Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"LECH LEWANDOWSKI"

Program do obróbki wyjściowych danych pomiarowych i zarządzania systemem braggowskich czujników światłowodowych - aplikacja w LabVIEW

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój w technologii włókien światłowodowych przejawia się nie tylko w telekomunikacji, ale również w technice kontrolno-pomiarowej. W wyniku licznych badań z zastosowaniem włókien optycznych w metrologii, powstała cała gama pomiarowych urządzeń optoelektronicznych bazujących na czujnikach światłowodowych, w tym czujnikach z siatkami Bragga. Unikalne właściwości takich struktur sprawiają, że doskonale się one sprawdzają w pomiarach temperatury, naprężeń, ciśnienia, przyspieszenia i drgań. Podstawową zaletą czujników światłowodowych z siatkami Bragga jest duża łatwość i swoboda w tworzeniu systemów czujnikowych. Dzięki małemu tłumieniu jednomodowych krzemionkowych włókien optycznych, czujniki światłowodowe mogą być łączone szeregowo tworząc długie rozproszone sieci.[...]

System multipleksowanych braggowskich czujników światłowodowych

Czytaj za darmo! »

Światłowodowe siatki Bragga, oprócz typowych zastosowań telekomunikacyjnych, coraz częściej wykorzystywane są jako czujniki pomiarowe wielu różnych wielkości fizycznych. Zmiany parametrów geometrycznych siatki pod wpływem działania czynników zewnętrznych pozwalają na konstruowanie czujników światłowodowych np. temperatury, ciśnienia, naprężeń. Informacja o zmianach wielkości badanej zawarta jest bezpośrednio w zmianie długości fali Bragga siatki czujnikowej. Umieszczenie wielu siatek o różniących się długościach fali Bragga na jednym włóknie stwarza możliwość budowy sieci rozłożonych czujników, dzięki czemu możliwe jest określenie zarówno wartości mierzonej wielkości jak i przestrzennej lokalizacji miejsca oddziaływania. Przez zastosowanie dostępnych przełączników światłowodow[...]

Czujniki światłowodowe nowej generacji do pomiarów naprężeń w strukturach kompozytowych w czasie rzeczywistym

Czytaj za darmo! »

Rozwój współczesnej techniki uwzględnia potrzeby oszczędzania energii i tym samym ochrony środowiska. Stąd tendencja do zastępowania metali w konstrukcjach maszyn i urządzeń, a także w pojazdach i maszynach latających znacznie lżejszymi nowoczesnymi materiałami kompozytowymi. Powstają one w wyniku połączenia składników o różnych właściwościach, dlatego też częściej niż inne materiały narażon[...]

Charakteryzacja światłowodowych siatek Bragga metodą reflektometrii optycznej w dziedzinie częstotliwości


  Jedną z najbardziej popularnych technik pomiaru charakterystyk spektralnych komponentów światłowodowych jest metoda z użyciem przestrajalnego bądź szerokopasmowego źródła oraz optycznego analizatora widma. Jednakże nie jest to jedyny sposób pomiaru parametrów widmowych podzespołów światłowodowych, np. światrłowodowych siatek Bragga. Istnieją bowiem techniki reflektometryczne takie jak OLCR (ang. Optical Low-Coherent Reflectometry) lub wykorzystywana w reflektometrach optycznych wysokiej rozdzielczości metoda OFDR (ang. Optical Frequency Domain Reflectometry) [1, 2]. W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem i ograniczeniami metody OFDR w pomiarach siatek Bragga. Eksperyment Wszystkie badane siatki wykonano na włóknach światłowodowych poddawanych wcześniej procesowi wodorowania w temperaturze pokojowej pod ciśnieniem rzędu 120 bar. Do nanoszenia siatek wykorzystano metodę skanowania maski fazowej [3]. Siatki wykonano na następujących światłowodach: a) cztery 3…4,5 dB siatki o zbliżonej długości fali Bragga ok. 1535 nm (wynikającej z użytej maski fazowej o okresie 1061 nm), naniesione na jednym odcinku standardowego światłowodu jednomodowego, b) siatka Bragga na światłowodzie utrzymującym polaryzację typu PANDA, c) siatka skośna o kącie skosu ok. 40 wykonana na standardowym jednomodowym światłowodzie telekomunikacyjnym, d) siatka Bragga na stożku przewężenia wykonanego ze standardowego światłowodu jednomodowego. Siatki mierzone były na układach pomiarowych przedstawionych na rys. 1. W stanowiskach z rys. 1a i 1b wykorzystano jako szerok[...]

