Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PAWEŁ WIATR"

Badanie 27-poziomowego falownika kaskadowego

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia topologię 27-poziomowego przekształtnika kaskadowego. W ramach pracy opisano sposób modulacji przekształtnika. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i laboratoryjnych oraz podsumowano zalety i wady badanej topologii. Abstract. This article presents a 27-level cascaded converter topology. Within this paper a modulation strategy and results of simulation as well as laboratory model verification has been presented. Finally, the article summarizes advantages and disadvantages of the studied topology. Investigation of a 27-level cascaded converter Słowa kluczowe: przekształtniki wielopoziomowe, przekształtniki kaskadowe. Keywords: multilevel converters, cascaded converters, modulation. Wstęp Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną spowodował w ostatnich latach rosnące zainteresowanie nową grupą przekształtników, zwanych przekształtnikami wielopoziomowymi. Wzrost mocy jest realizowany przez dołączanie urządzeń bezpośrednio do sieci średniego napięcia. Problemem występującym w takiej sytuacji jest zbyt niskie dopuszczalne napięcie pracy krzemowych elementów półprzewodnikowych mocy. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie przekształtników wielopoziomowych, w których elementy półprzewodnikowe łączone są szeregowo, redukując maksymalne napięcie na każdym z nich. Zasada działania przekształtnika wielopoziomowego polega na tworzeniu sygnału schodkowego, z sumowania napięć źródeł wejściowych napięcia stałego DC. Rysunek 1 przedstawia schemat jednofazowego przekształtnika, prezentujący ideę dla różnej liczby poziomów. Można zauważyć, że wraz ze wzrostem dostępnej liczby wejściowych źródeł napięcia stałego, rośnie liczba dostępnych poziomów generowanego napięcia. Dzięki większej liczbie poziomów w generowanym napięciu, przekształtniki wielopoziomowe cechuje wiele zalet w porównaniu do przekształtników 2-poziomowych. Do podstawowych należą:  Mniejsze zniekształcenia napięcia (< THD),  Niższ[...]

Analiza i projektowanie impulsowych konwerterów napięcia wykorzystującego trzy poziomy modelowania matematycznego

Czytaj za darmo! »

Układy przełączane (ang. switch-mode circuits) odgrywają ważną rolę we współczesnej elektronice i telekomunikacji. Są one używane w zasilaczach impulsowych, wzmacniaczach w.cz. nadajników radiowych, modulatorach mocy oraz elektronice przemysłowej, zwłaszcza w układach do grzania indukcyjnego i dielektrycznego [3]. W niniejszym artykule dokonano przeglądu współczesnych metod projektowania jednej z ważnych klas układów przełączanych: konwerterów DC-DC [4,5].Występują one w wersjach: obniżającej napięcie - buck, podwyższającej napięcie - boost oraz podwyższającej lub obniżającej - buck-boost przedstawionych na rys. 1. Jedną z ważnych cech dobrze zaprojektowanego układu przełączanego jest brak przepięć i przetężeń. Jeżeli w układzie przełączanym w chwili przełączania na skutek mał[...]

Analiza i projektowanie impulsowych konwerterów napięcia z analogowymi i cyfrowymi układami sterowania

Czytaj za darmo! »

Zasilacze impulsowe bazującee na konwerterach DC-DC odgrywają ważną rolę we współczesnej elektronice i telekomunikacji. W pracy [1] przedstawiono stosowane rozwiązania układowe konwerterów, omówiono kilka metod ich efektywnego opisu matematycznego oraz zbadano dokładność projektowania w oparciu o ten opis. Pokazano, że działanie konwertera polega na wysoko sprawnym przetwarzaniu mocy wejściowej w wyjściową przy napięciu wyjściowym V zależnym przede wszystkim od napięcia wejściowego Vg i współczynnika wypełnienia fali kluczującej D, według wzoru V = VgM(D), ale także od prądu obciążenia. Wrażliwość napięcia wyjściowego na wejściowe dla omawianych w [1] konwerterów wynosi dV/dVg = D, podobnie wrażliwość na współczynnik wypełnienia dV/dD = VgdM/dD dla konwerterów buck, boost i b[...]

 Strona 1