Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT NOWAK"

Kanalizacja bezodpływowa - potencjalne i realne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego


  W pracy przedstawiono wybrane aspekty funkcjonowania kanalizacji bezodpływowej, będącej powszechnym sposobem zagospodarowania ścieków na terenach nieskanalizowanych. Ukazano zagrożenia dla środowiska, wynikające z gromadzenia ścieków na posesji i następnie ich transportu do punktu zlewnego, a także wpływ ścieków dowożonych na pracę oczyszczalni ścieków. Wskazano sposoby minimalizowania negatywnego wpływu kanalizacji bezodpływowej na środowisko przyrodnicze.W dziedzinie ograniczania deficytu wody, stanowiącego istotną barierę rozwoju przede wszystkim dla obszarów wiejskich, występuje konieczność ochrony wód i sukcesywnej poprawy ich jakości. Wymienione działania powinny być realizowane dwukierunkowo - z jednej strony poprzez zmniejszanie stopnia zanieczyszczenia wód, z drugiej poprzez budowę i modernizację systemów oczyszczania ścieków. Problem zagospodarowania ścieków jest szczególnie trudny do rozwiązania na obszarach wiejskich [5]. W Polsce dostęp do sieci wodociągowej posiada około 75% mieszkańców terenów wiejskich, jednak jedynie około 25% z nich korzysta z sieci kanalizacyjnej (dane GUS 2011). W "Założeniach do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa", opracowanych w 2010 r. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi [7] stwierdzono, że tylko równomierny rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz trzeciego elementu - oczyszczalni ścieków, może skutecznie przyczynić się do poprawy warunków bytowych ludności oraz stanu środowiska przyrodniczego. W ostatnich latach w Polsce znacząco wzrósł udział ludności wsi, korzystającej z sieci kanalizacyjnej i zbiorczych oczyszczalni ścieków. Np. z sieci kanalizacyjnej w roku 2000 korzystało zaledwie 11,5% mieszkańców wsi, a 10 lat później około 25%. Podobne zależności stwierdzono dla zbiorczych oczyszczalni ścieków, funkcjonujących na terenach wiejskich - w roku 2010 korzystało z nich 28,8% ludności wsi, zaś 10 lat wcześniej - niecałe 11%. Podane liczby są jednak dużo [...]

Analiza mieszanin DNA z uwzględnieniem stężeń roztworów

Czytaj za darmo! »

Cząsteczki DNA przechowują informację genetyczną większości organizmów i są to polimery zbudowane z czterech nukleotydów (oznaczanych literami A, C, G, T). W organizmach wyższych, w tym u człowieka materiał genetyczny jest przechowywany przez chromosomy, człowiek ma 46 chromosomów (23 pary), w tym 22 pary autosomów (kodują cechy niezależne od płci) i jedna para chromosomów płciowych. Locus jest to miejsce na chromosomie, w którym przechowywany jest gen, różne warianty genu nazywa się allelami albo wariantami, patrz rys. 1. Rozważając loci położone na autosomie, każda osoba ma dwa warianty genu, jeden dziedziczy po matce, a drugi po ojcu. Jeżeli oba warianty są takie same osoba homozygotą, natomiast jeżeli warianty są różne osoba jest heterozygotą, patrz rys. 2. Analiza DNA j[...]

 Strona 1