Optoelektronika w Instytucie Systemów Elektronicznych PW

Czytaj za darmo! »

Wynalezienie lasera, źródła promieniowania spójnego, nieistniejącego w przyrodzie, dało silny impuls dla rozwoju nowej dziedziny - optoelektroniki. Otworzyły się zupełnie nowe możliwości zastosowań naukowych i praktycznych. Już w 1965 r., z inicjatywy prof. dr Adama Smolińskiego, członka PAN, powstał w Zakładzie Układów Elektronicznych nowy zespół Układy Optoelektroniczne o tematyce prac obejmującej szeroko pojętą optoelektronikę. Od 1973 r. funkcjonuje on w Zakładzie Miernictwa i Aparatury Pomiarowej, potem Zakładzie Miernictwa i Optoelektroniki. Obecnie w Instytucie Systemów Elektronicznych i Zakładzie Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych dwa zespoły naukowe zajmują się tematyką optoelektroniczną: Zespół Światłowodowych Czujników i Systemów Pomiarowych i Zespół Internetowych[...]

Tensometryczny czujnik światłowodowy do badania rozkładu naprężeń w materiale kompozytowym


  W wielu rozwiązaniach najnowszej generacji czujników światłowodowych światło nie opuszcza toru światłowodu, a wpływ czynnika zewnętrznego jest rejestrowany za pomocą zmiany stanu polaryzacji (tzw. czujniki polarymetryczne) lub też poprzez zmianę charakterystyki spektralnej propagującego się światła (tzw. czujniki z siatką Bragga). Przy pomiarach naprężeń mechanicznych oba typy czujników światłowodowych w znacznym stopniu uzupełniają się, a detekcja rzeczywistych naprężeń wewnątrz materiału kompozytowego odbywa się przy pomocy rozproszonej w nim sieci takich czujników. Zaproponowane połączenie obu typów czujników światłowodowych pozwala z jednej strony na dokładny pomiar takich parametrów jak naprężenie, ciśnienie czy temperatura, a z drugiej strony pozwala na wyeliminowanie wzajemnych wad obu rodzajów czujników. Rozwój metod nadzoru elementów kompozytowych poprzez wbudowanie w nie czujników światłowodowych pozwala na lepszą współpracę pomiędzy poszczególnymi elementami układu oraz eliminację niepożądanego wpływu układu czujników na właściwości wytrzymałościowe materiału kompozytowego. Światłowodowe siatki Bragga charakteryzują się periodyczną zmianą współczynnika załamania światła na pewnym odcinku światłowodu [3]. Długość fali odbitej (λB) przez światłowodową siatkę Bragga, zwana długością fali Br[...]

Tensometryczny czujnik światłowodowy do badania rozkładu naprężeń w materiale kompozytowym


  W najnowszej generacji czujników światłowodowych światło nie opuszcza toru światłowodu, a wpływ czynnika zewnętrznego jest rejestrowany za pomocą zmiany stanu polaryzacji (tzw. czujniki polarymetryczne) lub też poprzez zmianę charakterystyki spektralnej propagującego się światła (tzw. czujniki z siatką Bragga). Oba typy czujników światłowodowych przy pomiarach naprężeń mechanicznych w znacznym stopniu uzupełniają się, a detekcja rzeczywistych naprężeń wewnątrz materiału kompozytowego odbywa się przy pomocy rozproszonej w nim sieci takich czujników. Zaproponowane połączenie obu typów czujników światłowodowych pozwala z jednej strony na dokładny pomiar takich parametrów jak naprężenie, ciśnienie czy temperatura, a z drugiej strony pozwala na wyeliminowanie wzajemnych wad obu czujników. Rozwój metod nadzoru elementów kompozytowych poprzez wbudowanie w nie czujników światłowodowych pozwala na lepszą współpracę pomiędzy poszczególnymi elementami układu oraz eliminacji niepożądanego wpływu układu czujników na właściwości wytrzymałościowe materiału kompozytowego. Światłowodowe siatki Bragga charakteryzują się periodyczną zmianą współczynnika załamania światła na pewnym odcinku światłowodu [3]. Długość fali odbitej (λB) przez światłowodową siatk[...]

 Strona 1