatzy, jadąc autem elektrycznym, ustanowił rekord prędkości dla automobili i osiągając 105,876 km/h, przekroczył jako pierwszy barierę 100 km/h. W 1913 r. Henry Ford uruchomił linię produkcyjną. Zaczęło się panowanie silnika spalinowego, które trwa do dziś. Wzrost zainteresowania pojazdami elektrycznymi wynika ze stopniowego przełamywania barier rozwojowych zasobników energii elektrycznej i układów elek[...]

 Strona 1  Następna strona »