Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ JĘDRZEJEWSKI"

Charakterystyki spektralne siatek Bragga na przewężeniach światłowodowych poddawanych działaniu naprężeń i temperatury

Czytaj za darmo! »

Rośnie zainteresowanie technologiami światłowodowymi w związku z ideą doprowadzenia szerokopasmowego kabla optycznego do domu - FTTH (ang. Fiber-To-The-Home). Termicznie wykonywane przewężenia światłowodowe BTF (ang. Biconically Tapered Fibers) powodujące rozszerzanie pola modu są znane od dawna jako jedna z popularnych metod wykonywania biernych podzespołów światłowodowych. Stosowane są jako elementy systemu w metrologii optycznej lub telekomunikacji (np. ekspandery modu, sprzęgacze i multipleksery). Kamieniem milowym w rozwoju techniki światłowodowej było opracowanie metod nanoszenia siatek dyfrakcyjnych na rdzeniu włókna światłowodowego (1989 r.). Obserwowane zjawisko jest spektralnie selektywne, a odbicie braggowskie uzyskuje się dla ściśle określonej długości fali światł[...]

System multipleksowanych braggowskich czujników światłowodowych

Czytaj za darmo! »

Światłowodowe siatki Bragga, oprócz typowych zastosowań telekomunikacyjnych, coraz częściej wykorzystywane są jako czujniki pomiarowe wielu różnych wielkości fizycznych. Zmiany parametrów geometrycznych siatki pod wpływem działania czynników zewnętrznych pozwalają na konstruowanie czujników światłowodowych np. temperatury, ciśnienia, naprężeń. Informacja o zmianach wielkości badanej zawarta jest bezpośrednio w zmianie długości fali Bragga siatki czujnikowej. Umieszczenie wielu siatek o różniących się długościach fali Bragga na jednym włóknie stwarza możliwość budowy sieci rozłożonych czujników, dzięki czemu możliwe jest określenie zarówno wartości mierzonej wielkości jak i przestrzennej lokalizacji miejsca oddziaływania. Przez zastosowanie dostępnych przełączników światłowodow[...]

Światłowodowe skośne siatki Bragga


  W metodzie maski fazowej modyfikację charakterystyk spektralnych siatek Bragga uzyskuje się wieloma sposobami. Może być to zmiana długości siatki, czasu naświetlania (głębokości zmian współczynnika załamania), wprowadzenia chirpu lub apodyzacji. W pracy przedstawiono realizację siatek skośnych, które obok siatek apodyzowanych i zmienno-okresowych, stanowią jeden ze standardowych rodzajów siatek opisywanych w dostępnych monografiach [3, 7]. Skośne ustawienie prążków interferencyjnych względem osi włókna powoduje znaczącą zmianę charakterystyki spektralnej siatek Bragga. Siatki skośne maja bardzo rozbudowana charakterystykę transmisyjną po stronie niższych od braggowskiej długości fal. Jest to rezultat pojawienia się, w wyniku zmian w propagacji sygnału pobudzającego, modów radiacyjnych i płaszczowych w kierunkach zgodnym lub przeciwnym do kierunku propagacji, które mogą zostać odbite, zaabsorbowane lub wypromieniowane. Wraz ze wzrostem kąta skosu zjawisko to jest coraz bardziej widoczne, a podstawowe minimum braggowskie zanika i jest widoczne tylko w pomiarach sygnału odbitego. Zjawisko takie występuje, gdy współczynnik załamania otoczenia jest niższy niż szkła np. przy pomiarach w powietrzu. Jednym z powszechniejszych zastosowań siatek skośnych jest spłaszczanie charakterystyki wzmocnienia w funkcji długości fali poprzez umieszczenie s[...]

Czujniki światłowodowe nowej generacji do pomiarów naprężeń w strukturach kompozytowych w czasie rzeczywistym

Czytaj za darmo! »

Rozwój współczesnej techniki uwzględnia potrzeby oszczędzania energii i tym samym ochrony środowiska. Stąd tendencja do zastępowania metali w konstrukcjach maszyn i urządzeń, a także w pojazdach i maszynach latających znacznie lżejszymi nowoczesnymi materiałami kompozytowymi. Powstają one w wyniku połączenia składników o różnych właściwościach, dlatego też częściej niż inne materiały narażon[...]

