Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Anna Staszczuk"

Renowacja odwodnienia ulic w infrastrukturze miejskiej

Czytaj za darmo! »

Wcykl życia przewodów kanalizacyjnych, tak jak każdych innych konstrukcji inżynierskich, wpisane są procesy zużywania się i starzenia. Wymuszają one renowację sieci, aby właściwie spełniała swoją funkcję i nie powodowała zagrożeń w postaci katastrof. Stosowanych jest wiele metod renowacji odwodnienia ulic. W artykule omówimy metody bezwykopowe. Zalety stosowania tych technologii doskonale wpisują się w koncepcję zrównoważonego rozwoju w budownictwie [A. Kolonko, C. Madryas, L. Wysocki Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych. Wrocław, Politechnika Wrocławska, 2002 r.] i są następujące: - brak uciążliwości dla mieszkańców; - nienaruszenie jakości urbanistycznej otoczenia; - brak zniszczeń nawierzchni; - ochrona środowiska; - bardzo korzystne właściwości hydrauliczne kanału po r[...]

Diagnostyka termowizyjna budynków - problemy wrażliwości i interpretacji wyników pomiarów DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem pomiarów termowizyjnych budynków i ich przydatności w diagnostyce obiektów budowlanych. Wskazano na czynniki decydujące o wrażliwości pomiarów termowizyjnych, w tym czynniki środowiskowe i sprzętowe, wykorzystywanych w diagnostyce jakościowej i ilościowej elementów budynków. Przedstawiono uwarunkowania poprawnego wykonywania pomiarów, a na przykładach omówiono błędy oszacowań parametrów przegród i interpretacji wyników pomiarów.Wdro.enie w Polsce systemu certyfikacji energetycznej [...]

Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Parku Naukowo-Technologicznym w Zielonej Górze DOI:10.15199/33.2014.12.13


  Polska, podpisując protokół z Kioto, podjęła międzynarodowe zobowiązanie współpracy na rzecz przeciwdziałania globalnemu ociepleniu oraz wspierania zrównoważonego rozwoju. Wznoszenie i eksploatacja budynków na terenie Unii Europejskiej odpowiada za zużycie ok. 40%całkowitej energii pierwotnej i produkcję ok. 32%CO2, zatem jednym z najistotniejszych kierunków działań jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budownictwa oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej. Z podjętych zobowiązań wynika m.in. konieczność realizacji założonego na szczycie Unii Europejskiej w marcu 2007 r. celu 3 x 20 przewidującego do 2020 r. obniżenie zużycia energii o 20%, redukcję emisji CO2 o 20% oraz zapewnienie udziału energii odnawialnej w zużyciu całkowitej energii pierwotnej na poziomie 20%. Dodatkowo od 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowo budowane budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej będą musiały być "blisko zeroenergetyczne". Osiągnięcie wymienionych celów będzie możliwe nie tylko przez docieplanie budynków czy stosowanie podstawowych rozwiązań podnoszących efektywność energetyczną instalacji w nich pracujących, ale również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim cieplnej, ale także elektrycznej. Przy wznoszeniu budynków nisko- czy zeroenergetycznych należy mieć również na uwadze warunki ich użytkowania. Uzyskanie wymaganej charakterystyki energetycznej nie może bowiem odbywać się kosztem pogorszenia warunków użytkowania. Należy zapewnić właściwy mikroklimat wnętrz, na który składają się m.in. temperatura, wilgotność, stężenie CO2 czy hałas. Wtej sytuacji bardzo ważne jest two[...]

 Strona 1