Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF CZUBA"

Generator sygnałów odniesienia dla akceleratora FLASH

Czytaj za darmo! »

Do wiodących współczesnych projektów naukowo-badawczych z pewnością można zaliczyć źródła promieniowania oparte na tzw. akcji lasera na swobodnych elektronach (ang. Free-Electron Laser) [1]. Jednym z takich źródeł jest działający obecnie w Hamburgu w ośrodku naukowo-badawczym DESY [2] projekt FLASH (ang. Free electron LASer in Hamburg) [3,4]. Urządzenie składa się z części przyspieszającej elektrony do dużych energii oraz z tzw. undulatora będącego ciągiem naprzemiennie poukładanych magnesów o przeciwnej biegunowości. Tor elektronów przelatujących przez obszar undulatora jest cyklicznie zakrzywiany. Przy spełnieniu odpowiednich warunków w obszarach zakrzywienia toru emitowane są fotony, które tworzą wiązkę promieniowania o właściwościach światła laserowego. Cechą promieniowani[...]

Investigations on Inter-System Ground Noise in LLRF System at FLASH Accelerator

Czytaj za darmo! »

Measurements of disturbances in power supply lines showed that the ground system in FLASH accelerator is a source of intersystem ground noise. Inter-system ground noise means unwanted disturbances in the data and RF lines between electronic devices due to unbalanced reference voltages in the ground loop. The problem is different than common-mode noise, normal-mode noise, electromagnetic and RF interference. Result of measurements and simulations and possible solutions to minimize the problem are described in the paper. Streszczenie: Pomiary zakłóceń obserwowane w liniach zasilających akcelerator FLASH wykazały, że system uziemienia jest źródłem zakłóceń międzysystemowych przekazywanych przez uziemienie. Z powodu sygnałów zakłócających w różnych fragmentach sieci uziemiającej istnieją różne poziomy odniesienia, które wpływają na linie przesyłu danych oraz sygnałów wielkich częstotliwości. Problem ten różni się od zakłóceń szumowych, elektromagnetycznych i interferencyjnych. Przedstawiono również możliwe sposoby redukcji problemów w praktyce (Badania zakłóceń międzysystemowych przenoszonym przez uziemienie w systemie LLRF akceleratora FLASH). Keywords: inter-system ground noise, ground loop, disturbances, noise Słowa kluczowe: zakłócenia międzysytemowe przenoszone przez uziemienie, pętle masy, zakłócenia, szumy Introduction FLASH (Free-electron-LASer) in DESY, Hamburg is a superconducting linear accelerator with a free electron laser for radiation in the vacuum-ultraviolet and soft X-ray range of the spectrum. FLASH free-electron laser is a worldwide unique facility delivering intense ultra-short femtosecond coherent radiation in the wavelength range between 44 nm and 4.1 nm [1]. FLASH is 315 m long and consists of many subsystems and elements like 6 sets of 8 superconducting cavities, klystrons supplying RF power to them etc. All systems starting from electron injector through accelerating structures supplied with 1.3 GHz RF power fro[...]

Stanowisko testowe z miedzianą strukturą typu TESLA

Czytaj za darmo! »

Akcelerator cząstek to urządzenie, w którym wykorzystano pole elektryczne do nadawania naładowanym cząstkom dużej energii kinetycznej. Wiązki (strumienie) cząstek o dużej energii są stosowane w zaawansowanych badaniach dotyczących poznania struktury materii oraz oddziaływań w niej zachodzących, jak również badaniach molekularnych w odniesieniu do takich dziedzin nauki jak np. chemia czy biologia. Stosuje się m.in. metodykę badań polegających na zderzaniu wysokoenergetycznych cząstek (ze sobą lub ze stacjonarną tarczą), która prowadzi do uzyskania rozpraszania elastycznego lub produkcji wysokoenergetycznych cząstek (tzw. rozpraszania nieelastycznego). Innym zastosowaniem akceleratorów jest dostarczenie wiązki elektronów służącej do generacji w undulatorach koherentnych impulsów[...]

