Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ PANKANIN"

Prędkość unoszenia wirów von Karmana jako funkcja geometrii elementu generującego wiry

Czytaj za darmo! »

Przepływomierz wirowy wykorzystuje zjawisko ścieżki wirowej von Karmana [1-3] polegające na generacji wirów na przeszkodzie umieszczonej w przepływającym płynie. Wiry odrywają się naprzemiennie po obu stronach przeszkody, a ich częstotliwość jest liniową funkcją prędkości przepływu. Istotną - z punktu widzenia zastosowań praktycznych - cechą tego zjawiska jest niezależność częstotliwości generowanych wirów od właściwości fizycznych (lepkość, gęstość) przepływającego medium, którym może być zarówno ciecz jak i gaz. Zjawiska występujące w przepływomierzu wirowym są skomplikowane i jeszcze nie do końca poznane. Wprawdzie podstawowa zależność opisująca częstotliwość generowanych wirów jest niezwykle prosta (1), to brak jest w literaturze całościowego opisu zjawiska uwzględniająceg[...]

Pomiar częstotliwości sygnału pomiarowego czujnika przepływomierza wirowego

Czytaj za darmo! »

Wprzepływomierzu wirowym [1] częstotliwość generowanych wirów jest liniową funkcją strumienia objętości zgodnie z zależnością: f = Stn/d (1) gdzie: St - liczba Strouhala, n - prędkość liniowa płynu, d - wymiar charakterystyczny przeszkody - generatora wirów. Każdy wir stanowi lokalne zaburzenie prędkości i ciśnienia, co pozwala - z wykorzystaniem odpowiednich przetworników - na uzyskanie sygnału elektrycznego odwzorowującego generowane wiry. Częstotliwość tego sygnału jest miarą mierzonego przepływu. Warto podkreślić, że w przepływomierzu wirowym wynik pomiaru przepływu jest w bardzo szerokich granicach niezależny od właściwości fizycznych medium, co ma ogromne znaczenie praktyczne. Natomiast brak części ruchomych pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej niezawodności. Opis prob[...]

Zastosowanie transformaty Hilberta-Huanga do przetwarzania sygnału z przepływomierza wirowego

Czytaj za darmo! »

Praca związana jest z problematyką przetwarzania sygnału pomiarowego z przepływomierza wirowego. W szczególnych konstrukcjach i sytuacjach pomiarowych sygnał może być słabej jakości. W pracy opisano algorytm dekompozycji empirycznej sygnału i analizę spektralną wyekstrahowanej składowej podstawowej. Przeprowadzono badania empiryczne, które wykazały efekt mieszania się częstotliwości. Zastosowany zmodyfikowany algorytm pozwolił na eliminację wpływu tego efektu na wynik przetwarzania. Abstract. The work is related to the problem of the vortex flowmeter signal processing. In specific flowmeter designs and measurement circumstances, the signal might be weak. Algorithm of empirical decomposition of the signal and spectral analysis of extracted fundamental component has been described. The effect of frequency mixing has been observed in empirical investigations. Due to modified algorithm application, suppression of this effect has been attained.(Hilbert-Huang transform application in vortex meter signal processing) Słowa kluczowe: przepływomierz wirowy, przetwarzanie sygnałów, transformata Hilberta-Huanga. Keywords: vortex meter, signal processing, Hilbert-Huang transform. Wprowadzenie W przepływomierzu wirowym jest wykorzystywane zjawisko ścieżki wirowej von Karmana [1]. Na przeszkodzie umieszczonej w przepływającym płynie powstają zaburzenia aero- bądź hydrodynamiczne w postaci wirów. Częstotliwość tych wirów jest liniową funkcją prędkości przepływu. Wir stanowi lokalne zaburzenie prędkości i ciśnienia. Powstawaniu wirów towarzyszy występowanie siły nośnej oddziaływującej na przeszkodę. Detekcja wirów polega więc na wykrywaniu zmian prędkości, ciśnienia bądź siły nośnej. Uzyskiwany sygnał pomiarowy charakteryzuje się okresowością. Istotną jego cechą jest to, że nosi on pewne cechy stochastyczności, gdyż pochodzi od zjawiska fizycznego. Ta stochastyczność wyraża się zarówno modulacją amplitudy jak i niestabilnością okresu. Jest rzeczą o[...]