Charakteryzacja światłowodowych siatek Bragga metodą reflektometrii optycznej w dziedzinie częstotliwości


  Jedną z najbardziej popularnych technik pomiaru charakterystyk spektralnych komponentów światłowodowych jest metoda z użyciem przestrajalnego bądź szerokopasmowego źródła oraz optycznego analizatora widma. Jednakże nie jest to jedyny sposób pomiaru parametrów widmowych podzespołów światłowodowych, np. światrłowodowych siatek Bragga. Istnieją bowiem techniki reflektometryczne takie jak OLCR (ang. Optical Low-Coherent Reflectometry) lub wykorzystywana w reflektometrach optycznych wysokiej rozdzielczości metoda OFDR (ang. Optical Frequency Domain Reflectometry) [1, 2]. W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem i ograniczeniami metody OFDR w pomiarach siatek Bragga. Eksperyment Wszystkie badane siatki wykonano na włóknach światłowodowych poddawanych wcześniej procesowi wodorowania w temperaturze pokojowej pod ciśnieniem rzędu 120 bar. Do nanoszenia siatek wykorzystano metodę skanowania maski fazowej [3]. Siatki wykonano na następujących światłowodach: a) cztery 3…4,5 dB siatki o zbliżonej długości fali Bragga ok. 1535 nm (wynikającej z użytej maski fazowej o okresie 1061 nm), naniesione na jednym odcinku standardowego światłowodu jednomodowego, b) siatka Bragga na światłowodzie utrzymującym polaryzację typu PANDA, c) siatka skośna o kącie skosu ok. 40 wykonana na standardowym jednomodowym światłowodzie telekomunikacyjnym, d) siatka Bragga na stożku przewężenia wykonanego ze standardowego światłowodu jednomodowego. Siatki mierzone były na układach pomiarowych przedstawionych na rys. 1. W stanowiskach z rys. 1a i 1b wykorzystano jako szerok[...]

Tensometryczny czujnik światłowodowy do badania rozkładu naprężeń w materiale kompozytowym


  W wielu rozwiązaniach najnowszej generacji czujników światłowodowych światło nie opuszcza toru światłowodu, a wpływ czynnika zewnętrznego jest rejestrowany za pomocą zmiany stanu polaryzacji (tzw. czujniki polarymetryczne) lub też poprzez zmianę charakterystyki spektralnej propagującego się światła (tzw. czujniki z siatką Bragga). Przy pomiarach naprężeń mechanicznych oba typy czujników światłowodowych w znacznym stopniu uzupełniają się, a detekcja rzeczywistych naprężeń wewnątrz materiału kompozytowego odbywa się przy pomocy rozproszonej w nim sieci takich czujników. Zaproponowane połączenie obu typów czujników światłowodowych pozwala z jednej strony na dokładny pomiar takich parametrów jak naprężenie, ciśnienie czy temperatura, a z drugiej strony pozwala na wyeliminowanie wzajemnych wad obu rodzajów czujników. Rozwój metod nadzoru elementów kompozytowych poprzez wbudowanie w nie czujników światłowodowych pozwala na lepszą współpracę pomiędzy poszczególnymi elementami układu oraz eliminację niepożądanego wpływu układu czujników na właściwości wytrzymałościowe materiału kompozytowego. Światłowodowe siatki Bragga charakteryzują się periodyczną zmianą współczynnika załamania światła na pewnym odcinku światłowodu [3]. Długość fali odbitej (λB) przez światłowodową siatkę Bragga, zwana długością fali Br[...]

Tensometryczny czujnik światłowodowy do badania rozkładu naprężeń w materiale kompozytowym


  W najnowszej generacji czujników światłowodowych światło nie opuszcza toru światłowodu, a wpływ czynnika zewnętrznego jest rejestrowany za pomocą zmiany stanu polaryzacji (tzw. czujniki polarymetryczne) lub też poprzez zmianę charakterystyki spektralnej propagującego się światła (tzw. czujniki z siatką Bragga). Oba typy czujników światłowodowych przy pomiarach naprężeń mechanicznych w znacznym stopniu uzupełniają się, a detekcja rzeczywistych naprężeń wewnątrz materiału kompozytowego odbywa się przy pomocy rozproszonej w nim sieci takich czujników. Zaproponowane połączenie obu typów czujników światłowodowych pozwala z jednej strony na dokładny pomiar takich parametrów jak naprężenie, ciśnienie czy temperatura, a z drugiej strony pozwala na wyeliminowanie wzajemnych wad obu czujników. Rozwój metod nadzoru elementów kompozytowych poprzez wbudowanie w nie czujników światłowodowych pozwala na lepszą współpracę pomiędzy poszczególnymi elementami układu oraz eliminacji niepożądanego wpływu układu czujników na właściwości wytrzymałościowe materiału kompozytowego. Światłowodowe siatki Bragga charakteryzują się periodyczną zmianą współczynnika załamania światła na pewnym odcinku światłowodu [3]. Długość fali odbitej (λB) przez światłowodową siatk[...]

 Strona 1