Wykrywalność detektorów średniej podczerwieni wykonanych z supersieci InAs/GaSb DOI:10.15199/13.2016.9.2


  W artykule rozważono wpływ różnych typów szumów na wykrywalność detektora średniej podczerwieni wykonanego z supersieci InAs/GaSb. W rozważaniach uwzględniono wpływ układów polaryzacji i wzmacniania sygnału oraz różne rodzaje szumów występujące w detektorze. Wykrywalność detektora wyznaczono z uwzględnieniem szumu 1/f, szumu układu wzmacniania, szumu śrutowego i termicznego. Słowa kluczowe: wykrywalność, detektory podczerwieni, supersieć InAs/GaSb, szum 1/f.Wykrywalność znormalizowana D* jest jednym z najistotniejszych parametrów charakteryzujących detektory podczerwieni. Dla detektora fotowoltaicznego, pracującego z niezerowym napięciem polaryzującym w układzie wzmacniania sygnału, wielkość D* definiuje się jako [1], [2]: , (1) gdzie Ri jest czułością prądową, A jest powierzchnią elektryczną detektora, natomiast Sit(f), Siś(f), Si1/f(f), Siw(f) są funkcjami gęstości widmowej mocy (g.w.m.) prądu szumów, kolejno: termicznego, śrutowego, 1/f oraz układu wzmacniania. Zazwyczaj podaje się wykrywalność, która uwzględnia tylko szum termiczny [3] lub/i śrutowy [4]. Takie podejście nie jest w pełni uzasadnione, ponieważ głównym czynnikiem ograniczającym wykrywalność fotowoltaicznych detektorów średniej podczerwieni w zakresie częstotliwości do kilkudziesięciu [5], a niekiedy kilkuset kiloherców [6] może być szum 1/f. Ponieważ nie istnieje uniwersalny model szumu 1/f w przyrządach półprzewodnikowych, określenie wykrywalności detektora w zakresie małych częstotliwości (m.cz.) wymaga eksperymentalnego wyznaczenia poziomu tych szumów. Należy również rozważać szumy, jakie wprowadza układ wzmacniania sygnału. Detektor i układ pomiarowy Wzrost struktury supersieciowej InAs/GaSb odbywał się w technologii Molecular Beam Epitaxy na podłożu GaSb. Schemat detektora o strukturze diody p-i-n przedstawiono na rys. 1a. W supersieci typu n warstwy InAs domieszkowano tellurem, natomiast w supersieci typu p warstwy GaSb domieszkowano berylem. Obszar [...]

Detektory supersieciowe InAs/GaSb - wybrane aspekty technologii wytwarzania DOI:10.15199/13.2016.9.1


  Specyficzne własności supersieci II rodzaju (T2SL) z InAs/GaSb mogą spowodować w przyszłości dominację tego materiału w produkcji detektorów podczerwieni. Istotnym argumentem stosowania detektorów na bazie supersieci stanowi fakt, że ze względu na zagrożenie dla środowiska w najbliższych latach przewiduje się stopniową eliminację rtęci (Hg) i kadmu (Cd) z technologii półprzewodnikowych. Ciągła poprawa jakości podłóż i materiału supersieci, konstrukcji detektorów oraz technik "processingu" połączona z poznaniem fundamentalnych procesów fizycznych pozwalaja obecnie na wytwarzanie przyrządów dyskretnych i matryc pracujących w obszarze widmowym średniej, dalekiej i bardzo dalekiej podczerwieni. W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat detektorów T2SL oraz przedyskutowano przyczyny degradacji ich parametrów. Słowa kluczowe: detektory podczerwieni, supersieci InAs/GaSb, epitaksja z wiązek molekularnych, wysokorozdzielcza dyfraktometria rentgenowska, spektroskopia ramanowska.Detektory podczerwieni działające w zakresie długości fal 3-15 μm są ważne w wielu zastosowaniach przemysłowych, wojskowych oraz są wykorzystywane do obserwacji Ziemi z kosmosu. Obecnie wysokiej klasy systemy detekcji podczerwieni wykorzystują przyrządy wykonane z tellurku kadmu i rtęci (MCT), antymonku indu (InSb) a także kwantowe fotodetektory podczerwieni (QWIP). Niemniej jednak duże postępy w technologii supersieci II rodzaju (T2SL) z InAs/GaSb mogą spowodować, że przyrządy na ich bazie staną się w przyszłości dominującymi fotodetektorami w zakresie widmowym średniej (MWIR) 3-5 μm, a także dalekiej (LWIR) 8-12 μm i bardzo dalekiej (VLWIR) 11-15 μm podczerwieni. Supersieci InAs/GaSb charakteryzują się dużą masą efektywną elektronu oraz małą szybkością generacji Auger. Ponadto przerwa energetyczna w tym materiale zależy od grubości warstw, a nie od składu co pozwala na uzyskiwanie lepszej jednorodności przestrzennej w porównaniu [...]

 Strona 1