Modelowanie ścieżki wirowej von Karmana przy użyciu pakietu ANSYS FLUENT DOI:10.12915/pe.2014.08.046

Czytaj za darmo! »

Przedmiotem artykułu jest numeryczne modelowanie ścieżki wirowej von Karmana. Przedstawiono wyniki symulacji dla przeszkody w kształcie walca ze szczeliną umieszczonego w rurociągu. Przeanalizowano zmienność amplitudy ciśnienia wzdłuż osi rurociągu i wzdłuż jego promienia. Uzyskane wyniki mogą być użyteczne w kontekście optymalizacji usytuowania ciśnieniowego detektora wirów w przepływomierzu wirowym. Abstract. Numerical modelling of von Karman vortex street is the subject of the article. Results of simulation for circular cylinder with the slit as the bluff body located in the pipe are presented. Changeability of the pressure fluctuations along the pipe axis as well as along the pipe radius has been analysed. The results can be used in the optimization of the pressure sensor location in the vortex flow meter. (Von Karman vortex street modelling with ANSYS FLUENT package application). Słowa kluczowe: ścieżka wirowa von Karmana, modelowanie numeryczne Keywords: von Karman vortex street, numerical modelling doi:10.12915/pe.2014.08.46 Wstęp Artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z modelowaniem numerycznym zjawiska generacji ścieżki wirowej von Karmana. Zjawisko to polega na generacji wirów na przeszkodzie umieszczonej prostopadle do przepływającego medium (ciecz lub gaz) i jest przedmiotem obserwacji od setek lat, o czym mogą świadczyć na przykład szkice przedstawiające wiry formujące się na rzece narysowane przez samego Leonardo da Vinci. Cechą charakterystyczną zjawiska jest to, że wiry powstają naprzemiennie raz z jednej raz z drugiej strony przeszkody a częstotliwość ich generacji jest wprost proporcjonalna do prędkości strugi. Właściwość tę odkrył w 1878 r. Strouhal [1] obserwując zmianę wysokości dźwięków generowanych na drucie wystawionym na działanie wiatru. Doszedł on do wniosku, że wysokość dźwięku rośnie wraz ze wzrostem prędkości wiatru i maleje wraz ze wzrostem średnicy drutu. Rok później tj. w 1879 r. lord Ray[...]

Instrumentation and data analysis process at the new lightning research station in Poland

Czytaj za darmo! »

In this paper we have presented an analysis of the functionality of the new lightning research station to be installed at Rzeszow University of Technology for determining the parameters of the lightning electromagnetic field and the current flowing in the lightning channel. The instrumentation and data analysis process of the slow and fast electric field components measured during thunderstorm condition along with the fast video simultaneous recordings are also described. Some current and prospective capabilities of the experimental setup and dedicated software tools are considered. This modern lightning station is developed at the University of Technology in the cooperation with the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciences, and the Institute of Electronic Systems, Warsaw University of Technology, where the electric field sensors have been constructed. Streszczenie. W niniejszym artykule dokonano analizy funkcjonalności nowej stacji do badania wyładowań piorunowych pod kątem wyznaczania parametrów piorunowego pola elektromagnetycznego i prądu płynącego w kanale wyładowania atmosferycznego. Przedstawiono oprzyrządowanie oraz proces analizy danych wolnozmiennego i szybkozmiennego pola elektrycznego mierzonego w warunkach burzowych oraz jednoczesnych rejestracji fotograficznych rozwoju czasowego kanału wyładowania wykonanych za pomocą szybkiej kamery wideo. Opisano aktualne i przyszłe możliwości układu pomiarowego i dedykowanych narzędzi programowych. Stacja wyładowań atmosferycznych jest rozwijana w Politechnice Rzeszowskiej wspólnie z Instytutem Geofizyki Polskiej Akademii Nauk. Anteny do rejestracji pola elektrycznego skonstruowano w Instytucie Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej. (Oprzyrządowanie oraz proces analizy danych w nowej stacji do badania wyładowań piorunowych rozwijanej w Polsce). Keywords: lightning research station, lightning current, electric field, fast video recording, lightning protection Słowa kl[...]

 Strona 1